Ferslach optreden fan û.o. RIXT-dichter Elmar Kuiper yn India

The festival hosted local and international poets. Brian Turner from the US, Sara F Costa from Portugal, Elmar Kuiper from the Netherlands, Balázs Szőllőssy from Hungary and Hajnal Csilla Nagy from Slovakia were the international names in attendance. The Indian line-up included Devi Prasad Mishra, Koushiki Dasgupta, Arundhathi Subramaniam, Hemant Divate, Prabodh Parikh and Ashwani Kumar, among others.

Lês fierder by Chintan Girish Modi

Blog ‘Fryske dichters yn Denemarken” op side Letterenfonds

In het voorjaar van 2019 reisden wij, de Friese dichters Elmar Kuiper, Syds Wiersma, Cornelis van der Wal en Geart Tigchelaar, per trein af naar Denemarken voor een tournee door dat land. We hebben er drie keer voorgedragen en samen met Deense collega’s elkaars werk vertaald. Dit alles wordt gebundeld in een tweetalige Fries-Deense bloemlezing die naar verwachting in het voorjaar van 2020 bij uitgeverij Hispel zal verschijnen.

Lês fierder by it Letterenfonds

Ferhale- en gedichtewedstriid oer 75 jier frijheid

Ferhale- en gedichtewedstriid oer 75 jier frijheid

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. Wy libje 75 jier yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús?

Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ‘75 jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Doch mei!

In koart ferhaal mei tusken de 750 en 1750 wurden wêze; in gedicht mei tusken de 75 en 750 wurden wêze. Stjoer de teksten yn foar 1 febrewaris 2020 nei meindert.reitsma@tresoar.nl. Sjoch op de webside fan Tresoar foar mear ynformaasje oer de krekte betingsten.

Prizen
De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is € 750, de twadde priis € 500 en de tredde priis € 250. De prizen wurde útrikt en de priiswinnende ferhalen en gedichten wurde publisearre yn de april-edysje fan Letterhoeke, it blêd fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar.

Sjuery
De sjuery, besteande út Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, beoardielet de teksten anonym.

Poëzij RIXT-dichter Elmar Kuiper wurdt útjûn yn India

Het bezoek van dichter Elmar Kuiper uit Jorwert aan India krijgt een staartje. Zijn werk wordt daar uitgegeven, in het Engels en mogelijk in het Hindi.

Het is de bedoeling dat er komend jaar een bloemlezing uit Kuipers werk verschijnt. Dat gebeurt bij Copper Coin, een uitgeverij in New Delhi die is gespecialiseerd in internationale poëzie. Die bloemlezing verschijnt in eerste instantie in het Engels. Maar een uitgave in het Hindi behoort ook tot de mogelijkheden.

Lês fierder by de Ljouwerter Krante

Utnoeging offisjele beneaming nije Dichter fan Fryslân

Achte hear/mefrou,

Hjirby nûgje wy jo fan herte út om oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân.

Nei it ôfskie fan Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân 2017-2019 en it foarlêzen fan it sjueryferslach, sil deputearre Sietske Poepjes de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneame. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Explore the North en Poetry Circle Leeuwarden. De presintaasje is yn hannen fan Eva Meijering.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga.

Mei freonlike groetnis,

Alex de Jager
direkteur Afûk

Tongersdei 21 novimber 2019
16:00 oere
(ynrin fan 15:30 ôf oan)

Stadskas Explore the North
Aldehouster tsjerkhôf
Ljouwert
Graach hearre wy fan jo oft jo by de beneaming oanwêzich wêze wolle.

Opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl

Requiem ta treast

Hoe bringe jo it ûnbeneambere ûnder wurden? Dat is in fraach dêr’t mannich dichter har/him mei dwaande hâldt. Skriuwe oer dea en ferlies binne dêr faak mei anneks.

In tal jierren lyn skreau dichter Willem Abma ‘Requiem ta treast’ oer it ferlies fan in dierbere en it fertriet by de achterbliuwers. De dichter joech de ferstoarne in stim. Komponist Marcus Veenstra sette de fjirtich teksten op muzyk foar koar en orkest. In part fan dit requiem wurdt snein 10 novimber foar it earst útfierd yn tsjerklik sintrum De Skeakel yn Ljouwert. Yn in bewurking foar trije sjongeressen en piano.

© Albert Drijver

Fierders sil Abma foardrage út syn nijste bondel ‘Ferbûn en sjoen’ (Wijdemeer, 2018). Byldzjend keunstner Albert Drijver hat him ynspirearje litten troch fersen út Abma syn bondel. Dat hat resultearre ta fjouwer skilderijen en filmyske bylden, dy’t er toane en taljochtsje sil.

Datum: snein 10 novimber 2019
Tiid: 14.30 oere
Plak: De Skeakel, Havingastate 7, Ljouwert
Tagong fergees

Gysbert Japicxpriis 2019 foar RIXT-dichter Aggie van der Meer

De Gysbert Japicxpriis wurdt fan ‘t jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Deputearre Sietske Poepjes hat Aggie van der Meer hjoed in besite brocht om dat feestlike nijs persoanlik te fertellen. Op sneon 16 novimber wurdt de Gysbert Japicxpriis 2019 yn de Martinitsjerke in Boalsert útrikt.

Aggie van der Meer ûntfangt de priis foar har hiele oeuvre. De advyskommisje prizet de skriuwster om har echte, minsklike ferhalen: “Aggie van der Meer is gjin auteur fan tsjokke boeken. It wûnderbaarlike sit ‘m yn wat sy yn al har romans en ferhalen, mar ek yn har gedichten, oan rykdom sjen lit. Wy sjogge der allinne mar echte minsken yn. Fan Friezen, Tsjechen oant Sjinezen. Van der Meer krûpt yn de holle fan Roomsken, Kalvinisten, Joaden, en wy fiele mei harren allegearre mei. Hoe’t dat kin? It is troch Aggie’s sosjale, algemien minsklike pinne. Har wurk is kaleidoskopysk, alle kleuren komme foarby, en trochj har linich, natuerlik-psychologysk skriuwerskip begripe wy folle mear fan ússels, en alle oare minsken om ús hinne”.

Aggie van der Meer

Aggie van der Meer (1927) is op 2 septimber 1927 berne yn Boalsert. Se wie learares tekenjen oan de iepenbiere mavo yn Boalsert. Om 1970 hinne begûn se tegearre mei har man in bedriuw foar túnûntwerp en túnoanlis. Dêrneist wie Aggie van der Meer aktyf yn de fredesbeweging. Van der Meer wie al wat âlder doe’t se begûn mei it skriuwen fan gedichten en proaza. Yn it jier 2000 publisearre se har earste boek De stêd, it bist, de ingel. Dêrnei skreau se ferskate romans, poëzybondels en toanielstikken.

Nominearren

De fjouwer oare nominearren wiene Hein Jaap Hilarides mei ‘De trekker fan Troje’, Elske Schotanus mei ‘Wurk’, Nyk de Vries mei ‘Renger’ en Ale S. van Zandbergen mei ‘Famke famke’.

Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis is de meast wichtige literêre priis fan Fryslân. De provinsje Fryslân rikt de Gysbert Japicxpriis om de twa jier út, de iene kear foar proaza de oare kear foar poëzy. Dit jier giet it om proaza ferskynd yn de jierren 2015 oant en mei 2018. De advyskommisje bestie fan ‘t jier út Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra.

De priis bestiet út in bedrach fan € 10.000 en in oarkonde.

Tekst: Provinsje Fryslân