Zottekoning

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers Zottekoning is syn earste moannegedicht.

 

Zottekoning

“Was er ooit een tijd waarin
Mijtelijke dingen lieten scheinen,
Z’n allen aan het zoeken in
Een blauwere vogels treinen?
Viggen voelden veelere grijk
Gollig geile hegers drie
Gorre viezen doggen kijk
Keken kieken kakken vlieg!”

“Wat woorden hauwen vier geworden
Uit uitjes uurenlang gevonden
Hier ontwerpen hier ontvangen
Beneden van de dichtersrangen
Rijkstaal allemaal laten schijten
Schrijf nou “lullig tandartskrijten!”
Hoefd niet zinnig, hoefd nog slim:
Wij maken wartaal interim!”

“Woord per woord bouw waarde op.
Humbug helde heft op kop,
Frezel met maar woensdagsblik,
En uurlijks crampel met je luchtoorpik!
Luister gumpig! Huil op zaat!
Lees een willer over ongevat
En lachen toen ik herverwaag!
Sta nu op mijn letterjag!
En klop op deuren waal en tijd
Voor enge tyfus botermijd!”

“Maakt nie uit, juh, als je mij verstaat—
Wees niet verward, wees noch kwaad,
Hoor je hoe het klinkt, m’n zoon?”
Zo spreekt de koning op z’n zottetroon!

Stamelgedicht

‘Stamelgedicht’ wie ien fan de gedichten dy’t Ina Schroders-Zeeders op 22 Maaie foarlies tidens it Literêr Sirkwy yn Burdaard.

Stamelgedicht

Dat ik alleen ben en de regen hoor
Dat ik alleen de regen hoor
Dat ik alleen ben

Dat alleen ik de regen hoor
Dat alleen ik
Dat alleen ik ben

Dat ik hoor
Dat alleen ik hoor
Dat de regen

Dat de regen en ik
Samen alleen
Bij elkaar horen

Dat hoor ik
Dat hoort de regen
Dat hoort alleen de regen
Dat hoort alleen ik

Zo hoort het
De regen hoort
Alleen de regen hoort

Mij hoort hij alleen
Alleen de regen hoort

De regen wordt gehoord in dorre mensen
In verre dalen wordt het een rivier
Maar hier:

Alleen mij hoort de regen toe
De regen doet er toe
Alleen de regen.
Hoor mij.

mindful mei mem

‘mindful mei mem’ wie ien fan de gedichten dy’t Janneke Spoelstra op 22 Maaie foarlies tidens it Literêr Sirkwy yn Burdaard.

 

mindful mei mem

op ’e duo fytse wy
it Aldlân yn, en ik mar wize

sjoch mem, de toer fan Hâllum
dêr en dy fan Wânswert, sjochst
de pleats by de Wide Mar?

net sa ticht by de berm, seit mem
komt dêr in auto oan? Ik stjoer
en mem kin mei traapje

de bûterblommen
bloeie yn ’e wâl, sjochst
de einepiken yn ’e sleat, mem
dêr in ljip, dy bûnte liuwen

sa’t sy dat earder die
mei my efterop
wiis ik har no

de kij yn it lân, skiep mei
lammen, sa blau de loft
fan dagen

wat hawwe heit en ik hjir
ek faak fytst, seit mem

wat hearlik de wyn
troch it hier

 

it binne fan dy dagen

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘it binne fan dy dagen’ is skreaun yn opdracht fan it 4 maaie-kommitee fan Dokkum dat him frege hat om in gedicht te skriuwen nei oanlieding fan de ûntbleating fan de stroffelstien foar dûmny Joop Cohen.

De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

Samar

‘Samar’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan april 2022

 

Samar

It kin samar wêze dat jo samar samar, mar ik net,
stjerre. It liif hat syn tiid, de sinne giet stikken,
de bonken wurde stjonkend swart sop fan lutsen.

Mar ik net, mar ik net. Samar, samar.

Stikken giet de swarte sinne.
Tiid reart yn in panne stjonkend sop.

Samar, samar. Mar ik net.