ûntstien

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har twadde moannegedicht is ûntstien.

Ypie Bakker: ‘Dit fers ha ik by bygeande bylden makke foar de eksposysje: ‘De weg naar het beeld’, fan Staal en Steen.’

 

ûntstien

alles wie al
besletten yn stien

it bern foetus noch
beferzen yn de memmeskurte

it famke ferstille
fossyl fan ferlerne tiid

de brekbere frou in dame
kwetsber mar krachtich

se wachten

do seachst en trochseachst
fieldest en foarmest

haktest hurdens fuort
rasptest rauwe rânen flak

swierte waard lichter
ballast waard stof

blaasdest it fuort
der foel in lêst fan dy ôf
it wie folbrocht

dame, famke
bern yn ’e knop
glânzen yn ’t ljocht

Foto’s Ypie Bakker

op de Swetteblom

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har earste moannegedicht is ‘op de Swetteblom’.

Foto: Ypie Bakker

Duorsumens en frijheid stiet heech yn it findel op de ekologyske camping de Swetteblom. Werom nei de basis is dêr it kredo. Yn de wenwein fan Syds Wiersma (dy’t op dat momint yn Ierlân siet) hope ik wat ynspiraasje foar gedichten op te dwaan.

Ypie Bakker

op de Swetteblom

swijt de tiid
is stilstân
foarútgong

en it gers
griener
by buorman

weidzje de kij
earmerkfrij
hinget poëzy

op it húske
hoecht de doar
net op slot

weagje ik
myn wurden
fan glês

raant it iis
hurder as
ik slikje kin

droechst ús

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har earste moannegedicht is droechst ús.

Foto: Geart Tigchelaar

droechst ús

wat soe ik
moatte, sûnder
jim, seist

wa binne
wy
sûnder dy

Voelen =

 

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. ‘Voelen =’ is har tredde moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

Voelen =

Voelen is de calculatie der gebeurtenissen
Tellen wat niet te tellen is
Voelen is appels met peren vergelijken
Of gehaktbal met appelmoes
Hoewel tofu en ketjap weer meer hedendaags is
Maar dat ook weer beter te vergelijken is

Voelen is rangschikken van de dingen niet te ordenen
Je legt de vinger er nog net niet op
Eindeloze informatie voorbij laten stromen
Óf
Keiharde conclusies trekken
Die niet waar zijn
Voor een ander.

Voelen is persoonlijk
Voelen is collectief
Voelen is voor iedereen anders
Ook weer niet

V.V.V. voelen
Calculeren abstraheren van hoe de ander zijn arm dit keer anders beweegt dan anders
En wat dat dan betekent
En hoe die betekenis dan nog meer zegt over mij dan over de ander
Projectie
Zonder zelfreflectie
Blijft altijd een waarheid der subjectiviteit

Voelen is
Het tellen van het niet te tellen
Dus wanneer het klaar is?
Zijn er absolute?
Hoe weet je of iets waar is?
Trek conclusies in de nuances
Blijf lekker vaag

Want Voelen is…

Fraachpetear

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. Fraachpetear is har twadde moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar
Fraachpetear

Bedobbe ûnder
djippe lagen fan einleas fraachpetear
oer hoe wat en wêrom.

Ik graaf, ha groeven, dold, dol en bedobje, ha bedobbe en oarsom.
Sykjend om ’e klank fan ’e skeppe op it beton.
Oant it punt kaam, of earder in subtile oergong,
Fan it momint
Dat it riedsel har eigen libben begûn.
Ik stuite net op beton.
Nee
refleksje op refleksje is wêr’t in nije wrâld begong.
Lykas wetter of wolken dy’t tagelyk sichtber en ûnsichtber binne.
Kinst der trochhinne.
Datst dy ôffregest oft se wol werklik bestean.
Spegelwurking fan in fiktive wrâld yn ’e kop.
Op ’e kop.
It hâldt net op.
It hâldt fansels in kear op.

Oeral sjipsop op

Ilse Vos is dichter fan de moanne juny by Rixt. Oeral sjipsop op is har earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Oeral sjipsop op

Op ’e klink
Op ’e klok
Op ’e kop
Wrâld ûndersteboppe
Stean hjir yn ’e gloppe
Neat út te jaan
Brexit sipelt troch
De tiid hâldt gjin skoft
Mar gjin noed
Want oeral kin sjipsop op
Oeral kin sjipsop op!

Wat hurder skrobje
Wêr silst it bedobje
Fierder fuort
Dop derop
Gedachtestop
En smar der wat sjipsop op
Want
Oeral kin sjipsop op!

Op ’e holle
Op ’e bôle
Yn ’t hier
Ytst it no op?
Ja!
Want oeral komt sjipsop op!

Op ’e bannen
Op ’e hannen
Op ’e foet
Sprekst dy wat nuver út?
Ha gjin noed!
Mûle iepen en tonge derút
Wy losse it op!
Want oeral kin sjipsop op.