Maart 2020

Iensum

Op 4 maart 2020 lies Dichter fan de moanne maart Carla van der Zwaag it fers Iensum foar by IepenUp. It tema wie ‘Iensumens’. Dit is har earste moannegedicht.   Iensum Ik swim rûntsjes Tusken wjirjend wier en Stiennen hûske Ferrinnewearre slacht myn hert Grien bemoaze út Yn beslein finsterglês Skowe minsken troch it byld …

Covid-19

It twadde moannegedicht fan maart fan Carla van der Zwaag Covid-19 Ik sjoch de wrâld ferfoarme troch eachwetter wylst it foarjier blêdsjes útteart. Ik sjoch in sweltsje twinkeljend yn skjinne loft sy bout har nêst ûnder ’t ûleboerd hâldt nearne skoft. Ik hingje efter boereploech in kritende mok allyk klamp my fêst oan de foaroanman …

PrrrrrTuuuu

It tredde moannegedicht fan maart fan Carla van der Zwaag   PrrrrrTuuuu PrrrrrTuuuu Ien twa PrrrrrTuuuu ien twa of is it prrrrtieee ik kom der mar net efter it lûd wurdt al wer ynhelle troch in oar lûd Puumpuumpuum Puumpuumpuum in hammer slacht my yn de breinpanne om folge troch in trein dy’t myn iene …

Febrewaris 2020

Corona

It earste gedicht fan de moanne febrewaris, fan Yttje Cnossen.   Corona út it lân fan de rizende draak komt slûpendewei as in dief yn ’e nacht de ûnsichtbere yn ’e namme fan ’e kroan leit de hân op ’e klink fan mannich doar as in mûnster mei tûzen koppen sjit er fjurrige pylken oer …

1956

Yttje Cnossen har twadde moannegedicht fan febrewaris 1956 klimaatferoaring gjin mins hie der noch oan tocht wiene de simmers waarm, de winters kâld as roet in breiden himd, in krante ûnder de trui wie goed genôch by it riden oer de fearten rjocht en sljocht nachts wiske de snie tsjin de doaren oan in flokkedûns …

Jannewaris 2020

Mem Ganges

Elmar Kuiper is RIXT-dichter fan de moanne jannewaris. Yn novimber 2019 skreau er de gedichterige ‘Mem Ganges’ yn Kolkata (Calcutta), dêr’t er in optreden hie op de Chair Poetry Evenings. Op de lêste dei fan it poëzyfestival makken hy en guon kollega-dichters mei in plezierboat in lange tocht oer de Ganges. Kuiper: ‘Ik stoarre yn …

In snjit joadium

It twadde moannegedicht fan Elmar Kuiper, dichter fan de moanne jannewaris. In snjit joadium Donald kin samar oer de râne fan ’e ôfgrûn kiperje, yn ’e bedelte om memmy roppe en noait wer by de berch opklauwe. Koloanjes baktearjes meitsje in fyn slyklaachje by de drompel ûnder it dûsgerdyn. Vladimir keapet in preferinte Fryske hynst. …

Gers en snert

Elmar Kuiper syn tredde moannegedicht fan jannewaris Gers en snert Immen hie yn Lucy har dreamen it gers meand. Eva miende dat de wask al strutsen wie. Joyce waard deawurch wekker. Wolken dreaunen as ripe druven oer it lân. Wybrich rûn in ein mei har hûn en ‘Handhaving’ frege oft se genôch skytpûdsjes by har …

Desimber 2019

generaasjekleau

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne desimber by RIXT generaasjekleau ús heit wie in âlderwetske boer, hy gong moarns om healwei fjouweren oan’ t wurk en ferwachte fan my itselde mar ik wie in heale ieu jonger en gong jûns let op bêd, nei’t ik sjoen hie nei Veronica en de VPRO, dêrom …

kryst mei de bern

In krystgedicht fan moannedichter fan desimber Sipke de Schiffart.   kryst mei de bern op earste krystdei hie ik de bern fan myn eks, harren mem wie by har nije freon oan de ein fan de middei stie ik yn de iepen keuken iten te sieden: sykje mar wat krystmuzyk op, sei ik tsjin Suze …

Novimber 2019

sizzen is neat

Sizzen is neat is Jan Kooistra syn earste moannegedicht fan Novimber.   Sizzen is neat ik lies lêsten dat de Dichter des Vaderlands it tsjuster meitsje wol yn ‘e bosken en dat Greta Thunberg autistysk is, dat de Koerden alles mar wer achterlitte wie okkerdeis yn Sachsenhausen hearde dêr ôfgryslike ferhalen ik seach in jongeman …

Oktober 2019

heale moanne

Dit fers is skreaun nei oanlieding fan ’e sitewaasje yn Ruinerwold. It is Tryntsje van der Veer har earste moannegedicht fan oktober.   heale moanne yn ljochtskyn swartblau in huver heal myn hert fan rûchte raaien heapen dridze yn in droaneflecht it hûs de skuorre it hiem ûntsletten hiel myn holle fol fan bedriuwen it …

útstel op útstel

De gaos om de Brexit hinne ynspirearre Tryntsje van der Veer ta it folgjende gedicht   útstel op útstel tiid of gjin tiid is de fraach no’t it eilân fierder swimt ûnwissens de oerhân hat bûtengrinzen net skowe it stimmen weistimd tiid of gjin tiid is it antwurd no’t de lytse man ropt wif syn …

Septimber 2019

Cambuur thús

Anne Feddema is dichter fan ‘e moanne septimber, dan hat er ek syn  jierdei. Hy fûn it moannedichterskip foar RIXT in moai kadootsje foar himsels. Cambuur thús Dizze jûn freed Stiet de wyn Diskant op Yn it stadion Giet it need Earne op ’e tribune Moat in pausarius sitte Grutte tromme Slach nei slach Stimroeiers …

Wrâldrekôrs

Twadde Moannegedicht fan Anne Feddema, dichter fan septimber. Dit fers haw ik skreaun nei oanlieding fan in berjocht yn it moarns betiid krantsje Metro, yn’e trein fan Ljouwert nei Harns…yn rekôrtiid sels. Wrâldrekôrs Och heden…hjoed In nije edysje fan Guiness World Records Alle dagen wedstriid rees Eartiids…’ The Guiness Book Of Records ‘ Tsjintwurdich mear …

Papel Solo

It tredde moannegedicht fan septimber fan Anne Feddema. Papel Solo Al dagen hie ik se sjoen De kloft wiersistersusters By de Sevillaanske katedraal Swaarmjende Sibillen Jild is har taal Hast fjochtsjend Om de geunsten Fan ’e takomstoerist Se hawwe gjin Reade holdoekjes Grutte earringen Gjin bol fan glês Hja drage Kappaklean Cervezasynikus yn my seit: …

Russysk mearke

Anne Feddema, dichter fan de moanne Septimber, hat it no folgjende fers, syn fjirde moannegedicht, foarlêzen by IepenUp Live fan 18 septimber. Russysk mearke Tsaar Peter Slepte op in matras Folle mei Bojareburden Dat lei lekker sêft Sa’n Bojareburd Better bygelyks As Bojarekoppen Dy binn’ bonkehurd Mar op in nacht Waard Peter wekker It matras …