Novimber 2022

ferâldere

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne novimber by RIXT. ‘ferâldere’ is syn earste moannegedicht.   ferâldere by de MediaMarkt op De Sintrale moast ik fannemiddei in bytsje gûle al dy nije apparaten – faak wist ik net wat it wie of hie ik der noait fan heard, lit stean dat ik se betsjinje …

ôffallige

‘ôffalige’ is Sipke de Schiffart syn twadde moannegedicht fan novimber 2022.   ôffallige oait wie de bûnscoach in fromme, trouwe tsjerkegonger, oant syn earste frou stoar hy kearde him ôf fan it leauwen, sette gjin stap mear yn tsjerke frjemd, ast deroer neitinkst alle ellinde yn de wrâld, de hongersneed en hongerdea fan miljoenen lytse …

Oktober 2022

Lot

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT. Lot is syn earste moannegedicht. Lot foar sinne-opgong die de man sêft de doar ticht fan syn hûs ried oeren, seach yn spegels de loft berûn as wie it reek it lûd kaam tichterby in meunsterynsekt oer de berchrêch it frije lân kaam net yn …

koarte film

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT,  koarte film is syn twadde moannegedicht.   koarte film by it fleanfjild telt in frou twa talen yn de stêd trêdzje religieuze plysjemannen swije ‘it ferline is de takomst’ se krúst de wei – spriedt wjukken har hier sjongt ûnder it skaad     short …

Septimber 2022

de stofsûger

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, de stofsûger is syn earste moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   de stofsûger om te begjinnen dichtsje je oer flinters en oer wolkens, oer blommen en oer tinzen, oer muzyk en oer malheur, oer har (lit him der leaver bûten) en jitris oer har, …

Que sera

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, Que sera is syn twadde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   que sera de trilhierkes op myn glêzen lichem ferriede: der komt wat oan it lit him net ferbidde as in god mei in plan of it ûndielbere belang fan oandielhâlders wat der ek …

CLOSE ENOUGH

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, CLOSE ENOUGH is syn tredde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT. CLOSE ENOUGH efter it sykheljen fan de bosk dinderje auto’s oer beton in do klapperet út in beam wei twa klokken tikje tsjin inoar en troch de túndoarren trippelet de kat stikem yn ’e …

july 2022

Nylân

Henk Nijp is dichter fan de moanne July by RIXT. Nylân is syn earste moannegedicht.   Nylân dêr stie ik, foar ’t earst heech boppe alles ferheven sels fier oer it spoar koe ik sjen de skroeiende sinne ûnder de tegels, it ûnrêstige wetter de huiende oaren de earste treden in fluitsje healwei wat stadiger …

Juny 2022

Zottekoning

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers Zottekoning is syn earste moannegedicht.   Zottekoning “Was er ooit een tijd waarin Mijtelijke dingen lieten scheinen, Z’n allen aan het zoeken in Een blauwere vogels treinen? Viggen voelden veelere grijk Gollig geile hegers drie Gorre viezen doggen kijk Keken kieken kakken vlieg!” “Wat …

In Ljouwerts File

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers In Ljouwerts File is syn twadde moannegedicht.   In Ljouwerts File Thank God for alle boeren—I guess— Want de melk fan harren koeien Make my shoulders strong enough To keep keeping on carrying the weight Of doing my part in the world’s betterment And …

April 2022

Wite huzen

‘Wite huzen’ is Cornelis van der Wal syn earste moannegedicht fan april 2022.   Wite huzen Wite huzen, yn de bosken rinne skurve dieren. Bonken lizze yn in sirkel om de stedsgrêft hinne. De sinne wit wat de bonken tinke moatte. Fleantugen smite deade bern as bommen op de wite stêd.

Samar

‘Samar’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan april 2022   Samar It kin samar wêze dat jo samar samar, mar ik net, stjerre. It liif hat syn tiid, de sinne giet stikken, de bonken wurde stjonkend swart sop fan lutsen. Mar ik net, mar ik net. Samar, samar. Stikken giet de swarte …