Febrewaris 2020

Corona

It earste gedicht fan de moanne febrewaris, fan Yttje Cnossen.   Corona út it lân fan de rizende draak komt slûpendewei as in dief yn ’e nacht de ûnsichtbere yn ’e namme fan ’e kroan leit de hân op ’e klink fan mannich doar as in mûnster mei tûzen koppen sjit er fjurrige pylken oer …

Jannewaris 2020

Mem Ganges

Elmar Kuiper is RIXT-dichter fan de moanne jannewaris. Yn novimber 2019 skreau er de gedichterige ‘Mem Ganges’ yn Kolkata (Calcutta), dêr’t er in optreden hie op de Chair Poetry Evenings. Op de lêste dei fan it poëzyfestival makken hy en guon kollega-dichters mei in plezierboat in lange tocht oer de Ganges. Kuiper: ‘Ik stoarre yn …


In snjit joadium

It twadde moannegedicht fan Elmar Kuiper, dichter fan de moanne jannewaris. In snjit joadium Donald kin samar oer de râne fan ’e ôfgrûn kiperje, yn ’e bedelte om memmy roppe en noait wer by de berch opklauwe. Koloanjes baktearjes meitsje in fyn slyklaachje by de drompel ûnder it dûsgerdyn. Vladimir keapet in preferinte Fryske hynst. …


Gers en snert

Elmar Kuiper syn tredde moannegedicht fan jannewaris Gers en snert Immen hie yn Lucy har dreamen it gers meand. Eva miende dat de wask al strutsen wie. Joyce waard deawurch wekker. Wolken dreaunen as ripe druven oer it lân. Wybrich rûn in ein mei har hûn en ‘Handhaving’ frege oft se genôch skytpûdsjes by har …

Desimber 2019

generaasjekleau

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne desimber by RIXT generaasjekleau ús heit wie in âlderwetske boer, hy gong moarns om healwei fjouweren oan’ t wurk en ferwachte fan my itselde mar ik wie in heale ieu jonger en gong jûns let op bêd, nei’t ik sjoen hie nei Veronica en de VPRO, dêrom …


kryst mei de bern

In krystgedicht fan moannedichter fan desimber Sipke de Schiffart.   kryst mei de bern op earste krystdei hie ik de bern fan myn eks, harren mem wie by har nije freon oan de ein fan de middei stie ik yn de iepen keuken iten te sieden: sykje mar wat krystmuzyk op, sei ik tsjin Suze …

Novimber 2019

sizzen is neat

Sizzen is neat is Jan Kooistra syn earste moannegedicht fan Novimber.   Sizzen is neat ik lies lêsten dat de Dichter des Vaderlands it tsjuster meitsje wol yn ‘e bosken en dat Greta Thunberg autistysk is, dat de Koerden alles mar wer achterlitte wie okkerdeis yn Sachsenhausen hearde dêr ôfgryslike ferhalen ik seach in jongeman …

Oktober 2019

heale moanne

Dit fers is skreaun nei oanlieding fan ’e sitewaasje yn Ruinerwold. It is Tryntsje van der Veer har earste moannegedicht fan oktober.   heale moanne yn ljochtskyn swartblau in huver heal myn hert fan rûchte raaien heapen dridze yn in droaneflecht it hûs de skuorre it hiem ûntsletten hiel myn holle fol fan bedriuwen it …


útstel op útstel

De gaos om de Brexit hinne ynspirearre Tryntsje van der Veer ta it folgjende gedicht   útstel op útstel tiid of gjin tiid is de fraach no’t it eilân fierder swimt ûnwissens de oerhân hat bûtengrinzen net skowe it stimmen weistimd tiid of gjin tiid is it antwurd no’t de lytse man ropt wif syn …

Septimber 2019

Cambuur thús

Anne Feddema is dichter fan ‘e moanne septimber, dan hat er ek syn  jierdei. Hy fûn it moannedichterskip foar RIXT in moai kadootsje foar himsels. Cambuur thús Dizze jûn freed Stiet de wyn Diskant op Yn it stadion Giet it need Earne op ’e tribune Moat in pausarius sitte Grutte tromme Slach nei slach Stimroeiers …


Wrâldrekôrs

Twadde Moannegedicht fan Anne Feddema, dichter fan septimber. Dit fers haw ik skreaun nei oanlieding fan in berjocht yn it moarns betiid krantsje Metro, yn’e trein fan Ljouwert nei Harns…yn rekôrtiid sels. Wrâldrekôrs Och heden…hjoed In nije edysje fan Guiness World Records Alle dagen wedstriid rees Eartiids…’ The Guiness Book Of Records ‘ Tsjintwurdich mear …


