It ritme fan RIXT – 50 selektearre gedichten fan it Frysk dichterskollektyf RIXT

It ritme fan RIXT – 50 selektearre gedichten fan it Frysk dichterskollektyf RIXT

Yn 2023 bestiet it Frysk dichterskollektyf RIXT fiif jier. Yn maaie 2018 kaam in groep dichters byinoar en waard de namme fan de ferneamde Fryske dichteresse Rixt (1887-1979) keazen foar it kollektyf dat de poëzy yn Fryslân oars op de kaart sette woe. Op dit stuit nimme mear as fyftich dichters diel oan RIXT. De measte fan harren skriuwe yn it Frysk, mar der sitte ek Nederlânsktalige dichters by it kollektyf en guon dy’t yn Fryske streek- of stedstalen publisearje.

By gelegenheid fan it earste lustrum komt RIXT, yn gearwurking mei útjouwerij Louise, mei in jubileumbondel. It is in seleksje út fiif jier poëzy by RIXT. De measte gedichten yn de bondel binne publisearre op de RIXT-webside of skreaun foar projekten organisearre troch RIXT. Fyftich dichters hawwe fersen foar de bondel oanlevere. In eksterne redaksje (Bert Looper, Henk Dillerop en Nika Stefan) hat de fersen foar de bondel selektearre. Fan alle dielnimmende dichters is ien fers opnaam. De bondel jout in grut ferskaat oan tema’s en foarmen. It is in kaleidoskopysk byld fan fiif jier poëzy yn Fryslân, mei in bysûndere klam op aktualiteit en maatskiplike tema’s.

De bondel ferskynt op 1 oktober 2023 en de presintaasje is ûnderdiel fan in middei en jûn mei sa’n 30 dichters, muzyk en dûns. Lokaasje is Theater De Bres yn Ljouwert, tiid fan 13.30 oere oant 22.00 oere. Op trije sneinen dêrnei (8, 15 en 22 oktober) sil it boek ek presintearre wurde op in rige dichtersmiddeis, dêr’t dichters yn wikseljende groepkes optrede sille, mei oandacht ek foar muzyk en byldzjende keunst. Lokaasjes Grou, Ouwe-Syl en Nijelamer.

—————————————
It ritme fan RIXT
140 siden
Hurde omslach mei heal linnen rêch
€22,50
Utjouwerij Louise

Mear ynformaasje as in resinsje-eksimplaar:
Utjouwerij Louise / Eddy van der Noord 06-54983002
Frysk Dichterskollektyf RIXT / Syds Wiersma 06-38018355

Ferslach Literêr Sirkwy mei kursisten

Woansdeitejûn 26 april organisearre dichterskollektyf RIXT in Literêr Sirkwy mei foardrachten fan dichters dy’t ôfrûne winter in kursus ‘poëzy skriuwe’ folgen. De kursus wie in gearwurking tusken Tresoar en RIXT en waard holden yn Kafee De Gouden Leeuw by Tresoar. Ferskate dichters dy’t by RIXT oansletten binne, joegen de kursus. Der wiene alve dielnimmers. Sân fan harren droegen ôfrûne woansdei wurk foar: Sigrid Kingma, Tanja van Abbema, Ypie Bakker, Anne Heegstra, Christa Niklewicz, Grytine Twijnstra en Marije de Lange. De iennichste man dy’t de kursus folge, koe der spitigernôch net by wêze. Nei it skoft wie der in iepen poadium. Fiif dichters droegen dêr foar. De jûn waard ôfsluten mei wurk fan de ferneamde Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés (1924-1993). Ignasi Ripoll en Syds Wiersma makken de ôfrûne moannen Fryske oersettings fan in tal gedichten fan dizze dichter út Valencia. Sân dêrfan bondelen se yn in boekje, sadat it publyk meilêze koe.

Tryntsje van der Veer en Meindert Reitsma tusken it publyk
Tanja van Abbema
Tryntsje van der Veer by it iepen poadium
Sigrid Kingma

 

Simon Oosting by it iepen poadium
Syds Wiersma presintearret de jûn
Syds Wiersma lêst Vicent Andrés Estellés yn Fryske oersetting
Marije de Lange
Ignasi Ripoll yntrodusearret de poëzij fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés

 

Ignasi Ripoll lêst gedichten fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés
Grytine Twijnstra
Grytine Twijnstra en Christa Niklewicz
Godelieve Kok tusken it publyk
Froukje Reitsema tusken it publyk
Christa Niklewicz
André Looijenga
André Looijenga by it iepen poadium
Albert Schaafsma by it iepen poadium

 

 

 

It literêr sirkwy – dielnimmers kursus Poëzy skriuwe

Woansdeitejûn 26 april organisearret Dichterskollektyf RIXT wer in Literêr Sirkwy. Dizze kear by Tresoar, yn kafee De Gouden Leeuw. Dielnimmers oan de kursus ‘Poëzy skriuwe’, ôfrûne winter organisearre troch Tresoar en RIXT, bringe harren wurk nei foarren.  Nei it skoft is der in iepen poadium. