útstel op útstel

De gaos om de Brexit hinne ynspirearre Tryntsje van der Veer ta it folgjende gedicht

 

útstel op útstel

tiid of gjin tiid is de fraach
no’t it eilân fierder swimt
ûnwissens de oerhân hat
bûtengrinzen net skowe
it stimmen weistimd

tiid of gjin tiid is it antwurd
no’t de lytse man ropt
wif syn efterban
it meartal wankel
syn stimme heas

tiid of gjin tiid is de fraach
no’t de roas fertutearzet
it lân in kar freget
útstel op útstel
de draak ûntstimd

beware of the dragon

Wachtsje

Op 30-10-19 treedt Peter Vermaat foar RIXT op by IepenUp Live. It is in jûn oer de Koerden. Sjoch by IepenUp op Facebook foar mear ynformaasje.

 

wachtsje

al stiet de wrâld ek yn ’e brân
en feecht de stoarm dyn leafste om

al kreaket de beam, knikt de blom
en is it hôf ta ’t moarch tegnaud

al jout de ikker skraach genôch
rotsje de setters op ’e bouwen

al is it wynfet jittiksoer
smakket it bier nei krante en rust

al binn’ de greiden skraal fan rôverij
en stiet gjin ko mear yn it bûthús

do moatst wol sjonge tsjin ’e wyn
en ’t fjoer, de rôten dûnsje litte

do moatst in stim opsette oant
de leechte einlings sprekke wol

dyn foet set troch, it koard is slop
do hâldst wat skûtels yn ’e loft

en sjoch, wat net bestiet, komt op
wy wachtsje op it ûnfoltôge

út: peter vermaat, op vleugels van de wind (discovery books) ljouwert 2015, s. 76.
oersetting: syds wiersma

 

wachten

al staat de wereld ook in brand
en slaat de storm je lief omver

al kraakt de boom en knakt de bloem
en is de bongerd aangetast

al brengt de akker niets meer op
en rot het pootgoed op het veld

al is het vat met wijn verzuurd
en smaakt het bier naar krant en roest

al zijn de weiden leeggeroofd
en staat geen rund meer in zijn stal

je moet wel zingen tegen wind
en vuur, de ratten laten dansen

je moet je stem verheffen tot
de leegte eind’lijk spreken gaat

je voet gaat voort, het koord is slap
je houdt wat schotels in de lucht

en zie, wat niet bestaat, komt op
we wachten op het onvoltooide

uit: peter vermaat, op vleugels van de wind (discovery books) leeuwarden 2015. pag. 76.

 

het kleinkind

ter nagedachtenis van aylan kurdi

hij trof me, had je kleinkind kunnen zijn
vertrouwd zijn rode shirt zijn blauwe broek
zijn mollig peuterlijf als hoort bij ons
het water droeg hem, beeld dat niet verdwijnt

kobani, stad waar moslims moslims doden
waar kaartjes huizen treinen zijn verbrand
waar je niet weg kunt vliegen als een vogel
waar luipaarden zich opwerpen als goden

hij had, wie weet, de mensheid kunnen redden
het laatste medicijn door hem ontdekt
je kunt op een verstomde schreeuw niet wedden

ommuurde steden worden werelddelen
en grachten zeeën, pek heet nu beleid
in ’t donker dolt de maan met smeekgebeden

uit: peter vermaat, gebroken akkers en slauerhoffs weemoed (discovery books) leeuwarden 2018, pag. 170

 

 

Boris

Syds Wiersma skreau yn dizze wike fan Brexit suspense in rap against BJ-gedicht.

Boris

Boris is in kloaris, tocht ik lang.
In tragysk Our Lady of Eton-gefaltsje,
jongleur-poseur produkt
fan ûnbedoarn, gefoelich ferknipt
yn it wrede spul fan head boys’
fagging en flogging.

Boris is in clown, rôp ik mei
yn it Chorus fan de Lilken.

