Juny 2020

Meldpunt Min Frysk

Meldpunt Min Frysk is Geart Tigchelaar syn earste moannegedicht fan juny 2020 Meldpunt Min Frysk de fraach dy’t elk him of har is wannear bist in brave boarger ast fia in klikline buorlju ferlinkst of ast dy dêr krekt oer stil latinte nsb’ers komme oan har gerak en steane mei it fingerke by it rút …

it blokje r

it blokje r tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein ik haw lang socht ûnder kast en bank op it lêst skjin myn nocht sa lei dêr it blokje r no jou ik oeral sin en wurden oan tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein jûns sit heit op syn plak en sjocht nei lju yn pak dy’t sizze fan fleantúch, nasjonaal, skiphol …

De takomst fan BF Nederlân

It tredde moannegedicht fan juny 2020 fan Geart Tigchelaar   De takomst fan BF Nederlân natoer hâldt op te bestean dêr’t in minskehân delstrykt earst leaflik al gau ta in fûst slacht alles lytsman is nimmen mear yn it lân dat gjin lân is fersnipele knipt en plakt ta in wangedrocht en beholden fan ’e …

Maaie 2020

bandeleas

Jan Kooistra syn earste moannegedicht fan maaie 2020.     bandeleas dêr’t ik lânskom stiet alles op springen, fine siedders har paad, moatte wer op tsjin ’e stream ik lis lekkens op ’e blikke, hingje klean op ’e line de houtdo op ’t nêst yn de âld’ hagebeam dêr’t ik tahâld tilt it op fan …

hoe’t de wrâld derhinne leit

hoe’t de wrâld derhinne leit is Jan Kooistra syn twadde moannegedicht fan maaie 2020   hoe’t de wrâld derhinne leit dat in famke foar in stikkensketten rút sachtsjes sit te gûlen yn in romte dy’t ienris yn in hûs de keamer wie dat in frou nei dat famke sjocht troch de gatten yn ’e muorre …

April 2020

Lentegedichien

It earste moannegedicht fan april, fan Tsjisse Hettema Lentegedichien vandaege is d’r een vlinder op mien gemoed daele streken hi’j laot de slotten eupen breken van mien winterse kertier en toen et eerste zunnelocht naor binnen sleup en ik verrast naor buten leup mien boemzend harte drieft de spotte mit mien pepieren gekwattel van vlinderlicht …

Maart 2020

Iensum

Op 4 maart 2020 lies Dichter fan de moanne maart Carla van der Zwaag it fers Iensum foar by IepenUp. It tema wie ‘Iensumens’. Dit is har earste moannegedicht.   Iensum Ik swim rûntsjes Tusken wjirjend wier en Stiennen hûske Ferrinnewearre slacht myn hert Grien bemoaze út Yn beslein finsterglês Skowe minsken troch it byld …

Covid-19

It twadde moannegedicht fan maart fan Carla van der Zwaag Covid-19 Ik sjoch de wrâld ferfoarme troch eachwetter wylst it foarjier blêdsjes útteart. Ik sjoch in sweltsje twinkeljend yn skjinne loft sy bout har nêst ûnder ’t ûleboerd hâldt nearne skoft. Ik hingje efter boereploech in kritende mok allyk klamp my fêst oan de foaroanman …

PrrrrrTuuuu

It tredde moannegedicht fan maart fan Carla van der Zwaag   PrrrrrTuuuu PrrrrrTuuuu Ien twa PrrrrrTuuuu ien twa of is it prrrrtieee ik kom der mar net efter it lûd wurdt al wer ynhelle troch in oar lûd Puumpuumpuum Puumpuumpuum in hammer slacht my yn de breinpanne om folge troch in trein dy’t myn iene …

Febrewaris 2020

Corona

It earste gedicht fan de moanne febrewaris, fan Yttje Cnossen.   Corona út it lân fan de rizende draak komt slûpendewei as in dief yn ’e nacht de ûnsichtbere yn ’e namme fan ’e kroan leit de hân op ’e klink fan mannich doar as in mûnster mei tûzen koppen sjit er fjurrige pylken oer …

1956

Yttje Cnossen har twadde moannegedicht fan febrewaris 1956 klimaatferoaring gjin mins hie der noch oan tocht wiene de simmers waarm, de winters kâld as roet in breiden himd, in krante ûnder de trui wie goed genôch by it riden oer de fearten rjocht en sljocht nachts wiske de snie tsjin de doaren oan in flokkedûns …

Jannewaris 2020

Mem Ganges

Elmar Kuiper is RIXT-dichter fan de moanne jannewaris. Yn novimber 2019 skreau er de gedichterige ‘Mem Ganges’ yn Kolkata (Calcutta), dêr’t er in optreden hie op de Chair Poetry Evenings. Op de lêste dei fan it poëzyfestival makken hy en guon kollega-dichters mei in plezierboat in lange tocht oer de Ganges. Kuiper: ‘Ik stoarre yn …

In snjit joadium

It twadde moannegedicht fan Elmar Kuiper, dichter fan de moanne jannewaris. In snjit joadium Donald kin samar oer de râne fan ’e ôfgrûn kiperje, yn ’e bedelte om memmy roppe en noait wer by de berch opklauwe. Koloanjes baktearjes meitsje in fyn slyklaachje by de drompel ûnder it dûsgerdyn. Vladimir keapet in preferinte Fryske hynst. …

Gers en snert

Elmar Kuiper syn tredde moannegedicht fan jannewaris Gers en snert Immen hie yn Lucy har dreamen it gers meand. Eva miende dat de wask al strutsen wie. Joyce waard deawurch wekker. Wolken dreaunen as ripe druven oer it lân. Wybrich rûn in ein mei har hûn en ‘Handhaving’ frege oft se genôch skytpûdsjes by har …

Desimber 2019

generaasjekleau

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne desimber by RIXT generaasjekleau ús heit wie in âlderwetske boer, hy gong moarns om healwei fjouweren oan’ t wurk en ferwachte fan my itselde mar ik wie in heale ieu jonger en gong jûns let op bêd, nei’t ik sjoen hie nei Veronica en de VPRO, dêrom …

kryst mei de bern

In krystgedicht fan moannedichter fan desimber Sipke de Schiffart.   kryst mei de bern op earste krystdei hie ik de bern fan myn eks, harren mem wie by har nije freon oan de ein fan de middei stie ik yn de iepen keuken iten te sieden: sykje mar wat krystmuzyk op, sei ik tsjin Suze …