Dy oanslute?

RIXT is in iepen dichterskollektyf.
Wa’t poëzy skriuwt yn it Frysk, in Fryske streek- of stedstaal of in oare taal yn Fryslân kin har/him oanmelde.

Ast dielnimst oan RIXT
– praatst mei oer de gong fan saken en de rjochting fan it kollektyf
– kinst altyd aktuele gedichten foar de webside ynstjoere
– wurdst frege om in kear Dichter fan de Moanne te wêzen (meist nee sizze)
– krijst útnûgings om mei te dwaan oan optredens en projekten dêr’t RIXT by belutsen is
– krijst op ús Fryske en Ingelske webside in persoanlike dichtersside mei dyn ynstjoerde gedichten

Hâld der by it ynstjoeren fan gedichten foar de webside fan RIXT rekken mei dat wy in redaksje hawwe dy’t der foar soarget dat de kwaliteit fan it wurk op ús webside op nivo is. It stiet de redaksje dêrom frij om wurk te wegerjen of korreksjes foar te stellen. Us redaksjeleden binne: Simon Oosting,  Henk Nijp, Cornelis van der Wal en Kate Schlingemann.

Ast in gedicht foar de webside fan RIXT ynstjoere wolst, kinst dat maile oan: redaksje@rixt.frl of ynfo@rixt.frl

Ast dy as dichter oanmelde wolst by RIXT, stjoer dan in email oan: ynfo@rixt.frl