Mar Boris is in type jongste omke, dy’t as er
samar wer ris opdûkt de wolkomme
spotske pias
fan âldeljus moares is, dy’t ast
siik bist even oanwipt
knypeagjend
in seksboekje ûnder it matras pript.

Foar Boris binn’ nije soares in kwestje fan, mar sjoch no ris!
Wer in slach ferlern is alwer in nije kâns.
Ferlieze is usual business, neat oars as oates
en toates mei de spindoctor oan in pint
in nije bypass te betinken
straight away to the holy grail.

Dat Boris sil winne.
Al teknypt er de Noard-Ieren as luzen op ‘e kaam.
Al flokke de Skotten har de kloaten út ‘e rokken.
Al waarje ynklauwerige frijhannelsgeasten aanst
troch de Old Smoke fan Londen om.
Boris wint, want Boris waard as iennichste stoned
fan de kick to get it done

As in reapseine derwisj leit er foar de doar
fan syn godlike leafste:

GOAL ACCOMPLISHED
AT ALL COSTS
PLEASE LET ME IN

© Syds Wiersma

Filmke: Geart Tigchelaar

Skalkedjip

Willem Abma hie in bysûndere moeting op in terras…

Foto: Geart Tigchelaar

 

Skalkedjip

op it terras siet er allinne,
oan in taffeltsje mei seis stuollen,
dûknekkich, briltsje op; tritich sawat.
sûnder euvelmoed frege ik: ‘binne dizze stuollen frij?’
djipwei klonken lûden.
in net te bedjipjen andert?
wylst kniep er de hannen ticht, de eagen ljochten blau.
eagen dy’t har net hechten.

wat letter kaam syn heit en skode oan,
gjin wurden tusken him en my.
doe’t ik opstapte, groete ik de soan;
gjin reaksje diskear.

mar, o, dy yngoede eachopslach dy’t my net socht hie.

heale moanne

Dit fers is skreaun nei oanlieding van ’e sitewaasje yn Ruinerwold. It is Tryntsje van der Veer har earste moannegedicht fan oktober.

Foto: Geart Tigchelaar

 

heale moanne

yn ljochtskyn
swartblau
in huver

heal myn hert
fan rûchte raaien
heapen dridze

yn in droaneflecht
it hûs de skuorre
it hiem ûntsletten

hiel myn holle
fol fan bedriuwen
it doek is fallen

yn neaken ljocht
in beam de tún
sleatten stjonke

tidigje op kaaien
leafsten en oerrinners
helpers yn it swart

by ljochtmoanne
koarje doarren
sûnder ferwar

yn ’e kelders
stiicht it wetter
rioelen lige nea

oant folle moanne
burden en âlde klean
tiden lige nea

yn ljochtskyn
swartblau
in huver

leaver nei it Maliefjild as oan ’e hoannebalke

Tsead Bruinja skreau it ûndersteande fers nei oanieding fan de boereprotesten fan ferline wike. De oarsrpronlike tekst is yn it Nederlânsk, Geart Tigchelaar soarge foar de oersetting.

 

Foto: Geart Tigchelaar

leaver nei it Maliefjild as oan ’e hoannebalke

tinke jo der wolris oer
om út it libben te stappen?
frege agrarysk coach
monique te kiefte yn 2018
oan in tal boeren

mear as 10 minsken seinen ja
seit se yn in item fan nieuwsuur
fan novimber ferline jier

echt soargen makke sy har earst
wannear’t in boer neat sei en sy seach
dat er him betrape fielde

boeren binne binnenfetters
dy freegje net maklik om help

ferliest dyn buorkerij dan ferliest
net allinnich dyn eigen baan

ferliest de baan fan dyn bern
grûn dêr’tst in bân mei hast

it is net it fallyt fan in man
mar fan in famylje

litst ferlern gean wat dyn âlden
en har âlden opboud hawwe

dêr soe ik ek foar mei de trekker
nei de haach gean

doe’t ik net springe doarst
haw ik de dûmny belle

seit in brabânske bargeboer
yn itselde item

dy is fuortdaliks kommen
en hat my sein

helje dat tou dêr gau wei

Wat wit ik fan dizze wrâld

Op 9 oktober die tydskrift De Moanne dizze skriuwoprop:
https://www.demoanne.nl/skriuwoprop-wat-wit-ik-fan-dizze-wrald/

