Dy oanslute?

RIXT is in iepen dichterskollektyf.
Wa’t poëzy yn it Frysk skriuwt, of yn in Fryske streek- of stedstaal, kin har/him oanslute.

Ast dy oanslútst by RIXT
– praatst mei oer de gong fan saken en de rjochting fan it kollektyf
– kinst altyd aktuele gedichten foar de webside ynstjoere
– wurdst frege om in kear Dichter fan de Moanne te wêzen (meist nee sizze)
– krijst útnûgings om mei te dwaan oan ús guerrilla-aksjes en de projekten dêr’t RIXT by belutsen is
– krijst in persoanlike dielside op ús webside mei dyn ynstjoerde gedichten

Hâld der foar it ynstjoeren fan gedichten foar de webside fan RIXT rekken mei dat wy in redaksjegroep ha dy’t besiket om derfoar te soargjen dat de kwaliteit fan it wurk op ús webside op nivo is. It stiet de redaksje dêrom frij om wurk te wegerjen of korreksjes foar te stellen. De redaksje bestiet op dit stuit út Simon Oosting,  Henk Nijp en Syds Wiersma.

Wa’t in gedicht ynstjoere wol foar de webside fan RIXT, kin dat dwaan troch in email oan: redaksje@rixt.frl

Wa’t har/him as dichter oanmelde wol by RIXT kin in email stjoeren oan:
ynfo@rixt.frl