headamskampen

‘headamskampen’ is Anne Heegstra har twadde moannegedicht fan oktober.

Foto: Anne Heegstra
headamskampen

yn prikeljend froastwaar
omtrint op in flueske
sette er wisse slaggen

seker, om’t er wist
fan feart en greppel
sleat en welle

joech syn langstme
rynsk de romte
dochs ried ynbannich

wylst syn halen de streken
Alvemar’ en likefolle
stêden taskikten 

núnderen reid en seamen
spegeljend yn kadâns
fan izers oer iis it siizjen

oant it skimer de oeren
fan de dei fersomme
en de jûn omearme

efter tadiene hikke
leit it brutsen deiljocht
it bûtlân yn dreamen

 

ûngetiidzje

Anne Heegstra is dichter fan de moanne oktober by RIXT. Ungetiidzje is har earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar
ûngetiidzje

mennich man
gie syn ienlike gong
dei yn dei út
wike oan wike
wylst de seine song
 
fersliten
fuotark mei gatten
troch platwâde tiid
spikers sichtber
fan ’t sekuer 
fersoaljen
 
hy trêde
iuwen nei âlde moade
fan hûs op ’t fiere haailân ta
yn opgeand ferweech
de seineman 
temjitte
 
yn lêste skimer
tsjin feroarjende kime
fertige syn tinte

harhammers tikjen
ferwaaide op nije winen

oade oan de ferteller

 

Peter Vermaat is moannedichter fan Septimber by RIXT. Oade oan de ferteller is  syn earste moannegedicht. Lês en harkje ek by Omrop Fryslân.

Foto: Geart Tigchelaar

 

oade oan de ferteller

                                           foar mindert wijnstra

hy makket floeiber wat sûnt jierren stjurre
weismiten is yn ’t jiskefet fan ’e tiid
hy kin de seefroulju noch libje litte
wit wêr’t de duvel dûnset yn it tsjuster

op it hynder set troch in âlde samler
nimt er dy mei nei ’t bosk fan de ferbylding
dêr’t it kweade wiif fan hylpen sels feroaret
ljocht sjocht er, mar it skuorret mei de sjamme

hikke en tein yn in doarp joech de heide
trelit mei boskwachters mykjend gewear
dêr leit de berte fan in grut ferteller

as master wist er eltsenien te foarmjen
liet er bern dreame fisk en kij foarby
no bringt de loft tebeksetters en soargen

De geast en de beam

‘De geast en de beam’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan augustus.

Foto: Geart Tigchelaar

 

De geast en de beam

In âld hûs, in beam stiet der neist.
Hy hat dêr wenne yn syn dreamen.
No, lykwols, waait de noardewyn

en heukeret er yn tinne klean.
Faaks is er dea, hy wit neat.
Sil it hûs ek sûnder him bestean?

Blau hinget de dei boppe de wolkens, 
myn griene hier befriest.
In sykjende wikel twifelet

tusken myn wynbrauwen.
Ik bin de beam, fruchten en fûgels
rûgelje fan myn tûken.

De woartels krûpe stadich ûnder it hûs,
skuorren lûke troch de âlde muorren.
De geast wol graach werom nei syn heit.

De ynbrekker fan glês

Cornelis van der Wal is dichter fan de moanne augustus by RIXT. De ynbrekker fan glês is syn earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar
De ynbrekker fan glês

Hy kin de keamer net mear fine, faaks is er de kaai
yn syn holle kwyt. Sinne stekt de nekke fan de ynbrekker
troch dûbeld glês.

Skiep weidzje op ’e seedyk, skiere wolkens driuwe derboppe,
de ynbrekker flechtet foar de sinne, stikken glês prisma yn syn eagen.

De mankelike wyn gûlt om de mêsten hinne yn ’e haven fan Hylpen,
de ynbrekker is in iisbrekker. Los binne de skossen fan ’e simmer.
Elektryske stoarm yn histoarysk waarglês.

De plysje slút de ynbrekker wiisprater op yn in skurf sniedoaske.
Skodzje mar ta.

De redenen / De redenen

De redenen / De redenen is Kate Schlingemann har twadde moannegedicht fan July 2020.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

De redenen

Misschien zijn hier
de dijken hoger
de meren dieper
de wegen langer
de velden weidser,
de ademruimte als de lucht
schoner, groter

dat mensen als vanzelf
afstand houden

-wat handig is soms
als na de eerste golf
een tweede komt
maar echt-

we mogen wel vaker
nieuwe andersheden
met inachtneming van
1, 5 meter open-armenbreedte
welkom heten.

© Kate Schlingemann

De redenen

Faaks binne hjir
de diken heger
de marren djipper
de wegen langer
de fjilden frijer,
it azemrom as de loft
skjinner, grutter

dat minsken út harsels
ôfstân hâlde

-wat handich is soms
as nei de earste weach
in twadde komt
mar echt-

wy meie wol faker
nije oarsoartichheden
mei ynachtnimming fan
1,5 meter iepen-earmbridte
wolkom hjitte

Oersetting: Syds Wiersma.


Die redenering

Miskien is hier
die dyke hoër
die mere dieper
die weë langer
die asemruimte soos lug
skoner, groter

waar menste vanself
afstand wil hou

-wat lastig is soms
as na die eerste golf
’n tweede kom
maar dan eg?-

Ons mag mos meer
nuwe andershede
met inagneming van
anderhalf armbreedte
welkom heet

Oersitting: Hans Bosch

Wie vertelt de boer / wa fertelt de boer

Kate Schlingemann is Dichter fan de moanne july by RIXT. Wie vertelt de boer / wa fertelt de boer is har earste moannegedicht.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

Wie vertelt de boer

Wit als melk, groen als gras,
kinderen willen ‘t liefst
dat alles blijft zoals het was.

Wie vertelt de jonge boer
hoe erf en land, zee en lucht, dier en plant,
onszelf bewoont, dat alles
met elkaar samenhangt?

Wie zal de jonge boeren leren
dat het boeren zoals nu,
daarna de stemming in het land
en uiteindelijk het klimaat
zich tegen hen
en iedereen zal keren?
Wa fertelt de boer

Gers sa grien, molke sa wyt,
bern wolle it leafst
dat alles bliuwt sa fierder giet

Wa fertelt de jonge boer
hoe’t hiem en lân, see en loft, plant en bist,
ússels bewennet, dat alles
mien is der oars wat mist?

Wa sil de jonge boeren leare
dat it buorkjen lykas no,
dêrnei de stimming yn it lân
en ta einbeslút it klimaat
har tsjin harren
en elkenien keare sil?

Oersetting: Geart Tigchelaar, Syds Wiersma