Novimber 2023

Novimber – Tom Waits

Jan Kooistra is dichter fan de moanne novimber by RIXT.  Kooistra skriuwt: It nûmer’ November’ stiet op The Black Rider, it tolfde studioalbum fan Tom Waits, útbrocht yn 1993. ‘November’ is lykas de oare nûmers op dy plaat spesjaal skeaun foar it toanielstik‘The Black Rider’, regisearre troch Robert Wilson en mei-skreaun troch William S. Burroughs. …

Nei drôvens komt hope

‘Nei drôvens komt hope’ is Jan Kooistra syn twadde moannegedicht fan novimber 2023 by RIXT.

Oktober 2023

der heart in grapke by

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT.  Der heart in grapke by is syn earste moannegedicht.   der heart in grapke by kuierjend oer it gemeentlik hôf yn Harns seach ik twa neistinoar lizzende sarken op in grêfsark fan granyt lei in wyt, ovalen stientsje mei de tekst ik mis dy; …

jonkje

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT,  jonkje is syn twadde moannegedicht. jonkje, nea silst dit lêze, bin ik bang, silst nea witte dat ik oan dy tink, dat ik dy nea ferjitte sil do stiest foar in soad oaren, al krigest gjin tiid om in deiboek te skriuwen op in …

Septimber 2023

oan ’e igge

Henk Nijp is dichter fan de moanne septimber by RIXT, ‘oan ‘e igge’ is syn twadde moannegedicht. oan ’e igge wer dûnsje wy de slowfox fan it stil fertriet, wurden dy’t wy nea sprutsen spegelje de romte tusken de paskes, âlde patroanen as nerven yn ’e flier, wy witte linken fan de râne en de hoed, fan de foarke oan ’e stôk dagen glydzje troch de mesken fan de tiid ferdwine yn it sinkgat fan ’t ûnthâld, wat oerbliuwt …

de wâl fan it Djip

Henk Nijp is dichter fan de moanne septimber by RIXT. ‘de wâl fan it Djip’ is syn earste moannegedicht, in fers (tige) frij nei Otis Reddings ‘(Sittin on) The dock of the bay’.     de wâl fan it Djip ik sit op ’e wâl fan it Djip sjoch it wetter dat streamt reiden dy’t …

Augustus 2023

op de Swetteblom

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har earste moannegedicht is ‘op de Swetteblom’. Duorsumens en frijheid stiet heech yn it findel op de ekologyske camping de Swetteblom. Werom nei de basis is dêr it kredo. Yn de wenwein fan Syds Wiersma (dy’t op dat momint yn Ierlân siet) hope ik wat …

ûntstien

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har twadde moannegedicht is ûntstien. Ypie Bakker: ‘Dit fers ha ik by bygeande bylden makke foar de eksposysje: ‘De weg naar het beeld’, fan Staal en Steen.’   ûntstien alles wie al besletten yn stien it bern foetus noch beferzen yn de memmeskurte it famke …

July 2023

droechst ús

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har earste moannegedicht is droechst ús. droechst ús wat soe ik moatte, sûnder jim, seist wa binne wy sûnder dy

It ferrin II

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har twadde moannegedicht is It ferrin II. It ferrin II Der rekke ien by wei, der kaam ien by. En alles begûn wer op ’e nij. It gedicht is in ferfolch op it fers ‘It ferrin’ dat Janneke Spoelstra skreau foar it projekt ‘De rigel …

Juny 2023

Oeral sjipsop op

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. Oeral sjipsop op is har earste moannegedicht.   Oeral sjipsop op Op ’e klink Op ’e klok Op ’e kop Wrâld ûndersteboppe Stean hjir yn ’e gloppe Neat út te jaan Brexit sipelt troch De tiid hâldt gjin skoft Mar gjin noed Want oeral kin …

Fraachpetear

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. Fraachpetear is har twadde moannegedicht. Fraachpetear Bedobbe ûnder djippe lagen fan einleas fraachpetear oer hoe wat en wêrom. Ik graaf, ha groeven, dold, dol en bedobje, ha bedobbe en oarsom. Sykjend om ’e klank fan ’e skeppe op it beton. Oant it punt kaam, of …

Voelen =

  Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. ‘Voelen =’ is har tredde moannegedicht. Voelen = Voelen is de calculatie der gebeurtenissen Tellen wat niet te tellen is Voelen is appels met peren vergelijken Of gehaktbal met appelmoes Hoewel tofu en ketjap weer meer hedendaags is Maar dat ook weer beter te …

Maaie 2023

Woah Black Betty

Arjan Hut is dichter fan de moanne maaie by RIXT. ‘Woah Black Betty’ is syn earste moannegedicht. Woah Black Betty Klik hjir foar it fers (pdf)

Tall Stories / V ersies

Arjan Hut is dichter fan de moanne maaie by Rixt. Tall Stories en V ersies binne syn twadde en tredde moannegedichten. Ynlieding De simmer fan 2018. Mei in typlokaal reizgen we de simmerfestivals fan Fryslân ôf. Tegearre mei Jamila Faber, stêdskeunstner fan Ljouwert, stie ik yn in tinte fol typmasines dêr’t benammen bern op ôfkamen. …