July 2021

simmer yn fryslân

‘simmer yn fryslân’ is Andrë Looijenga syn earste moannegedicht foar RIXT fan de moanne july. It fers is skreaun skreaun nei oanlieding fan it net trochgean fan it skûtsjesilen.   simmer yn fryslân lit ús de skûtsjes dan mar dreame as ûnder hurdstiennen loft de mar rein garret yn de wyn lit feesttinten mar loftspegeling …

Juny 2021

Efterbliuwer

Rein de Lange is dichter fan de moanne juny 2021. Efterbliuwer is syn earste moannegedicht.   Efterbliuwer de âlde jûn tôget mei my om ik wol dit skimerljocht wegerje dêr't twingende tinzen let troch antike stegen âlje yn de fierte deade freonen skaad rinnend mei lege glêzen hifkjend op wat sa komme kin en driigje …

Doppler-effekt

‘Doppler-effekt’ is Rein de Lange syn twadde moannegedicht fan juny 2021. Doppler-effekt hja heart dit amper stimmen sa traach apparaten efter earen tin hier foarmet fitraazje in stillibben mei geraniums neat bliuwt itselde hear mar: hege toanen komme der al oan, de lege nimme alle âlde lûden mei

Maaie 2021

Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.     Taryf en koers    i.  goalera, boadskipper fan bedjer   foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie sels in bern dat troch de hoeven gie der is altiten wol in sûnde te finen in nij fûnemint kin no ienris brekke  as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte    ii.  elke koroanamoanne like wreed   de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon  seit it is feilich fergelike mei frikandellen   is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út  fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske  en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

Mare Frisicum oer tachtich jier 

‘Mare Frisicum oer tachtich jier’ is Edwin de Groot syn twadde moannegedicht fan maaie 2021. Mare Frisicum oer tachtich jier    op fersûpte gemaledakken droegje ielguozzen de fearren  sa thús as badeintsjes yn walfiskmagen    nei it easten op de Appelskeaster kust is in skiep oanspield   - it moat wol hast it lêste wêze –     fierders wie der neat te rêden of it is de rou  dy’t dy bespringt as in swarte rôver    faaks skriuwt ien der noch in kear oer, dat wer in siele ôfset is  mar net mei it lêste wurd, dat is al 100 kear sein    de bergen bin’ fier fuort en de keningen wenje heech

April 2021

Livestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.   Livestream Bob en Flo hâlde in barbekjû buorlju bakke mei Fagradalsfjall is hotspot fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf fan de richel yn floeiber stien by skimer ljochtsje feloranje ieren op stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers …

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.   Kopstikken Slingers hinget er foar himsels net op fiert oerlibbings mei tichtlutsen lúksafleks yn de efterkeamer sensibilisearre freonen bûsjild sparre by de ABN foar syn nije fyts Bedoarne pjut dy’t fjochtet tsjin ferskjinning sêfte wurden siket foar in leagen of gnyskjend bekent dat er …

Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.   Negativen De deade mosk is bedobbe dreame mei noch op de bonnefoai oer optochtrûpen en iepen knoppen festivaltinten yn wolkefjilden wattestaafke as fentyl foar de ûnderbúkmaitiid fier fuorttroppe fynst 2020 werom op in ferkeapkleedsje njonken de sjoelbak Kâld en stil koade swart mei in …

Maart 2021

de bakker

De bakker is Tsjisse Hettema syn earste moannegedicht foar RIXT fan Maart 2021. de bakker de bakker dy’t op syn koekedaai omstammeret op knibbels leit er ûnder de baktafel yn it stof fan de flier in figuer te knetsjen dan stookt in âlde psalmberiming it krusige hert heech yn him op sjocht er út it …

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.   et locht en de wiend daansen om et huus op ’e rots an ’e rane iets vergliedet van zwart naor gries in mi’j ik wil daor ok daansen om mi’jzelf as een woepsterd altemis in de stokken …

Febrewaris 2021

De Grutte Xi JinPing

‘De Grutte Xi JinPing’ is Aggie van der Meer har earste moannegedicht fan febrewaris 2021.   De Grutte Xi JinPing   se groetsje se bûgje dan easkje se it earste wurd   hy, XI, ferbjustere  net ien sil de macht, him tabeskikt syn sterke hân en doel ûntnimme  hie der in oar behâld west foar …

Beferzen de tiid

Beferzen de tiid is Aggie van der Meer har twadde moannegedicht fan febrewaris 2021     Beferzen de tiid Febrewaris, roetkâld en stil beferzen de tiid magysk hie er sein, it hie de hazze west, it waar hie it west, mar mear wie it de hazze útsnien byld, yngrift, de hazze hie beskûl socht hy, …

Jannewaris 2021

realia

realia is it earste gedicht fan Syds Wiersma as moannedichter fan jannewaris 2021.  

Sense of place

Sense of place is Syds Wiersma syn twadde moannegedicht fan jannewaris 2021. It fers is skreaun nei oanlieding fan it ferstjerren fan Joop Mulder.  It is de ferbylding fan in kuiertocht bûtendyks, op de grins fan de Nije Biltpôlen en it Noarderleech, ien fan de biotopen dus dêr’t Mulder syn kust-keunstwurken foar Sense of Place …

En bist wekker wurden goed gefoel

En bist wekker wurden goed gefoel is Syds Wiersma syn tredde moannegedicht fan jannewaris 2021.   En bist wekker wurden goed gefoel wat giet der yn sokke hollen om? wêr helje se de ûnbeskoftens wei om oarmans guod blyn har ta te eigenjen? hoe binne se moarns wekker wurden mei de knip op ’e bút? …