De oprop freget fan skriuwers in tal nuvere aksjes en stelt frjemde fragen:

‘It wurdt tiid dat skriuwers yn Fryslân harren potlead de grûn yn stekke om te fernimmen wêr’t al dy trillingen dy’t ús demokratyske tradysje oan it wankeljen bringe, wei komme.’
(Ja, ’k wit net, Grinslân?)

‘Of dat se harren laptop iepenklappe en as in seiltsje omheech hâlde om mei te farren op de wyn fan de tiid.’
(Tsjong. Ik sjoch it al foar my, in tal skriuwers yn in boatsje op de Bonkefeart mei de laptop omheech yn in noardwester stoarm. Of is dat net de bedoeling?)

‘De bining mei de werklikheid is hast ferbrutsen yn de Fryske literêre tradysje. Heech tiid om ús de fraach te stellen: Wat wit ik fan dizze wrâld?’

Gerrit de Vries skreau nei oanlieding fan dat fragefjoer it neikommende fers

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

Wat wit ik fan dizze wrâld

ik moat in potlead
yn de grûn stekke
ik moat myn laptop iepenklappe
en as in seil omheech hâlde

ik moat my oan in minimum
fan regels hâlde
ik moat benei te kommen wêze
en oannimlik
ik moat klisjee-frij wêze
ik moat rinne as in trein

ik moat fersen skriuwe
yn geef Frysk
ik moat om stavering tinke
ik moat oaren lêze litte
ik moat soarch besteegje
oan foarm en ynhâld

it liket wol strafwurk

myn wierheid hâldt him net
oan regels
myn wierheid is in ouwehoer
in ritich wiif
mei elke Moanne
op de wyn fan de tiid
in harsensblieding

mei myn laptop
op ’e knibbels
byn ik myn werklikheid
yn fersen wraam ik
dêr leaf myn potlead yn
en sil har ris
goed trilje litte

it soe tiid wurde

© Gerrit de Vries

hjerst yn Jirnsum

Rely Jorritsmaprizen 2019 útrikt

Op sneon 5 oktober waarden de Rely Jorritsmaprizen fan 2019 yn Bears útrikt. Trije gedichten en twa ferhalen kamen neffens de sjuery yn de beneaming foar in priis. Under de winners sieten twa leden fan dichterskollektyf RIXT. Elmar Kuiper krige in priis foar it koarte ferhaal ‘Ik doch it foar dy’ en Henk Nijp syn fers ‘Wy kinne …’ waard ek bekroand, beide mei in priis fan €1000,- . De gedichten en fersen fan alle winners en it sjueryrapport binne te lêzen yn it lêste nûmer fan de papieren Ensafh (nr. 4, 2019). RIXT wol hjirby de fiif skriuwers noch fan herten lokwinskje mei dit moaie resultaat! Hjirûnder in noch net earder publisearre fers fan Henk Nijp mei de titel ‘hjerst yn Jirnsum’.

Foto: Piet Douma fotografie, (PDF)

 

hjerst yn Jirnsum

yn in skiere wale wâdzje do en ik
troch toarre blêden, op rêgen reage
yn in bluisterige nacht,
de buorren duldsum yn it iere ljocht
fertroud en wachtsjend op ’e dei,
ien ka, ien kat
– mear net

wy rinne noch in slach
dyn fernuvering by djipread blêd,
de ferrassing fan in kiezelstien,
wiffe stapkes op rântsjes
fan ’e takomst, in ûnwis hantsje
de kat tripket ús wat skou temjitte
de ka dy’t ynienen skrast,
dyn glimk dêrby, en nochris op ’e nij
– mear is ek net nedich

© Henk Nijp