Efterbliuwer

Rein de Lange is dichter fan de moanne juny 2021. Efterbliuwer is syn earste moannegedicht.

Foto: Ydwine Scarse

 

Efterbliuwer

de âlde jûn tôget mei my om 
ik wol dit skimerljocht wegerje 
dêr't twingende tinzen let 
troch antike stegen âlje

yn de fierte deade freonen 
skaad rinnend mei lege glêzen 
hifkjend op wat sa komme kin 
en driigje mei de ein yn sicht

ik hear har mar roppen 
bliuw stean oan de igge 
fiel yn myn lege bûse 
de fearman lit stean wa't net betelle hat

Mare Frisicum oer tachtich jier 

‘Mare Frisicum oer tachtich jier’ is Edwin de Groot syn twadde moannegedicht fan maaie 2021.

Foto: Geart Tigchelaar
Mare Frisicum oer tachtich jier 
 
op fersûpte gemaledakken droegje ielguozzen de fearren 
sa thús as badeintsjes yn walfiskmagen 
 
nei it easten op de Appelskeaster kust is in skiep oanspield  
- it moat wol hast it lêste wêze –  
 
fierders wie der neat te rêden of it is de rou 
dy’t dy bespringt as in swarte rôver 
 
faaks skriuwt ien der noch in kear oer, dat wer in siele ôfset is 
mar net mei it lêste wurd, dat is al 100 kear sein 
 
de bergen bin’ fier fuort en de keningen wenje heech

Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.

 

Foto: Edwin de Groot

 

Taryf en koers 
 
i. 
goalera, boadskipper fan bedjer  
foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie
sels in bern dat troch de hoeven gie
der is altiten wol in sûnde te finen

in nij fûnemint kin no ienris brekke 
as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte 
 
ii. 
elke koroanamoanne like wreed  
de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon 
seit it is feilich fergelike mei frikandellen  
is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út 

fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske 
en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Negativen

De deade mosk is bedobbe
dreame mei noch op de bonnefoai
oer optochtrûpen en iepen knoppen
festivaltinten yn wolkefjilden
wattestaafke as fentyl
foar de ûnderbúkmaitiid
fier fuorttroppe
fynst 2020 werom
op in ferkeapkleedsje
njonken de sjoelbak

Kâld en stil
koade swart
mei in depresje
stamppot rauwe data
it terraswaar gjin sifer
de flagge mei út wiuw
ferbylde flekken fuort
foar in sunich sintsje

Yn de fields stean no
túnmaatsjes
earste resultaten wize út
dat beantsjes foar
blommen opkomme
al binne der spruten by
dy’t har net teste litt

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.

 

Foto: Geart Tigchelaar
Kopstikken

Slingers hinget er foar
himsels net op
fiert oerlibbings mei
tichtlutsen lúksafleks
yn de efterkeamer
sensibilisearre freonen
bûsjild sparre by de ABN
foar syn nije fyts

Bedoarne pjut dy’t
fjochtet tsjin ferskjinning
sêfte wurden siket
foar in leagen
of gnyskjend bekent
dat er fergeat
wa’t juster noch
syn bôle smarde

Helder lykwols stiet
foar de geast
dat it sjerp wie
oer it papierwurk rûn
de plakkende poaten
ôfslikke yn de neigalm
fan de klinkende skilleLivestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Livestream

Bob en Flo hâlde in barbekjû
buorlju bakke mei
Fagradalsfjall is hotspot
fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf
fan de richel yn floeiber stien
by skimer ljochtsje feloranje ieren op
stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers
en dronefleaners
dampende dea krûpt stikem
ferrifeljend stadich nei teannen ta
tink om oardel meter mar mear noch
MOVE!!!
mei de kop foar ús byld wei
Bob siket mei flamjende eagen
freget om fullscreen 
Flo set in falleifoljende polonêze yn
de chat dûnset der wyld oerhinne
by jûn soarget Sif foar opskuor
ferswolget Bob de live-kamera

	

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

et locht en de wiend
daansen
om et huus op ’e rots an ’e rane 
iets
vergliedet van zwart naor gries in mi’j

ik wil daor ok
daansen om mi’jzelf
as een woepsterd altemis
in de stokken te hoolden

de uutbundighied van kleur
de ruumte van et huus
de trappe die’t opstiegt uut mien heuft

de rots hoolt alles verrassend strak
bi’jmekeer
et snoert mi’j in tegen de kaante
wat et inhoolt
ik zuke et smalle pattien
dat langzem omhoge mien heufd omlegens trekt