Septimber 2021

Wat in dei!

Janneke Spoelstra is de moannedichter fan Septimber 2021 by RIXT. ‘Wat in dei!’ is har earste moannegedicht. Wat in dei! de middeis wie ik yn ’e Koperen Tún by de oanbieding fan De wrâld yn bitterswiet, it boek mei 82 oersettingen fan it fers ‘Bitterswiet’ fan Tiny Mulder, dy’t tachtich wurden wie, myn namme stie …

Augustus 2021

voor we de herfst in vallen / foar’t wy de hjerst yn falle

voor we de herfst in vallen / foar’t wy de hjerst yn falle is Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT. De Fryske oersetting is fan Geart Tigchelaar. voor we de herfst in vallen we struikelen en ploeteren voort langs vochtige muren met Bijbelse graffiti het slijm van de straat plakt onder …

Herfst 2021 / Hjerst 2021

Herfst 2021 / Hjerst 2021 is Ina Schroders-Zeeders har twadde moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT. De Fryske oersetting is fan Syds Wiersma. Herfst 2021 Een regen valt, de zomer eindigt snel Wie angstig is voelt dat de duisternis Die maanden aan zal houden, nadert. Het klamme nieuws dat de tijd omkadert Valt van de …

July 2021

simmer yn fryslân

‘simmer yn fryslân’ is Andrë Looijenga syn earste moannegedicht foar RIXT fan de moanne july. It fers is skreaun skreaun nei oanlieding fan it net trochgean fan it skûtsjesilen.   simmer yn fryslân lit ús de skûtsjes dan mar dreame as ûnder hurdstiennen loft de mar rein garret yn de wyn lit feesttinten mar loftspegeling …

Juny 2021

Efterbliuwer

Rein de Lange is dichter fan de moanne juny 2021. Efterbliuwer is syn earste moannegedicht.   Efterbliuwer de âlde jûn tôget mei my om ik wol dit skimerljocht wegerje dêr't twingende tinzen let troch antike stegen âlje yn de fierte deade freonen skaad rinnend mei lege glêzen hifkjend op wat sa komme kin en driigje …

Doppler-effekt

‘Doppler-effekt’ is Rein de Lange syn twadde moannegedicht fan juny 2021. Doppler-effekt hja heart dit amper stimmen sa traach apparaten efter earen tin hier foarmet fitraazje in stillibben mei geraniums neat bliuwt itselde hear mar: hege toanen komme der al oan, de lege nimme alle âlde lûden mei

Maaie 2021

Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.     Taryf en koers    i.  goalera, boadskipper fan bedjer   foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie sels in bern dat troch de hoeven gie der is altiten wol in sûnde te finen in nij fûnemint kin no ienris brekke  as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte    ii.  elke koroanamoanne like wreed   de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon  seit it is feilich fergelike mei frikandellen   is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út  fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske  en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

Mare Frisicum oer tachtich jier 

‘Mare Frisicum oer tachtich jier’ is Edwin de Groot syn twadde moannegedicht fan maaie 2021. Mare Frisicum oer tachtich jier    op fersûpte gemaledakken droegje ielguozzen de fearren  sa thús as badeintsjes yn walfiskmagen    nei it easten op de Appelskeaster kust is in skiep oanspield   - it moat wol hast it lêste wêze –     fierders wie der neat te rêden of it is de rou  dy’t dy bespringt as in swarte rôver    faaks skriuwt ien der noch in kear oer, dat wer in siele ôfset is  mar net mei it lêste wurd, dat is al 100 kear sein    de bergen bin’ fier fuort en de keningen wenje heech

April 2021

Livestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.   Livestream Bob en Flo hâlde in barbekjû buorlju bakke mei Fagradalsfjall is hotspot fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf fan de richel yn floeiber stien by skimer ljochtsje feloranje ieren op stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers …

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.   Kopstikken Slingers hinget er foar himsels net op fiert oerlibbings mei tichtlutsen lúksafleks yn de efterkeamer sensibilisearre freonen bûsjild sparre by de ABN foar syn nije fyts Bedoarne pjut dy’t fjochtet tsjin ferskjinning sêfte wurden siket foar in leagen of gnyskjend bekent dat er …

Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.   Negativen De deade mosk is bedobbe dreame mei noch op de bonnefoai oer optochtrûpen en iepen knoppen festivaltinten yn wolkefjilden wattestaafke as fentyl foar de ûnderbúkmaitiid fier fuorttroppe fynst 2020 werom op in ferkeapkleedsje njonken de sjoelbak Kâld en stil koade swart mei in …

Maart 2021

de bakker

De bakker is Tsjisse Hettema syn earste moannegedicht foar RIXT fan Maart 2021. de bakker de bakker dy’t op syn koekedaai omstammeret op knibbels leit er ûnder de baktafel yn it stof fan de flier in figuer te knetsjen dan stookt in âlde psalmberiming it krusige hert heech yn him op sjocht er út it …

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.   et locht en de wiend daansen om et huus op ’e rots an ’e rane iets vergliedet van zwart naor gries in mi’j ik wil daor ok daansen om mi’jzelf as een woepsterd altemis in de stokken …