Nije bondel Hidde Boersma

Hidde Boersma hat in nije dichtbondel, Dûnsje mei de Derwysk.

De dichtbondel is û.o. opdroegen oan Nasr Abu Zayd, de Egyptyske heechleraar yn de islam dy’t wenne en wurke yn Nederlân. Nasr Abu Zayd wie in spesjalist yn de stúdzje fan de Koran en de mystike filosofy. Troch syn krityk op de sharia kaam er yn oanfarring mei islamityske fundamentalisten yn Egypte. Hy waard bestimpele as ôffalige en moast yn 1995 útwike.

De gedichten yn dizze bondel teare de frije kop binnenstebûten. De Doede krijt in earm, in skonk, in skonk, in earm en in holle.

De bondel is útjûn by Utjouwerij Hispel en te ferkrijen foar €15,-

Oprop Transpoesie yn Brussel

As ûnderdiel fan it TRANSPOESIE-projekt fynt der jierliks  in poëtysk poadium plak dêr’t dichters út hiel Europa wei oan meidogge en inoar en it publyk ynspirearje. Oft dat dit jier op lokaasje wêze sil of online, is no noch net te sizzen. De ôfrûne jierren hawwe Elmar Kuiper, Janneke Spoelstra  en Nyk de Vries it Frysk mei gloede fertsjintwurdige. De dichters ha op it evenemint foardroegen út harren wurk en ien fan harren gedichten wie te lêzen yn it iepenbier ferfier fan Brussel.

It TRANSPOESIE-projekt waard yn it neijjier fan 2011 start yn Brussel, ta eare fan de Europeeske Dei foar Taal- en Linguistyske Diversiteit, dy’t alle jierren fierd wurdt op 26 septimber.

Wolsto gading meitsje nei in plakje op dit Brusselske, EU- en poëtyske poadium, dan is dizze oprop wat foar dy. Meld dy foar 11 april oan troch oan it bestjoer fan it Skriuwersboun in mail te stjoeren mei in gedicht dy’tst graach foardrage wolst op it festival.

In ûnôfhinklike sjuery sil in kar meitsje út de oanmeldings en komme ta in foardracht oan de organisaasje fan Transpoesie.

 

Oftraap Fryske Boekewike 6-14 maart

De ôftraap fan de Fryske Boekewike 2021 op sneontejûn 6 maart waard fierd mei skriuwers en dichters yn de Westertsjerke yn Ljouwert.

Spesjale gast wie de skriuwster fan it Fryske kadoboek Hilda Talsma, mar ek skriuwer/dichter Hein Jaap Hilarides wie tafelgast en Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar wienen te sjen as skriuwersduo. Oare gasten wiene û.o. Alex de Jager (direkteur Afûk), Eveline Aendekerk (direkteur CPNB) en Ad Peek (direkteur Van der Velde Boekhannels).

Klik om de ôftraap werom te sjen

 

Nije roman Geart Tigchelaar

Op 5 maart presintearret Geart Tigchelaar syn twadde roman, Om. Mei gastoptredens fan Elmar Kuiper en Jan de Vries sil de presintaasje digitaal plakhawwe op de Facebookside en it Youtubekanaal fan de Afûk.

Geart en syn fyts. Stadichoan is dat in bekend span wurden. Yn Om hat er inkelde ûnderfinings dy’t er ûnderweis opdien hat, ferwurke ta in – sa’t er it sels neamt – psychologyske fytsroman. Stap by haadpersoan Ate efterop en fyts mei troch Dútslân, Denemarken en Sweden. Ate is nammentlik fan doel en fyts nei de Noardkaap, om sa ôf te weven mei syn ferline.

Sjoch hjir it promofilmke:

Wat: boekpresintaasje Om

Wannear: freed 5 maart, 16:00 oere

Wêr: Facebookside en it Youtubekanaal fan de Afûk.

Om is te ferkrijen by de Afûk foar €19,50

Picture Poems mei Anne Feddema en Syds Wiersma

Foar it projekt Picture Poems binne yn febrewaris fjouwer nije gedichten ferfilme, mei ek Ingelsktalige oersettings fan Syds Wiersma en Anne Feddema,  respektyflik ‘Pentecoste with Escher‘ en ‘Disruptive Creation of a Poetic Cinema’

Screenshot Picture Poems – Disruptive Creation of a Poetic Cinema (Anne Feddema)

Picture Poems hat ta doel om (Frysktalige) poëzy tagonklik te meitsjen foar in breder publyk, út de oertsjûging wei dat bewegend byld de ynteresse yn poëzy fergrutsje kin. Mei (jonge) filmmakkers wurde gedichten ferfilme. Picture Poems is opset troch Tresoar, LF2018 en Metafoor Media.

Earder ferskynden ek al gedichten fan RIXT-dichters by Picture Poems. Sa binne der fideo’s fan ‘Der net mear is as dat‘ fan Aggie van der Meer, ‘De Reizger’ fan Cornelis van der Wal en is ek  ‘Buenos Aires’ fan ús ferkeazen beskermfou fan it dichterskollektyf, Rixt, ferfilme.