Novimber 2020

Laten we eenvoudigweg iets moois maken / Lit ús ienfâldichwei wat moais meitsje

‘Laten we eenvoudigweg iets moois maken/ Lit ús ienfâldichwei wat moais meitsje’ is Jan Kleefstra syn earste moannegedicht fan novimber 2020 by RIXT. “Instanties vragen provincie jachtontheffing om weidevogels te beschermen” Kop van een recent verschenen artikel. De instanties zijn: bond voor Friese vogelwachten, de jagersvereniging en de LTO, ofwel vogelbeschermers die onder meer eieren …

Nooit eerder waren er geen wolken meer / Nea earder wiene der gjin wolkens mear

It twadde moannegedicht fan Jan Kleefstra fan novimber 2020 “Ooit zal er een generatie mensheid komen, die op onze generatie terugkijkt en met verbijstering zal constateren dat er mensen hebben bestaan die gif in hun grond, gif in hun dieren en gif in hun eigen eten stopten” (Jane Goodall) Als je deze quote luidop uitspreekt, …

Op windstille dagen brengen leeuweriken me niet aan het huilen / Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen

‘Op windstille dagen brengen leeuweriken me niet aan het huilen / Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen’ is Jan Kleefstra syn tredde moannegedicht foar novimber op RIXT. “Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst” Op allerhande gebied kom je inmiddels het meest populaire woord van tegenwoordig tegen ‘transitie’. Ik meende …

Oktober 2020

ûngetiidzje

Anne Heegstra is dichter fan de moanne oktober by RIXT. Ungetiidzje is har earste moannegedicht. ûngetiidzje mennich man gie syn ienlike gong dei yn dei út wike oan wike wylst de seine song   fersliten fuotark mei gatten troch platwâde tiid spikers sichtber fan ’t sekuer fersoaljen   hy trêde iuwen nei âlde moade fan …

headamskampen

‘headamskampen’ is Anne Heegstra har twadde moannegedicht fan oktober. headamskampen yn prikeljend froastwaar omtrint op in flueske sette er wisse slaggen seker, om’t er wist fan feart en greppel sleat en welle joech syn langstme rynsk de romte dochs ried ynbannich wylst syn halen de streken Alvemar’ en likefolle stêden taskikten núnderen reid en seamen …

Septimber 2020

oade oan de ferteller

  Peter Vermaat is moannedichter fan Septimber by RIXT. Oade oan de ferteller is  syn earste moannegedicht. Lês en harkje ek by Omrop Fryslân.   oade oan de ferteller                                            foar mindert wijnstra hy makket floeiber wat sûnt jierren stjurre weismiten is yn ’t jiskefet fan ’e tiid hy kin de seefroulju noch libje litte …

Augustus 2020

De ynbrekker fan glês

Cornelis van der Wal is dichter fan de moanne augustus by RIXT. De ynbrekker fan glês is syn earste moannegedicht. De ynbrekker fan glês Hy kin de keamer net mear fine, faaks is er de kaai yn syn holle kwyt. Sinne stekt de nekke fan de ynbrekker troch dûbeld glês. Skiep weidzje op ’e seedyk, …

De geast en de beam

‘De geast en de beam’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan augustus.   De geast en de beam In âld hûs, in beam stiet der neist. Hy hat dêr wenne yn syn dreamen. No, lykwols, waait de noardewyn en heukeret er yn tinne klean. Faaks is er dea, hy wit neat. Sil …

July 2020

Wie vertelt de boer / wa fertelt de boer

Kate Schlingemann is Dichter fan de moanne july by RIXT. Wie vertelt de boer / wa fertelt de boer is har earste moannegedicht.     Wie vertelt de boer Wit als melk, groen als gras, kinderen willen ‘t liefst dat alles blijft zoals het was. Wie vertelt de jonge boer hoe erf en land, zee …

De redenen / De redenen

De redenen / De redenen is Kate Schlingemann har twadde moannegedicht fan July 2020.     De redenen Misschien zijn hier de dijken hoger de meren dieper de wegen langer de velden weidser, de ademruimte als de lucht schoner, groter dat mensen als vanzelf afstand houden -wat handig is soms als na de eerste golf …

Juny 2020

Meldpunt Min Frysk

Meldpunt Min Frysk is Geart Tigchelaar syn earste moannegedicht fan juny 2020 Meldpunt Min Frysk de fraach dy’t elk him of har is wannear bist in brave boarger ast fia in klikline buorlju ferlinkst of ast dy dêr krekt oer stil latinte nsb’ers komme oan har gerak en steane mei it fingerke by it rút …

it blokje r

it blokje r tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein ik haw lang socht ûnder kast en bank op it lêst skjin myn nocht sa lei dêr it blokje r no jou ik oeral sin en wurden oan tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein jûns sit heit op syn plak en sjocht nei lju yn pak dy’t sizze fan fleantúch, nasjonaal, skiphol …

De takomst fan BF Nederlân

It tredde moannegedicht fan juny 2020 fan Geart Tigchelaar   De takomst fan BF Nederlân natoer hâldt op te bestean dêr’t in minskehân delstrykt earst leaflik al gau ta in fûst slacht alles lytsman is nimmen mear yn it lân dat gjin lân is fersnipele knipt en plakt ta in wangedrocht en beholden fan ’e …

Maaie 2020

bandeleas

Jan Kooistra syn earste moannegedicht fan maaie 2020.     bandeleas dêr’t ik lânskom stiet alles op springen, fine siedders har paad, moatte wer op tsjin ’e stream ik lis lekkens op ’e blikke, hingje klean op ’e line de houtdo op ’t nêst yn de âld’ hagebeam dêr’t ik tahâld tilt it op fan …

hoe’t de wrâld derhinne leit

hoe’t de wrâld derhinne leit is Jan Kooistra syn twadde moannegedicht fan maaie 2020   hoe’t de wrâld derhinne leit dat in famke foar in stikkensketten rút sachtsjes sit te gûlen yn in romte dy’t ienris yn in hûs de keamer wie dat in frou nei dat famke sjocht troch de gatten yn ’e muorre …