Dy oanslute?

RIXT is in iepen dichterskollektyf foar dichters dy’t poëzy skriuww yn it Frysk, in Fryske streek- of stedstaal of in oare taal yn Fryslân.

Wolsto dy oanslute by Dichterskollektyf RIXT as dielnimmende dichter? Dat kin!

Hokker foardielen hasto as dielnimmende dichter fan RIXT?

 • Part fan in sterk dichterskollektyf yn Fryslân;
 • Aktueel en aktyf gedichten skriuwe;
 • In dichtersprofyl op de Fryske en Ingelske webside fan RIXT;
 • Mooglikheid om Dichter fan de Moanne te wurden;
 • Publikaasje op rixt.frl;
 • Dyn wurk kriget redaksje en korreksje foar publikaasje;
 • Mooglikheid foar útwikseling en begelieding as dichter by bygelyks Waailân;
 • Promoasje fan dyn optredens en publikaasjes yn it Nijs;
 • Kânsen om mei te dwaan oan dichtersprojekten fan/mei RIXT;
 • Kânsen foar optredens as dichter by bygelyks IepenUp Live;
 • Kânsen foar ynternasjonale optredens.

Hoe kinst dy oanslute by RIXT?

As begjinnende dichter/ dichter sûnder publikaasje:

 1. Meld dyn ynteresse oan by RIXT
 2. Stjoer in gedicht op nei de redaksje fan RIXT. As dy it fers goedkart en it gedicht is troch de korreksje, dan wurdsto as gastdichter by RIXT publisearre op ’e webside.
 3. Nei trije goedkarde ynstjoerde gedichten kinst freegje om dy oanslute te litten by Dichterskollektyf RIXT as dielnimmende dichter.

Hâld der rekken mei dat de redaksje dyn wurk ôfkarre kin foar publikaasje. De redaksje sil oanjaan om hokker reden(en) dat is en dy dêrmei ek stypje om it wurk te ferbetterjen. As itselde gedicht twa kear ôfkard is, dan is it útsletten fan publikaasje by RIXT.

As publisearre dichter:

Wolsto dy oanslute en hasto al poëzy publisearre by in erkende útjouwer? Stjoer dan in e-mail mei de fraach om dy oan te sluten by Dichterskollektyf RIXT as dielnimmende dichter.

 


Hâld der by it ynstjoeren fan gedichten foar de webside fan RIXT rekken mei dat wy in redaksje hawwe dy’t der foar soarget dat de kwaliteit fan it wurk op ús webside op nivo is. It stiet de redaksje dêrom frij om wurk te wegerjen of korreksjes foar te stellen.

Us redaksjeleden binne: Henk Nijp, Ina Schroders-Zeeders, Christa Niklewicz

Bist net oansletten, mar wolst in gedicht by RIXT publisearje? Dat kin as gastdichter. Gedichten wurde foar de redaksje foarlein foar publikaasje.

Foar mear ynformaasje of foar fragen kinst altyd in e-mail ferstjoere.