Oer de streek – Geart Tigchelaar fytst alle 52 doarpen fan Noardeast-fryslân del

Op freed 2 july stapt Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, yn Dokkum op de fyts om yn 14 dagen troch alle 52 doarpen yn de gemeente te fytsen. Hy sil alle dagen sa’n trije oant fjouwer doarpen oandwaan om sa op 16 july wer yn Dokkum te einigjen.

Tigchelaar wol wylst in lang gedicht skriuwe dat de titel ‘Ballade fan Noardeast’ meikriget en hopet dêrby net allinnich ynspiraasje op te dwaan troch de tocht troch de lânsdouwe sels mar ek troch yn ’e kunde te kommen mei de ynwenners fan alle doarpen en de stêd Dokkum. De Streekdichter docht om dy reden ek de oprop oan elkenien om him op te sykjen wannear’t er yn jo doarp komt. It moat sadwaande in gedicht wurde oer de streek, dêr’t de titel fan it projekt weikomt. Tigchelaar hat in soarte fan flipover op syn fytskarke dêr’t elk wat opskriuwe kin dêr’t hy/sy fan fynt dat it yn it gedicht moat. Op Tigchelaar syn webstee, wurdbyld.com, stiet syn rûte en deiplenning, sadat minsken sjen kinne wannear’t er yn hokker doarp is.

It startskot foar de fytstocht wurdt jûn op 2 july om 10:00 oere foar de bibleteek fan Dokkum. Der sil dan ek in optreden fan de foarige Streekdichter, Jankobus Seunnenga, wêze.

Geart Tigchelaar (1987) is yn jannewaris oansteld as Streekdichter fan Noardeast-Fryslân en oefenet dat amt twa jier lang út. Dêrby wol er de poëzy ûnder de oandacht bringe troch it inisjearjen fan ûnderskate projekten. Sa stiet er ek elke lêste woansdei fan ’e moanne op de merk yn Dokkum mei it projekt ‘Merkgedicht’

 

‘Nearnewâld’ foar alle eksamenstudinten Frysk

It Skriuwersboun, de feriening fan en foar Fryske Skriuwers, Oersetters, Sjoernalisten en oare Publisisten, jout alle learlingen fan middelbere skoallen dy’t dit jier it Frysk eksamen dogge in kado.

Hja krije it jubileumboek ‘Nearnewâld’, mei bydragen fan 45 skriuwsters en skriuwers. Laurens Bontes makke in tekening fan in tinkbyldich Frysk doarp mei allerhanne nijsgjirrige details. By dy tekening makken de auteurs koarte ferhalen en gedichten, meast yn it Frysk, mar ek yn oare yn Fryslân sprutsen talen. Yn 2019 bestie it Boun fyftich jier, en dat waard fierd mei û.o. dizze spesjale útjefte.

It boek biedt in prachtich priuwke fan wat de leden fan it Boun kinne, in stalekaart fan de aktuele Fryske literatuer. Krekt wat foar de jongerein dy’t aardichheid hat oan it Frysk en ek doart te kiezen foar it Frysk as fak.

Foto: Skriuwersboun. Yllustraasje troch Laurens Bontes

It Boun hat by útjouwerij Elikser 200 boeken byprintsje litten. De boeken wurde oanbean op de dei dat de Fryske eksamens ôfnommen wurde, op 31 maaie en 1 juny. It earste eksimplaar wurdt oanbean by Skoallemienskip Liudger yn Burgum, op 31 maaie oan de earste learling dy’t klear is mei har of syn eksamen.

Wêrom dêr yn Burgum de earste útrikking? Liudger hat de measte learlingen mei Frysk yn har pakket, wol 54! Dat komt wierskynlik omdat by Liudger ek de klassen 2 en 3 standert Frysk oanbean krije. It Frysk bliuwt sa foar de measte learlingen in fertroud fak, mei likefolle status as oare fakken, en dan is it ‘normaler’ om dat as eineksamenfak te kiezen.

Mar ek yn Boalsert, Ljouwert, Drachten, Surhústerfean, Frjentsjer, Snits, Koudum en Dokkum kieze learlingen foar Frysk op: Marne College, Stedelijk Gymnasium Ljouwert, !Impulse Ljouwert, Ljouwerter Lyseum, Drachtster Lyseum, Singelland, Csg Anna Maria van Schuurman, Csg Bogerman, Dockinga. Ek op dy skoallen krije dy beide dagen de learlingen mei Frysk har fergeze boek.

Gedichtewedstryd Woudagemaal

Wetterskip Fryslân en it Woudagemaal skriuwe in gedichtewedstryd út omdat sy fiere dat it Woudagemaal al 100 hier soarget foar drûge fuotten yn ús moaie provinsje.

Wat falt der te winnen?

