Febrewaris 2024

Maankinderen / Moannebern

Lara Kool is dichter fan de moanne febrewaris 2024. Har earste moannegedicht is ‘Maankinderen / Moannebern’. Se makke sels de Fryske oersetting. Maankinderen Zijn zonnige zoon een helend lichtpunt maar vanuit jouw duister is elke zon slechts de vlam van een lucifer die opbrandt één voor één verdreef je zijn stralen in jouw donkere wanhoop …

Striehaal

Lara Kool is dichter fan de moanne febrewaris 2024. Har twadde moannegedicht is Striehaal.   Striehaal Meifarre mei it tsjuster meifarre nei it neat de reade sellen streame dêr al lang net mear Swimme nei mystearje sadat it dy omsylt alle oare kleuren dobberje bûten byld Driuwe om te libjen Ja, driuw noch as it …

Desimber 2023

Josse

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn earste moannegedicht is ‘Josse’. Josse   syn heit ferkocht -as it him utkaam- petroalje sa net dan gong er sûnder iten nei de kweekskoalle de fammen yn syn klasse gniisden hij hie twa ferskillende sokken oan hij rekke fereale op ien fan de …

trinus

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn twadde moannegedicht is ‘trinus’.   trinus ik studearre frysk oan de hegeskoalle yn ljouwert ik moast tentamen dwaan bij  trinus hij hie de fragen foar elke studint op in briefke stean wij fleagen troch de stof trinus rekke in bytsje yn panyk do …

Novimber 2023

Novimber – Tom Waits

Jan Kooistra is dichter fan de moanne novimber by RIXT.  Kooistra skriuwt: It nûmer’ November’ stiet op The Black Rider, it tolfde studioalbum fan Tom Waits, útbrocht yn 1993. ‘November’ is lykas de oare nûmers op dy plaat spesjaal skeaun foar it toanielstik‘The Black Rider’, regisearre troch Robert Wilson en mei-skreaun troch William S. Burroughs. …

Nei drôvens komt hope

‘Nei drôvens komt hope’ is Jan Kooistra syn twadde moannegedicht fan novimber 2023 by RIXT.

Oktober 2023

der heart in grapke by

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT.  Der heart in grapke by is syn earste moannegedicht.   der heart in grapke by kuierjend oer it gemeentlik hôf yn Harns seach ik twa neistinoar lizzende sarken op in grêfsark fan granyt lei in wyt, ovalen stientsje mei de tekst ik mis dy; …

jonkje

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT,  jonkje is syn twadde moannegedicht. jonkje, nea silst dit lêze, bin ik bang, silst nea witte dat ik oan dy tink, dat ik dy nea ferjitte sil do stiest foar in soad oaren, al krigest gjin tiid om in deiboek te skriuwen op in …

Septimber 2023

oan ’e igge

Henk Nijp is dichter fan de moanne septimber by RIXT, ‘oan ‘e igge’ is syn twadde moannegedicht. oan ’e igge wer dûnsje wy de slowfox fan it stil fertriet, wurden dy’t wy nea sprutsen spegelje de romte tusken de paskes, âlde patroanen as nerven yn ’e flier, wy witte linken fan de râne en de hoed, fan de foarke oan ’e stôk dagen glydzje troch de mesken fan de tiid ferdwine yn it sinkgat fan ’t ûnthâld, wat oerbliuwt …

de wâl fan it Djip

Henk Nijp is dichter fan de moanne septimber by RIXT. ‘de wâl fan it Djip’ is syn earste moannegedicht, in fers (tige) frij nei Otis Reddings ‘(Sittin on) The dock of the bay’.     de wâl fan it Djip ik sit op ’e wâl fan it Djip sjoch it wetter dat streamt reiden dy’t …

Augustus 2023

op de Swetteblom

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har earste moannegedicht is ‘op de Swetteblom’. Duorsumens en frijheid stiet heech yn it findel op de ekologyske camping de Swetteblom. Werom nei de basis is dêr it kredo. Yn de wenwein fan Syds Wiersma (dy’t op dat momint yn Ierlân siet) hope ik wat …

ûntstien

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har twadde moannegedicht is ûntstien. Ypie Bakker: ‘Dit fers ha ik by bygeande bylden makke foar de eksposysje: ‘De weg naar het beeld’, fan Staal en Steen.’   ûntstien alles wie al besletten yn stien it bern foetus noch beferzen yn de memmeskurte it famke …