Septimber 2020

oade oan de ferteller

  Peter Vermaat is moannedichter fan Septimber by RIXT. Oade oan de ferteller is  syn earste moannegedicht. Lês en harkje ek by Omrop Fryslân.   oade oan de ferteller                                            foar mindert wijnstra hy makket floeiber wat sûnt jierren stjurre weismiten is yn ’t jiskefet fan ’e tiid hy kin de seefroulju noch libje litte …

Augustus 2020

De ynbrekker fan glês

Cornelis van der Wal is dichter fan de moanne augustus by RIXT. De ynbrekker fan glês is syn earste moannegedicht. De ynbrekker fan glês Hy kin de keamer net mear fine, faaks is er de kaai yn syn holle kwyt. Sinne stekt de nekke fan de ynbrekker troch dûbeld glês. Skiep weidzje op ’e seedyk, …

De geast en de beam

‘De geast en de beam’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan augustus.   De geast en de beam In âld hûs, in beam stiet der neist. Hy hat dêr wenne yn syn dreamen. No, lykwols, waait de noardewyn en heukeret er yn tinne klean. Faaks is er dea, hy wit neat. Sil …

July 2020

Wie vertelt de boer / wa fertelt de boer

Kate Schlingemann is Dichter fan de moanne july by RIXT. Wie vertelt de boer / wa fertelt de boer is har earste moannegedicht.     Wie vertelt de boer Wit als melk, groen als gras, kinderen willen ‘t liefst dat alles blijft zoals het was. Wie vertelt de jonge boer hoe erf en land, zee …

De redenen / De redenen

De redenen / De redenen is Kate Schlingemann har twadde moannegedicht fan July 2020.     De redenen Misschien zijn hier de dijken hoger de meren dieper de wegen langer de velden weidser, de ademruimte als de lucht schoner, groter dat mensen als vanzelf afstand houden -wat handig is soms als na de eerste golf …

Juny 2020

Meldpunt Min Frysk

Meldpunt Min Frysk is Geart Tigchelaar syn earste moannegedicht fan juny 2020 Meldpunt Min Frysk de fraach dy’t elk him of har is wannear bist in brave boarger ast fia in klikline buorlju ferlinkst of ast dy dêr krekt oer stil latinte nsb’ers komme oan har gerak en steane mei it fingerke by it rút …

it blokje r

it blokje r tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein ik haw lang socht ûnder kast en bank op it lêst skjin myn nocht sa lei dêr it blokje r no jou ik oeral sin en wurden oan tedeintedeintedein tedeinteleintlein treintreintrein jûns sit heit op syn plak en sjocht nei lju yn pak dy’t sizze fan fleantúch, nasjonaal, skiphol …

De takomst fan BF Nederlân

It tredde moannegedicht fan juny 2020 fan Geart Tigchelaar   De takomst fan BF Nederlân natoer hâldt op te bestean dêr’t in minskehân delstrykt earst leaflik al gau ta in fûst slacht alles lytsman is nimmen mear yn it lân dat gjin lân is fersnipele knipt en plakt ta in wangedrocht en beholden fan ’e …

Maaie 2020

bandeleas

Jan Kooistra syn earste moannegedicht fan maaie 2020.     bandeleas dêr’t ik lânskom stiet alles op springen, fine siedders har paad, moatte wer op tsjin ’e stream ik lis lekkens op ’e blikke, hingje klean op ’e line de houtdo op ’t nêst yn de âld’ hagebeam dêr’t ik tahâld tilt it op fan …

hoe’t de wrâld derhinne leit

hoe’t de wrâld derhinne leit is Jan Kooistra syn twadde moannegedicht fan maaie 2020   hoe’t de wrâld derhinne leit dat in famke foar in stikkensketten rút sachtsjes sit te gûlen yn in romte dy’t ienris yn in hûs de keamer wie dat in frou nei dat famke sjocht troch de gatten yn ’e muorre …

April 2020

Lentegedichien

It earste moannegedicht fan april, fan Tsjisse Hettema Lentegedichien vandaege is d’r een vlinder op mien gemoed daele streken hi’j laot de slotten eupen breken van mien winterse kertier en toen et eerste zunnelocht naor binnen sleup en ik verrast naor buten leup mien boemzend harte drieft de spotte mit mien pepieren gekwattel van vlinderlicht …

Maart 2020

Iensum

Op 4 maart 2020 lies Dichter fan de moanne maart Carla van der Zwaag it fers Iensum foar by IepenUp. It tema wie ‘Iensumens’. Dit is har earste moannegedicht.   Iensum Ik swim rûntsjes Tusken wjirjend wier en Stiennen hûske Ferrinnewearre slacht myn hert Grien bemoaze út Yn beslein finsterglês Skowe minsken troch it byld …

Covid-19

It twadde moannegedicht fan maart fan Carla van der Zwaag Covid-19 Ik sjoch de wrâld ferfoarme troch eachwetter wylst it foarjier blêdsjes útteart. Ik sjoch in sweltsje twinkeljend yn skjinne loft sy bout har nêst ûnder ’t ûleboerd hâldt nearne skoft. Ik hingje efter boereploech in kritende mok allyk klamp my fêst oan de foaroanman …

PrrrrrTuuuu

It tredde moannegedicht fan maart fan Carla van der Zwaag   PrrrrrTuuuu PrrrrrTuuuu Ien twa PrrrrrTuuuu ien twa of is it prrrrtieee ik kom der mar net efter it lûd wurdt al wer ynhelle troch in oar lûd Puumpuumpuum Puumpuumpuum in hammer slacht my yn de breinpanne om folge troch in trein dy’t myn iene …