Augustus 2023

op de Swetteblom

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har earste moannegedicht is ‘op de Swetteblom’. Duorsumens en frijheid stiet heech yn it findel op de ekologyske camping de Swetteblom. Werom nei de basis is dêr it kredo. Yn de wenwein fan Syds Wiersma (dy’t op dat momint yn Ierlân siet) hope ik wat …

ûntstien

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har twadde moannegedicht is ûntstien. Ypie Bakker: ‘Dit fers ha ik by bygeande bylden makke foar de eksposysje: ‘De weg naar het beeld’, fan Staal en Steen.’   ûntstien alles wie al besletten yn stien it bern foetus noch beferzen yn de memmeskurte it famke …

July 2023

droechst ús

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har earste moannegedicht is droechst ús. droechst ús wat soe ik moatte, sûnder jim, seist wa binne wy sûnder dy

It ferrin II

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har twadde moannegedicht is It ferrin II. It ferrin II Der rekke ien by wei, der kaam ien by. En alles begûn wer op ’e nij. It gedicht is in ferfolch op it fers ‘It ferrin’ dat Janneke Spoelstra skreau foar it projekt ‘De rigel …

Juny 2023

Oeral sjipsop op

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. Oeral sjipsop op is har earste moannegedicht.   Oeral sjipsop op Op ’e klink Op ’e klok Op ’e kop Wrâld ûndersteboppe Stean hjir yn ’e gloppe Neat út te jaan Brexit sipelt troch De tiid hâldt gjin skoft Mar gjin noed Want oeral kin …

Fraachpetear

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. Fraachpetear is har twadde moannegedicht. Fraachpetear Bedobbe ûnder djippe lagen fan einleas fraachpetear oer hoe wat en wêrom. Ik graaf, ha groeven, dold, dol en bedobje, ha bedobbe en oarsom. Sykjend om ’e klank fan ’e skeppe op it beton. Oant it punt kaam, of …

Voelen =

  Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. ‘Voelen =’ is har tredde moannegedicht. Voelen = Voelen is de calculatie der gebeurtenissen Tellen wat niet te tellen is Voelen is appels met peren vergelijken Of gehaktbal met appelmoes Hoewel tofu en ketjap weer meer hedendaags is Maar dat ook weer beter te …

Maaie 2023

Woah Black Betty

Arjan Hut is dichter fan de moanne maaie by RIXT. ‘Woah Black Betty’ is syn earste moannegedicht. Woah Black Betty Klik hjir foar it fers (pdf)

Tall Stories / V ersies

Arjan Hut is dichter fan de moanne maaie by Rixt. Tall Stories en V ersies binne syn twadde en tredde moannegedichten. Ynlieding De simmer fan 2018. Mei in typlokaal reizgen we de simmerfestivals fan Fryslân ôf. Tegearre mei Jamila Faber, stêdskeunstner fan Ljouwert, stie ik yn in tinte fol typmasines dêr’t benammen bern op ôfkamen. …

April 2023

Vorm

Henk Dillerop, dichter fan de moanne april,  is nij by Dichterskollektyf RIXT.  Syn earste moannegedicht is vorm.     vorm heeft leegte ook vorm vraagt zij liggend op het strand hij denkt staat op loopt naar zee en slaat met zijn handen gaten in de branding heeft gevoel ook vorm vraagt zij hij denkt en …

de wind / de wyn

de wind / de wyn is Henk Dillerop syn twadde moannegedicht fan april. Oersetting Syds Wiersma.   de wind negen dagen heeft de week tegenwoordig of zes de namen van de etmalen weet zij niet meer behalve die van de zon en de maan ook het besef van tijd en plaats is zij vaak kwijt …

Febrewaris 2023

Minske

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. Minske is syn earste moannegedicht. Foto: Edwin de Groot   MINSKE hy is skjinas in rivier mar slimet oan ’e mûning ticht hy lit syn Switserske herder op it sintelpaad efter in stôk oanfleane rimet in fûgel net mei de man hy is earlikas in kûgel …

JONG SELSPORTRET

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. JONG SELSPORTRET is syn twadde moannegedicht. JONG SELSPORTRET bist al skitende krekt te smel is dyn nekke hast gjin mûle en noas dyn hannen koene wol heksebiezems wêze en wat te tinken fan dyn holle: dat is in sitroen de skonken lykje op ’e tinen fan …

Jannewaris 2023

Schoteltje

Ina Schroders-Zeeders is dichter fan de moanne jannewaris 2023. Schoteltje is har earste moannegedicht.   schoteltje schoteltje tolde daarnet nog op z’n kant op de vensterbank naast de azalea voor soldaten kwamen en het schieten begon toen het kind nog speelde en het liet draaien als een tol kapot schoteltje kapot huis waar zijn de …

Jas

Ina Schroders-Zeeders is dichter fan de moanne jannewaris 2023 by RIXT. Jas is har twadde moannegedicht. jas er valt zoveel uit jaszakken van vroeger: pleisters, munten pillen om te rusten wie heeft ze erin gestopt toen je even niet keek? of was je het zelf maar vergeten ooit slapeloze nachten om geld geen kledingstuk met …