Dichtersjûn De Utmolken Toer livestreamd op RIXT

De lêste jûn fan De Utmolken Toer, de toernee fan RIXT-dichters Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar, op 24 oktober om 19:30 oere yn De Bres te Ljouwert wurdt livestreamd.

Mei’t koroana it grutte publyk tsjinhâldt, hawwe de dichters besletten om harren dichtersjûn nei de minsken ta te bringen. De livestream wurdt fersoarge troch kreatyf reklameburo Hatogkrøller en is te folgjen op it YouTube-kanaal fan Frysk literêr tydskrift Ensafh. Fierders op de Facebook-akkounts fan Ensafh en Dichterskollektyf RIXT.

Njonken de optredens fan Kuiper en Tigchelaar sille RIXT-dichters Cornelis van der Wal en Syds Wiersma foardrage. Muzyk is der fan Kuiper syn band Tigers fan Greonterp. De hiele jûn wurdt oaninoar praten troch skriuwer, redakteur en útjouwer Piter Boersma.

De Utmolken Toer. foto: Ydwine Scarse

Elmar Kuiper (1969) skriuwt poëzy, koarte ferhalen en toaniel. Yn 2004 is er debutearre mei Hertbyt. Wite Molke, Swarte Mûle is syn njoggende bondel. Syn poëzy waard nominearre foar ferskillende literêre prizen en oerset yn ferskate talen.

Geart Tigchelaar (1987) hat foar syn earste bondel leech hert yn nij jek yn 2017 de D.A. Tammingapriis wûn. Yn Ommers steane proazagedichten. Foarpublikaasjes dêrfan binne op it Instagram-akkount @om.mers kommen.

Wat: livestream dichtersjûn De Utmolken Toer

Wêr: Youtubekanaal Ensafh, Facebook Frysk Dichterskollektyf RIXT of Facebook Ensafh

Wannear: 24 oktober, 19:30 oere

Boeken bestelle kin online by útjouwerij Hispel

Nije roman Sipke de Schiffart

Sjappy is de nije roman fan Sipke de Schiffart , in mânsk boek dêr’t neat te mâl yn is foar Jappy Heslinga fan Hitsum.

Elk minske komt yn syn libben betiid of let it needlot tsjin. De ien kriget in hertoanfal as er yn de sechtich is, in oar kanker as er yn de santich is en wer in oar in harsenblieding as er yn de tachtich is. Jappy Heslinga moetet it needlot wol o sa betiid: hy kriget te min soerstof by de berte. It gefolch is dat er net meikomme kin op skoalle, dat er net geskikt is foar it arbeidsproses en – it slimste fan alles – dat er net oantreklik is foar jonge froulju. Nettsjinsteande alle swierrichheden besiket er wat fan it libben te meitsjen. En dat slagget him aardich, benammen trochdat der ien ding is dat er wûnderlik genôch hiel goed kin en dat is neitinke. Syn gedachten binne lykwols net altyd like ferheven.

De roman, útbrocht by Hispel, is te keap foar €25,-

Gerard de Jong en Martsje de Jong nije kollumnisten Ljouwerter Krante

Fan freed 18 septimber ôf is Martsje de Jong  ien fan de fêste kollumnisten foar de Fryske side fan de Ljouwerter Krante. Sy nimt it stokje oer fan kollumnist Fedde Dijkstra. Martsje skriuwt dat se der sin oan hat om har sjenswizen te dielen:  ‘Ik bin net sunich mei mieningen.’ (LC, 18 septimber)

Fierders kriget it Biltsk in eigen kollum yn de Ljouwerter Krante, dy’t skreaun wurdt troch Gerard de Jong. Hy sil om-en-om skriuwe mei Johan Veenstra, dy’t yn it Stellingwerfsk skriuwt.  Gerard sil net in kollumnist wêze dy’t alle kearen stevich út de hoeke komt: ‘Die binne d’r al genog. Maar ’n mooie obserfasy of ’n mooi ferhaal, der kînst ok ’n mening in ferpakke. Ik gaan niet in elke kolumn hard om my hine slaan. Tensij jim dat fan my frage.’ (LC, 18 septimber)

 

 

 

Anne Feddema yn Kulturele Haadstêd Galway

Hast elkenien is net mear om seis oere, mar alle dagen de hiele dei thús. Net Anne Feddema! Hy wie in hiel skoft yn Ierlân, dêr’t er meidie oan ien fan de projekten foar de Kulturele Haadstêd dêr’t de Afûk by belutsen is. Dêr makke er mei oare minderheidstalesprekkers de multydisiplinêre en meartalige foarstelling Óró.

Foto: Afûk

Lês mear oer it projekt yn de resinsje fan Óró yn de Irish Times.

 

Utrikking Rely Jorritsmapriis

Op 3 oktober mochten Syds Wiersma en Elmar Kuiper de Rely Jorritsmapriis yn ûntfangst nimme yn in it stedhûs fan Ljouwert. Neist foardrachten fan de winnende ferhalen en gedicht, waard ek it sjueryrapport foarlêzen en sprutsen de foarsitter fan it FLMD, Willem Verf en Ljouwerter wethâlder Hein Kuiken  de winners ta.

De sjuery – besteande út Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl – wie oer it algemien te sprekken fan de hege kwaliteit fan de ynstjoerde stikken, mar hat de alderbêste bekroane mei in priis. Dat wiene trije yn totaal, twa ferhalen, fan Elmar Kuiper en Sjoerd Bottema, en ien gedicht, fan Syds Wiersma.

f.l.n.r. Douwe Kootstra, Syds Wiersma, Rianne Blokzijl, Elmar Kuiper, Hein Kuiken, Inge Heslinga en Sjoerd Bottema. Foto: Geart Tigchelaar

Lês mear oer de útrikking yn it ferslach op Ensafh.

Janneke Spoelstra nije kollumniste Frysk Deiblêd

Fan freed 18 septimber ôf is Janneke Spoelstra ien fan de fêste kollumnisten foar de seksje kultuer fan it Frysk Deiblêd. Mei Janneke binne ek twa oare kollumnisten úteinset by de krante, Anke Bijlsma en Mark Hospers.

Hoefolle kranten oft it Deiblêd no ekstra ferkeapet fanwegen Janneke, witte wy net, mar har kollumns roppe grif in soad moaie reaksjes op.

Janneke Spoelstra har earste kollumn, op freed 18 septimber. Foto: Janneke Spoelstra