Tegelpoëzy fan Geart Tigchelaar

TEGELPOËZY
STREEKDICHTER NOARDEAST-FRYSLÂN SPUITET YN ELK DOARP IN GEDICHT OP ’E STOEPE

De ôfrûne dagen hat Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, yn alle doarpen fan de gemeente mei krytspray in gedicht oanbrocht. Yn totaal hat er tsien gedichten – sawol Frysk as Nederlânsk – yn de fytstas meinommen. De gedichten binne fjouwerrigelich en passe presys op in stoeptegel, fandêr de namme fan it projekt: Tegelpoëzy.
It idee is om op in ûnferwachte en leechdrompelige wize minsken yn kontakt komme te litten mei poëzy. Want wa seit dat poëzy dreech wêze moat en allinnich mar yn in boek te lêzen is? De dichter ropt elkenien op om derop út te gean en alle tsien gedichten te finen. Op de sosjale media kin elk hashtag #tegelpoëzy brûke.
Geart Tigchelaar (1987) is ferline jier oansteld as Streekdichter fan Noardeast-Fryslân en oefenet dat amt twa jier lang út. Dêrby wol er de poëzy ûnder de oandacht bringe troch it inisjearjen fan ûnderskate projekten. Sa stiet er ek elke lêste woansdei fan ’e moanne op de merk yn Dokkum mei it projekt ‘Merkgedicht’.

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje wol? It geheim ûntdekke achter it goed brûken fan stiltes yn dyn foardracht? Dyn hiele hâlding ynsette om dyn tekst hearre te litten? Meld dy dan oan foar de workshoprige fan fiif jûnen oer foardrachtskeunst foar profesjonele skriuwers en dichters. Yn 2021 dienen 5 profesjonele skriuwers en dichters út Fryslân mei oan de workshoprige. De twadde rige begjint op woansdei 31 augustus en wurdt oanbean troch Ljouwert UNESCO City of Literature, Tryater en Explore the North.

Yn dizze workshoprige ûndersikest op boartlike wize de mooglikheden om in tekst oer te bringen. Silst mei akteur en teaterdosint Karel Hermans oan ’e gong mei dyn eigen teksten, poëzy of proaza, yn hokker taal ast mar wolst. Yn fjouwer gearkomsten fynst út wêr’t dyn kwaliteiten lizze en wêr’tst oan wurkje kinst. It giet benammen om wille en ferbyldingskrêft. We wurkje mei dy oan hâlding, it brûken fan stim, ynterpretaasje en teatertechnyk. Dit is it ark foar in goeie foardrachtskeunstner. Nei fiif gearkomsten jouwe we op 14 oktober mei ús allen in performance foar publyk op festival Explore the North.

Sjoch foar mear ynformaasje en opjefte by Ljouwert UNESCO City of Literature

It Literêr Sirkwy yn Burdaard – snein 22 maaie

Parseberjocht Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân

It Literêr Sirkwy op 22 maaie yn Burdaard

De loft is blau fan dagen

Frysk Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, organisearje mei-inoar in poëtyske middei yn de rige It Literêr Sirkwy. Dat sil heve yn it multyfunksjoneel sintrum It Spektrum te Burdaard op sneintemiddei 22 maaie 2022 om 15:00 oere.

De optredende dichters hawwe it positive tema ‘De loft is blau fan dagen’ meikrigen. Dy middeis bringe Janneke Spoelstra, Ina Schroders-Zeeders, Mark Spijkers en Geart Tigchelaar harren dichtwurk op it poadium. It duo I Due Cognati wikselet de poëzy ôf mei muzyk en sy litte harren klanken ynspirearje op ’e wurden fan de dichters.

Oan ’e ein fan de middei is der in iepen poadium. Dus jou jo op om mei te dwaan en lit jo dêrby foaral liede troch it tema – al is in tsjinoersteld fers like wolkom. Meld jo oan fia ynfo@rixt.frl.

Frysk Dichterskollektyf RIXT is in kollektyf dêr’t mear as 50 dichters by oansletten binne. Op rixt.frl komme geregeld nije fersen dy’t skreaun binne op de aktualiteit. Streekdichter Geart Tigchelaar hat him foarnommen om de poëzy yn alle soarten en foarmen safolle mooglik ûnder de minsken te bringen.

MFS It Spektrum, Skoalstrjitte 12, Burdaard
Tagong fergees

Dichter op de Deel – snein 22 maaie

Parseberjocht
Dichter op de Deel

De stimmen fan it lânskip

Snein 22 mei, 14.00 oere
Eksmoarre, Boalserterwei 13

Dichter op de Deel jout mei ‘De stimmen fan it lânskip’ oandacht oan stimmen dy’t  hieltyd minder te hearren binne. It lânskip kin net foar himsels opkomme; yn sprutsen essees, poëzy, muzyk en soundings krijt it lânskip in stimme.

Mei: Jantien de Boer, K. Michel, Tsead Bruinja, Roberta Petzoldt, Shari van Goethem, Syds Wiersma, Suzanne Krijger, Dien L. de Boer
Muzyk: Zea

Foar it folsleine programma, sjoch:
https://www.dichteropdedeel.nl/dichteropdedeel

Tickets foar Dichter op de Deel 2022 binne te krijen fia:
https://www.dichteropdedeel.nl/dichteropdedeel

Wy riede jo oan om de tickets op ‘e tiid online te keapjen, der is mar in beheind oantal kaarten oan de doar te krijen.

 

Presintaasje HEWWY DÁT – sneon 21 maaie

Op sneon 21 maaie 2022 wurdt de bondel Hewwy dát presintearre. Poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021) mei filtwurk fan Aafje Bouwer. Utjouwerij Frysk en Frij.

PROGRAMMA
11.30-12.15; ynrin fan 11.00 oere ôf


Wolkom

troch Welmoed Hettema

Wurdsje
fan Aafje Bouwer

Foardracht út Tsjisse syn fersen
Edwin de Groot, Geartrude Hettema, Arjan Hut, Sipke de Schiffart, Syds Wiersma

Muzyk
Goed MISS (Siepie de Boer, Ger Bijzitter, Chris Pattiopon, Irene Visser, Marijke Vroom)
Yellow Hammer (Cora Dijk, Laurens Huizenga, Rudi Kaldenberg, Cora Straatman)

Utstalling fersen en filt

Hettema-histoary
Yn ’e midsiuske kelder skiednis fan Hettema

Iten en drinken út ’e folop
Tagong fergees
Fol is fol
Plak: Stedhûs Frjentsjer, Riedhúsplein 1
Datum: 21 maaie 2022
Tiid:
11.00 ynrinnerij
11.30-12.15 programma
12.15-14.00 praterij en útpraterij.

Opjaan: foar 14 maaie o.s.
by Utjouwerij Frysk en Frij
post@frysk-en-frij.nl – 058-212 00 35