  • Foar yndividuen: It winnende gedicht wint in VIP-arranzjemint ynklusyf middeisbrochje foar 4 persoanen by it Woudagemaal mei in rûnlieding. It winnende gedicht (of in diel dêrfan) wurdt op it rút fan de yngong by de kassa setten. Dus foar alle besikers sichtber!
  • Foar skoallen: It winnende gedicht wint it ‘folle krêft foarút’-arranzjemint by it Woudagemaal foar de hiele klasse (op syn heechst. 30 learlingen). En it gedicht (of in diel dêrfan) wurdt op it rút fan it stoomlokaal by it Woudagemaal setten. Dus foar alle besikers sichtber!

Wêr moat it oan foldwaan?

Alderearst moat it gedicht yn it Frysk wêze en as twadde moat it oer ‘wetter’ gean. De romte foar it gedicht is beheind dus hâld dêr rekkening mei.

Foto: UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal

Meidwaan?

Stjoer dyn moaiste gedicht nei: info@woudagemaal.nl foar 15 juny 2021. In sjuery sil alle gedichten besjen en de winner útkieze.

Mear ynformaasje: https://www.woudagemaal.nl/nieuws/gedichten-wedstryd-woudagemaal.htm

Fryske en Deenske dichters presintearje twatalige blomlêzing op LiteratureXchange yn Aarhus

De RIXT-dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar presintearje yn ’e mande mei de Deenske dichters Peter Laugesen, Carsten René Nielsen, Annemette Kure Andersen, Thomas Dalgaard en Mads Mygind op it ynternasjonale literatuerfestival LiteratureXchange yn Aarhus de twatalige blomlêzing Oar hûs / Et andet hus, útjûn troch Hispel.

Yn 2019 hawwe de fjouwer Fryske dichters in wike yn Aarhus west om kollega-dichters te treffen en om op te treden. Dêr is in gearwurking mei de fiif Deenske dichters út fuortkommen. Sa hawwe hja dwaande west om inoars wurk oer te setten, fjouwer fan elke dichter. Geart Tigchelaar hat de bondel fan foto’s foarsjoen.

foto: Pieter Postma

‘In oar hûs kin fiele as thúskommen op in oar plak,’ sa stiet yn it foaropwurd fan ’e bondel. En dat is krekt hoe’t de Fryske dichters harren fielden yn de twadde grutste stêd fan Denemarken. En fan dat oare hûs jouwe hja poëtysk blyk yn de twatalige bondel.

Yn juny wurdt de tredde edysje fan it Aarhusiaanske literatuerfestival LiteratureXchange holden. It festival duorret alve dagen lang mei in soad ynternasjonale skriuwers dy’t mei-inoar mear as 180 optredens, masterclasses, lêzings, ensafuorthinne jouwe. De presintaasje fan ’e bondel Oar hûs / Et andet hus is op 16 juny.

Ina Schroders-Zeeders ynstallearre as Dichter van Terschelling

Dichteresse Ina Schroders-Zeeders is offisjeel ynstallearre as “Dichter van Terschelling” troch wethâlder Haringa fan de gemeente Skylge. Sy krige dêrfoar in spesjaal spjeldsje om te dragen by optredens yn dy rol.

De beneaming is foar trije jier. Yn dy tiid sil sy gedichten skriuwe ynspirearre troch Skylge. Dy gedichten wurde publisearre yn it Weekblad de Terschellinger.

Har gedicht “De ôde kôb” is te sjen yn it gemeentehûs en aanst ek yn de bibleteek en yn  de Stilen.

Foto: Marianne Hart, Fotohartenkamstra / Terschellingfoto.nl

Cornelis van der Wal nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie

Foar de alfde kear wurdt yn Septimber yn Brussel it Transpoesie Poëzijfestival organisearre. Nei Janneke Spoelstra (2018), Elmar Kuiper (2019) en Nyk de Vries (2020) sil Fryslân dit jier fertsjintwurdige wurde troch Cornelis van der Wal. Hy sil op 26 septimber in optreden fersoargje, op de Europeeske Dei fan ’e Talen.

In sjuery besteande út Alex Riemersma (adviseur taalbelied by de Provinsje Fryslân en lektor oan NHL Stenden), Janneke Spoelstra (Fryske Akademy) en Ammerins Moss-de Boer (It Skriuwersboun) hawwe út seis opjeften de dichter Cornelis van der Wal keazen mei syn gedicht ‘Snie is in died fan ferset’. Syn ynstjoering waard troch de sjuery typearre as in melodieus gedicht dat it tema op aktuele wize byldzjend ta utering bringt troch it iensume, kâlde mar ek needsaaklike fan ferset en protest mei wurden te beskriuwen dy’t alle sintugen op skerp sette, en dat by elke lêzing wer wat nijs jout om oer nei te tinken.

Cornelis van der Wal (Ljouwert, 28 jannewaris 1956) is in Frysk skriuwer en dichter. Hy publisearre sân dichtbondels. Mei syn earste bondel In nêst jonge magneten wûn hy yn 1993 de Fedde Schurerpriis. Yn 2019 waarden oersettingen fan seis fan syn gedichten yn it renommearre Deenske tydskrift Hvedekorn publisearre.