Febrewaris 2021

De Grutte Xi LinPing

‘De Grutte Xi LinPing’ is Aggie van der Meer har earste moannegedicht fan febrewaris 2021.   De Grutte Xi LinPing   se groetsje se bûgje dan easkje se it earste wurd   hy, XI, ferbjustere  net ien sil de macht, him tabeskikt syn sterke hân en doel ûntnimme  hie der in oar behâld west foar …

Beferzen de tiid

Beferzen de tiid is Aggie van der Meer har twadde moannegedicht fan febrewaris 2021     Beferzen de tiid Febrewaris, roetkâld en stil beferzen de tiid magysk hie er sein, it hie de hazze west, it waar hie it west, mar mear wie it de hazze útsnien byld, yngrift, de hazze hie beskûl socht hy, …

Jannewaris 2021

realia

realia is it earste gedicht fan Syds Wiersma as moannedichter fan jannewaris 2021.  

Sence of place

Sence of place is Syds Wiersma syn twadde moannegedicht fan jannewaris 2021. It fers is skreaun nei oanlieding fan it ferstjerren fan Joop Mulder.  It is de ferbylding fan in kuiertocht bûtendyks, op de grins fan de Nije Biltpôlen en it Noarderleech, ien fan de biotopen dus dêr’t Mulder syn kust-keunstwurken foar Sense of Place …

En bist wekker wurden goed gefoel

En bist wekker wurden goed gefoel is Syds Wiersma syn tredde moannegedicht fan jannewaris 2021.   En bist wekker wurden goed gefoel wat giet der yn sokke hollen om? wêr helje se de ûnbeskoftens wei om oarmans guod blyn har ta te eigenjen? hoe binne se moarns wekker wurden mei de knip op ’e bút? …

Novimber 2020

Laten we eenvoudigweg iets moois maken / Lit ús ienfâldichwei wat moais meitsje

‘Laten we eenvoudigweg iets moois maken/ Lit ús ienfâldichwei wat moais meitsje’ is Jan Kleefstra syn earste moannegedicht fan novimber 2020 by RIXT. “Instanties vragen provincie jachtontheffing om weidevogels te beschermen” Kop van een recent verschenen artikel. De instanties zijn: bond voor Friese vogelwachten, de jagersvereniging en de LTO, ofwel vogelbeschermers die onder meer eieren …

Nooit eerder waren er geen wolken meer / Nea earder wiene der gjin wolkens mear

It twadde moannegedicht fan Jan Kleefstra fan novimber 2020 “Ooit zal er een generatie mensheid komen, die op onze generatie terugkijkt en met verbijstering zal constateren dat er mensen hebben bestaan die gif in hun grond, gif in hun dieren en gif in hun eigen eten stopten” (Jane Goodall) Als je deze quote luidop uitspreekt, …

Op windstille dagen brengen leeuweriken me niet aan het huilen / Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen

‘Op windstille dagen brengen leeuweriken me niet aan het huilen / Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen’ is Jan Kleefstra syn tredde moannegedicht foar novimber op RIXT. “Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst” Op allerhande gebied kom je inmiddels het meest populaire woord van tegenwoordig tegen ‘transitie’. Ik meende …

Oktober 2020

ûngetiidzje

Anne Heegstra is dichter fan de moanne oktober by RIXT. Ungetiidzje is har earste moannegedicht. ûngetiidzje mennich man gie syn ienlike gong dei yn dei út wike oan wike wylst de seine song   fersliten fuotark mei gatten troch platwâde tiid spikers sichtber fan ’t sekuer fersoaljen   hy trêde iuwen nei âlde moade fan …

headamskampen

‘headamskampen’ is Anne Heegstra har twadde moannegedicht fan oktober. headamskampen yn prikeljend froastwaar omtrint op in flueske sette er wisse slaggen seker, om’t er wist fan feart en greppel sleat en welle joech syn langstme rynsk de romte dochs ried ynbannich wylst syn halen de streken Alvemar’ en likefolle stêden taskikten núnderen reid en seamen …

Septimber 2020

oade oan de ferteller

  Peter Vermaat is moannedichter fan Septimber by RIXT. Oade oan de ferteller is  syn earste moannegedicht. Lês en harkje ek by Omrop Fryslân.   oade oan de ferteller                                            foar mindert wijnstra hy makket floeiber wat sûnt jierren stjurre weismiten is yn ’t jiskefet fan ’e tiid hy kin de seefroulju noch libje litte …

Augustus 2020

De ynbrekker fan glês

Cornelis van der Wal is dichter fan de moanne augustus by RIXT. De ynbrekker fan glês is syn earste moannegedicht. De ynbrekker fan glês Hy kin de keamer net mear fine, faaks is er de kaai yn syn holle kwyt. Sinne stekt de nekke fan de ynbrekker troch dûbeld glês. Skiep weidzje op ’e seedyk, …

De geast en de beam

‘De geast en de beam’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan augustus.   De geast en de beam In âld hûs, in beam stiet der neist. Hy hat dêr wenne yn syn dreamen. No, lykwols, waait de noardewyn en heukeret er yn tinne klean. Faaks is er dea, hy wit neat. Sil …