Maaie 2018

Echte helden

8 maaie 2018 Syds Wiersma is ús dichter fan de moanne maaie 2018. Yn syn earste moannegedicht sjocht er werom op 4/5 maaie. Oanlieding foar syn gedicht is it yndrukwekkende ferhaal fan Gerard van der Veer sneon 5 maaie yn de Blokhúspoarte. Dy fertelde oer syn mem, dy’t yn de oarloch koerierster wie. Mar se …

Fucking Brilliant

23 maaie 2018 De Fonteinen sproeie. Fryslân is mei stip binnenkommen op de hitlist fan Lonely Planet.  En, as wie it sa betocht, hjoed is it Legacy Day yn LF2018. Syds Wiersma, ús dichter fan de moanne maaie, jout koart kommintaar.   FUCKING BRILLIANT It dogma is: dy Friezen tinke âld, hoe sil soks kultureel …

Froulju fan Frijlân!

28 maaie 2018 Op 18 april waard Stichting Frijlân iepene. In nij ekologysk ynisjatyf yn de Swettepolder ûnder de reek fan Ljouwert. Fiif froulju bewenje en bewurkje dêr pleats en lân. De gemeente Ljouwert stipet it ynisjatyf. Tegearre mei de dichters Geart Tighelaar, Piter Yedema en Jetze de Vries waard Syds Wiersma frege om foar …

April 2018

Fûgeltsjelân

Under de reek fan Ljouwert en lyk njonken de Dairy Campus wol in groepke froulju wenje en wurkje om sjen te litten dat it oars kin en dat it oars moat yn ‘e wrâld. By de iepening fan Stichting Frijlân hat ús moannedichter fan april, Piter Yedema, ûndersteand fers foardroegen. It soe Piter syn lêste …

Maart 2018

It wurd dat libbet op ’e wyn

Geart Tigchelaar is dichter fan ‘e moanne yn maart. Op dat stuit sit er yn St. Andrews dêr’t er it StAnza Festival meimakket. Dêr hat er him ta dit gedicht ynspirearje litten dat er by de ruïne fan ‘e katedraal opnommen hat. Geart seit sels oer it gedicht: “Der wurde stiennen gebouwen oprjochte en fan …

Seit mem

Hjoed wurdt MeM, it talepaviljoen dat yn ‘e Prinsetún stiet, iepene. Dichter fan ‘e moanne maart, Geart Tigchelaar, fûn dat in moaie gelegenheid om in oade oan syn mem te skriuwen. Wat tagelyk in middelfinger nei Trump is. SEIT MEM prate is altiten better as balte skoppe en slaan want dêr komme bargebiten fan seit …

Febrewaris 2018

Neam se ien foar ien

Aggie van der Meer is ús dichter fan de moanne febrewaris 2018 en docht har beklach oer de kap. As de polonêze it easket, kappet de stêd, de skamte foarby, de beammen. NEAM SE IEN FOAR IEN Mear as hûndert neam se ien foar ien de tilia, de acer en de cornus de wylde pirus …

Winter 2018

Aggie van der Meer har twadde gedicht fan de moanne febrewaris 2018. In wintergedicht. Oer it ivige Fryske longerjen om iis. Kin it dit jier of kin it wer krekt net? WINTER 2018 Slimmer as oerdeis spilet it op yn ‘e nacht as de winter syn dagen telt net wit oft de wraak swiet wêze …

Jannewaris 2018

Salut Walt Whitman!

Hjoed it iepeningsgedicht fan Willem Abma, ús dichter fan de moanne jannewaris 2018. Yn 1995 frege Kees ’t Hart him om yn it ramt fan it Frysk Festival in gedicht te skriuwen op it tema ‘Salut au Monde’, in gedicht fan Walt Whitman. Abma: ‘De tekst fan it fers liket my tapaslik yn ferbân mei …

Ljouwert KH 2018

It gedicht op de poëzijstien foar de yngong fan it Ljouwerter Burmaniahûs waard skreaun troch Willem Abma. Hy is ús dichter fan de moanne jannewaris 2018. Foar dy gelegenheid hat er syn Burmaniagedicht mei in pear rigels útwreide. Abma: ‘Ik bring it dêrmei wat tichter by it tema fan it LF2018’. LJOUWERT KH 2018 tûzenen …