Papel Solo

It tredde moannegedicht fan septimber fan Anne Feddema. Papel Solo Al dagen hie ik se sjoen De kloft wiersistersusters By de Sevillaanske katedraal Swaarmjende Sibillen Jild is har taal Hast fjochtsjend Om de geunsten Fan ’e takomstoerist Se hawwe gjin Reade holdoekjes Grutte earringen Gjin bol fan glês Hja drage Kappaklean Cervezasynikus yn my seit: …


Russysk mearke

Anne Feddema, dichter fan de moanne Septimber, hat it no folgjende fers, syn fjirde moannegedicht, foarlêzen by IepenUp Live fan 18 septimber. Russysk mearke Tsaar Peter Slepte op in matras Folle mei Bojareburden Dat lei lekker sêft Sa’n Bojareburd Better bygelyks As Bojarekoppen Dy binn’ bonkehurd Mar op in nacht Waard Peter wekker It matras …

Augustus 2019

Hiroshima, 6 augustus 1945

Earste moannegedicht augustus fan Sytse Jansma Hjoed, 6 augustus, is der yn Hiroshima de betinking fan de atoombomramp yn 1945. De uraniumbom ‘Little boy’ waard op 9500 meter hichte boppe de stêd los litten. Under de oanfal hie de stêd sa’n 255.000 ynwenners. Doe’t de ‘a-bomb’ om 8.15 oere eksplodearre, kamen frijwol drekst 78.000 minsken …


Twa skeppingsgedichten

Sytse Jansma syn twadde moannegedicht fan augustus. De Amazoane stiet al skoften yn ´e brân. Hoe kin it dat der no pas omtinken oan jûn wurdt yn ´e media? Ik wie rekke troch de reaksje fan Juarez Saw, in man fan de Munduruku-stam yn de Amazoane. Hy freesde foar syn libben. Sjoch nei it filmke …

July 2019

Famke ûnderweis nei it weeffabryk / Meisje op weg naar de weeffabriek

Earste moannegedicht fan Job Degenaar. Sa no en dan docht Unicef tiding oer bernearbeid, dat yn ‘e measte lannen ferbean is. Oer de hiele wrâld besjoen wurdt de situaasje stadichoan wol wat better, mar noch altyd wurdt fan 11 procent fan alle bern, sa’n 260 miljoen yn totaal, it rjocht ûntnommen nei skoalle te gean. …


Wytman yn Dakar / Witman in Dakar

Twadde moannegedicht fan Job Degenaar: Hoe fielt dat no, as swarte man of frou yn in hast folslein wite mienskip? It is in situaasje dy’t no stadichoan út Nederlân ferdwynt. Ik ha yn myn libben as NT2- dosint in protte nijynkommelingen begelaat en ik fernuvere my soms oer har. Afrikanen dy’t yn it hjitst fan …


It boreale slangeparadys / Het boreale slangenparadijs

Tredde moannegedicht fan Job Degenaar Lûk it âldfrinzige wurd ‘boreaal’ út de ferjitdoaze en fansels krigest alderhande begripen en ideeën yn ‘e holle: Baudet, Wilders en noch mear rjochts populisme yn Europa. Yn dizze tiden stekt dat ferskynsel de kop wer op en it is krekt as binne wy te ferheard, te sleau om de …


Opmjitte foar in skulpdier / Opmaat voor een schelpdier

moannegedicht 4  – Job Degenaar Yn ‘e bocht by Surch, deun by de Ofslútdyk is in strantsje dêrt’st net swimme kinst, it is der fierstente ûndjip en it leit der fol mei waaddrek. Mar it is der prachtich en fielst dy fuort ferbûn mei alles wat dêr yn stilte plakhat: it wetter, de ielguozzen, de …

Juny 2019

Transfytse

Yva Hokwerda is dichter fan de moanne Juny by RIXT. Dit is har earste moannegedicht.   Transfytse { yn it lân fan Loaiïngea, dêr’tst simpelwei de Oerdyk nimst en komst op de Ivige Leane } 1 Dy’t my fytsen sjocht – achtsjend om Snits de greiden en lege mieden tuskentroch, oeral it lânskip lêzend en …

Maaie 2019

Wizer de hope foarby

Simon Oosting is ús dichter fan de moanne maaie. Hy ferbliuwt dizze wiken yn ’e skriuwersarke op de Feanhoop. ‘De fûgelwacht-ôfdieling Nij Beets/De Feanhoop hie it jierferslach 2018 yn de bus dien. Ik lies dat de sifers oer it tal greidefûgels alderferskuorrendst min binne. En myn eigen ûnderfining haw ik yn it taheakke fers beskreaun.’ …


Sûgen en oksen

Op ferkiezingsdei it twadde moannegedicht fan Simon Oosting, yn maaie Dichter fan de Moanne by RIXT. Sûgen en oksen Hy wit fan it patroan dizze lieder fan it folk as er seit wat beskaving ús hjit net te sizzen mei allúzjes dy’t rustke doarren nei djippe spelonken iepenje. Dan wit er dat syn folk deemoedich …