Maaie 2021

Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.     Taryf en koers    i.  goalera, boadskipper fan bedjer   foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie sels in bern dat troch de hoeven gie der is altiten wol in sûnde te finen in nij fûnemint kin no ienris brekke  as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte    ii.  elke koroanamoanne like wreed   de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon  seit it is feilich fergelike mei frikandellen   is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út  fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske  en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

April 2021

Livestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.   Livestream Bob en Flo hâlde in barbekjû buorlju bakke mei Fagradalsfjall is hotspot fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf fan de richel yn floeiber stien by skimer ljochtsje feloranje ieren op stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers …

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.   Kopstikken Slingers hinget er foar himsels net op fiert oerlibbings mei tichtlutsen lúksafleks yn de efterkeamer sensibilisearre freonen bûsjild sparre by de ABN foar syn nije fyts Bedoarne pjut dy’t fjochtet tsjin ferskjinning sêfte wurden siket foar in leagen of gnyskjend bekent dat er …

Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.   Negativen De deade mosk is bedobbe dreame mei noch op de bonnefoai oer optochtrûpen en iepen knoppen festivaltinten yn wolkefjilden wattestaafke as fentyl foar de ûnderbúkmaitiid fier fuorttroppe fynst 2020 werom op in ferkeapkleedsje njonken de sjoelbak Kâld en stil koade swart mei in …

Maart 2021

de bakker

De bakker is Tsjisse Hettema syn earste moannegedicht foar RIXT fan Maart 2021. de bakker de bakker dy’t op syn koekedaai omstammeret op knibbels leit er ûnder de baktafel yn it stof fan de flier in figuer te knetsjen dan stookt in âlde psalmberiming it krusige hert heech yn him op sjocht er út it …

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.   et locht en de wiend daansen om et huus op ’e rots an ’e rane iets vergliedet van zwart naor gries in mi’j ik wil daor ok daansen om mi’jzelf as een woepsterd altemis in de stokken …

Febrewaris 2021

De Grutte Xi JinPing

‘De Grutte Xi JinPing’ is Aggie van der Meer har earste moannegedicht fan febrewaris 2021.   De Grutte Xi JinPing   se groetsje se bûgje dan easkje se it earste wurd   hy, XI, ferbjustere  net ien sil de macht, him tabeskikt syn sterke hân en doel ûntnimme  hie der in oar behâld west foar …

Beferzen de tiid

Beferzen de tiid is Aggie van der Meer har twadde moannegedicht fan febrewaris 2021     Beferzen de tiid Febrewaris, roetkâld en stil beferzen de tiid magysk hie er sein, it hie de hazze west, it waar hie it west, mar mear wie it de hazze útsnien byld, yngrift, de hazze hie beskûl socht hy, …

Jannewaris 2021

realia

realia is it earste gedicht fan Syds Wiersma as moannedichter fan jannewaris 2021.  

Sense of place

Sense of place is Syds Wiersma syn twadde moannegedicht fan jannewaris 2021. It fers is skreaun nei oanlieding fan it ferstjerren fan Joop Mulder.  It is de ferbylding fan in kuiertocht bûtendyks, op de grins fan de Nije Biltpôlen en it Noarderleech, ien fan de biotopen dus dêr’t Mulder syn kust-keunstwurken foar Sense of Place …

En bist wekker wurden goed gefoel

En bist wekker wurden goed gefoel is Syds Wiersma syn tredde moannegedicht fan jannewaris 2021.   En bist wekker wurden goed gefoel wat giet der yn sokke hollen om? wêr helje se de ûnbeskoftens wei om oarmans guod blyn har ta te eigenjen? hoe binne se moarns wekker wurden mei de knip op ’e bút? …

Novimber 2020

Laten we eenvoudigweg iets moois maken / Lit ús ienfâldichwei wat moais meitsje

‘Laten we eenvoudigweg iets moois maken/ Lit ús ienfâldichwei wat moais meitsje’ is Jan Kleefstra syn earste moannegedicht fan novimber 2020 by RIXT. “Instanties vragen provincie jachtontheffing om weidevogels te beschermen” Kop van een recent verschenen artikel. De instanties zijn: bond voor Friese vogelwachten, de jagersvereniging en de LTO, ofwel vogelbeschermers die onder meer eieren …

Nooit eerder waren er geen wolken meer / Nea earder wiene der gjin wolkens mear

It twadde moannegedicht fan Jan Kleefstra fan novimber 2020 “Ooit zal er een generatie mensheid komen, die op onze generatie terugkijkt en met verbijstering zal constateren dat er mensen hebben bestaan die gif in hun grond, gif in hun dieren en gif in hun eigen eten stopten” (Jane Goodall) Als je deze quote luidop uitspreekt, …

Op windstille dagen brengen leeuweriken me niet aan het huilen / Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen

‘Op windstille dagen brengen leeuweriken me niet aan het huilen / Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen’ is Jan Kleefstra syn tredde moannegedicht foar novimber op RIXT. “Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst” Op allerhande gebied kom je inmiddels het meest populaire woord van tegenwoordig tegen ‘transitie’. Ik meende …