Striehaal

Lara Kool is dichter fan de moanne febrewaris 2024. Har twadde moannegedicht is Striehaal.

Foto: Lara Kool

 

Striehaal

Meifarre mei it tsjuster
meifarre nei it neat
de reade sellen streame
dêr al lang net mear

Swimme nei mystearje
sadat it dy omsylt
alle oare kleuren
dobberje bûten byld

Driuwe om te libjen
Ja, driuw noch as it kin
mar de lila-lêste striehaal
kinst al net mear sjen

Dus far gewoan mar mei
rêstich mei de stream
kleur dyn lêste tinzen
want alles is in dream

Maankinderen / Moannebern

Lara Kool is dichter fan de moanne febrewaris 2024. Har earste moannegedicht is ‘Maankinderen / Moannebern’. Se makke sels de Fryske oersetting.

Foto: Lara Kool

Maankinderen

Zijn zonnige zoon
een helend lichtpunt
maar vanuit jouw duister
is elke zon
slechts de vlam van een lucifer
die opbrandt
één voor één
verdreef je zijn stralen
in jouw donkere wanhoop
Licht geboren
toch geen kans meer, ooit nog weer?
zon te zijn
zodat zelfs hij zocht
naar verlichting
in deze opgelegde nacht
maar ook hij kon enkel nog weerkaatsen
van wat ooit zo eigen was
het Zelf

Moannebern

Syn sinne-soan
in hieljend ljochtpunt
mar út dyn tsjuster wei
is eltse sinne
inkeld it flamke fan in lúsjefers
dy’t opbrânt
ien foar ien
ferdreausto syn strielen
yn dyn tsjustere wanhope
Ljocht berne
dochs gjin kâns mear, ea noch wer?
sinne te wêzen
sadat sels hy socht
om ferljochting
yn dizze opleine nacht
mar ek hy koe inkeld noch wjerkeatse
fan wat ea sa eigen wie
it Sels

foar dy / til dig

Martsje de Jong is moannedichter fan Jannewaris 2024 by RIXT. Har earste moannegedicht is foar dy. Tomas Dalgaard makke in oersetting fan dit fers, dy’t okkerlêsten yn it Deenske tydskrift M gasin publisearre is.

Foto: Geart Tigchelaar

foar dy

soms wol ik dy freegje hoe’tsto dyn
Amerikaanske dream
belibbe hast, opstjoerd yn
brieven en foto’s
dêr’t ik by betink datst
miskien wol dit sein hast
dat tocht en dêrom laitsje moast
as my in godlik kreaze keardel
foarby rint
like ûnberikber as do
as ik tsiis en woarst snij
foar myn jierdei dêr’tsto
net bist
wol ik witte watst der eins fan fûnst
dat de boade dyn hier kjimde
dyn skeinde antlit toanber makke mei
make-up

til dig

sommetider ønsker jeg at spørge dig
hvordan du levede din
amerikanske drøm sendte
breve og billeder
om hvilke jeg tænker at
du kan sige dit tænke
dat og grine over dem
når en guddommelig smuk fyr
passerer mig lige så
uopnåelig som dig
når jeg skærer ost
og pølse til min
fødselsdagsfest hvor du
ikke er tilstede så
ønsker jeg at vide hvad du tænker
om bedemanden som kæmmer dit
hår og gør dit
ansigt præsentabelt med
make-up

Oersetting Tomas Dalgaard

trinus

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn twadde moannegedicht is ‘trinus’.

 

Foto: Geart Tigchelaar

trinus

ik studearre frysk
oan de hegeskoalle
yn ljouwert
ik moast tentamen dwaan
bij  trinus
hij hie de fragen
foar elke studint
op in briefke stean
wij fleagen troch de stof
trinus rekke in bytsje yn panyk
do moatst net sa fluch prate
sei er
ik moat eamelje grif
andere ik
no dan nim ik
de fragen fan klaske
der mar bij
sei er mei in djippe sucht

Josse

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn earste moannegedicht is ‘Josse’.

Foto: Geart Tigchelaar

Josse
 
syn heit ferkocht -as it him utkaam-
petroalje
sa net dan gong er
sûnder iten nei de kweekskoalle
de fammen yn syn klasse gniisden
hij hie twa ferskillende sokken oan
hij rekke fereale op ien fan de fammen
mar doarde har net te freegjen
wat stelde hij eins foar
as soan fan in petroaljeman
letter skreau er in roman
oer de nearzigens fan syn doarp
doe’t er him ûntjoech as skriuwer
telde hij einliks mei

Novimber – Tom Waits

Jan Kooistra is dichter fan de moanne novimber by RIXT.  Kooistra skriuwt:

It nûmer’ November’ stiet op The Black Rider, it tolfde studioalbum fan Tom Waits, útbrocht yn 1993. ‘November’ is lykas de oare nûmers op dy plaat spesjaal skeaun foar it toanielstik‘The Black Rider’, regisearre troch Robert Wilson en mei-skreaun troch William S. Burroughs.
It mei dúdlik wêze dat Tom Waits net in soad op hat mei de moanne novimber. Lit my earlik wêze, it is eins myn favorite moanne ek net. Dochs ha ik it altyd in geweldich nûmer fûn en dêrom dizze oersetting as moannefers foar RIXT.

Tom Waits (1949) is in Amearikaanske sjonger, komponist, skriuwer en akteur. Syn teksten binne faak tsjuster en net maklik nei te kommen. Hy stiet ek foaral bekend om syn lege, soms heaze, dan wer rauwe, hast gromjende stim.

Novimber Tom Waits

gjin skaad, gjin stjerren mear
der is gjin moanne, ek gjin ferkear
novimber

it leaut allinnich mar yn in bulte deade blêden
en yn in moanne mei de lykkleur fan bonken
gjin gebeden foar novimber om langer te bliuwen

gean mar nei gychem en wachtsje
want wy sille se allegear slachtsje
novimber hat my bûn oan in âld’ kroandeade beam
jou it troch oan april, helje my út dizze yslike dream

syn kjeldkeattingen binne makke fan wiete learzens en rein
fan gleiswarte ravens op skoarstiennen mei roetspoaren belein
novimber is grillich, myn dea is him hillich
novimber

mei myn hier glêd achteroer en glinzjend fan ‘t fet
en it bloed fan in fesant en fan in hazze de bonken
oan ’e hoarnen fan in reebok ha ’k hâld
efterlitten om as in skot hagel te siizjen troch ’t wâld

jou dy ôf, smoarge reinbek
jou dy ôf, sjit dyn eigen harsens mar lek
novimber