Jannewaris 2022

Oproer yn in lege strjitte

Arjan Hut is Dichter fan jannewaris 2022 by RIXT.  Syn earste moannegedicht is Oproer yn in lege strjitte.   Oproer yn in lege strjitte De fûlste lampe brânt yn in ferlitten romte. Krystbeammen takelje ôf yn de húskeamers fan jannewaris. Moderne winter, we diele plaatsjes fan snie. Hingjend oer it finsterbank stjoer ik myn drones …

Folgje de dichters

Arjan Hut is dichter fan de moanne by RIXT yn jannewaris 2022. Folgje de dichters is syn twadde moannegedicht.     Folgje de dichters Wy wennen earder op de Nachtegaal mar ferfarren op in heidensk skip nei in strjitte neamd nei in eilân, djip yn de stêd fan skaden De reis wie wyld, buken skuorden …

Desimber 2021

Foby

Gerrit de Vries is moannedichter fan Desimber 2021 by RIXT.  Syn earste gedicht is Foby. Foby in sirkel hat wol wat wei fan in Grykske letter de ferhâlding tusken omtrek en straal is net krekt bekend moat in reëel getal wêze mei in ûneinige mannichte sifers efter de komma wiskundige William Shanks socht yn de …

Mottejacht

Mottejacht is Gerrit de Vries syn twadde moannegedicht fan Desimber 2022   Mottejacht myn ark hat wol wat wei fan in tennisracket in ljochtgrien hânfet mei in lûkje foar de batterijen in ljochtgriene stâle druk op de giele knop as knetterjende stjerkes mei âld en nij makket de mot op de muorre feestlike fonkjes mei …

Oktober 2021

It mantsje skriuwt in boek

‘It mantsje skriuwt in boek’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan Oktober 2021.     It mantsje skriuwt in boek De heuvels binne de helden fan it flakke lân, sjoch: dêr rint in mantsje oer it skulpepaad. It mantsje gûlt, it is net sa goed mei de holle. Toarnbeistrûken skramme syn wangen, …

Kristalûntfangers foar pake

‘Kristalûntfangers foar pake’ is Cornelis van der Wal syn earste moannegedicht fan Oktober 2021. ​ Kristalûntfangers foar pake It ljocht tongere boppe de glânzgjende blommen fan it âlde lân, dêr’t de swalker syn fersen song, de hiemdogge syn tosken mei soere flibe slypje soe. Guon boeren wisten wat der barre moast, de oere dat pake …

Septimber 2021

Wat in dei!

Janneke Spoelstra is de moannedichter fan Septimber 2021 by RIXT. ‘Wat in dei!’ is har earste moannegedicht. Wat in dei! de middeis wie ik yn ’e Koperen Tún by de oanbieding fan De wrâld yn bitterswiet, it boek mei 82 oersettingen fan it fers ‘Bitterswiet’ fan Tiny Mulder, dy’t tachtich wurden wie, myn namme stie …

Augustus 2021

voor we de herfst in vallen / foar’t wy de hjerst yn falle

voor we de herfst in vallen / foar’t wy de hjerst yn falle is Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT. De Fryske oersetting is fan Geart Tigchelaar. voor we de herfst in vallen we struikelen en ploeteren voort langs vochtige muren met Bijbelse graffiti het slijm van de straat plakt onder …

Herfst 2021 / Hjerst 2021

Herfst 2021 / Hjerst 2021 is Ina Schroders-Zeeders har twadde moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT. De Fryske oersetting is fan Syds Wiersma. Herfst 2021 Een regen valt, de zomer eindigt snel Wie angstig is voelt dat de duisternis Die maanden aan zal houden, nadert. Het klamme nieuws dat de tijd omkadert Valt van de …

July 2021

simmer yn fryslân

‘simmer yn fryslân’ is Andrë Looijenga syn earste moannegedicht foar RIXT fan de moanne july. It fers is skreaun skreaun nei oanlieding fan it net trochgean fan it skûtsjesilen.   simmer yn fryslân lit ús de skûtsjes dan mar dreame as ûnder hurdstiennen loft de mar rein garret yn de wyn lit feesttinten mar loftspegeling …

Juny 2021

Efterbliuwer

Rein de Lange is dichter fan de moanne juny 2021. Efterbliuwer is syn earste moannegedicht.   Efterbliuwer de âlde jûn tôget mei my om ik wol dit skimerljocht wegerje dêr't twingende tinzen let troch antike stegen âlje yn de fierte deade freonen skaad rinnend mei lege glêzen hifkjend op wat sa komme kin en driigje …

Doppler-effekt

‘Doppler-effekt’ is Rein de Lange syn twadde moannegedicht fan juny 2021. Doppler-effekt hja heart dit amper stimmen sa traach apparaten efter earen tin hier foarmet fitraazje in stillibben mei geraniums neat bliuwt itselde hear mar: hege toanen komme der al oan, de lege nimme alle âlde lûden mei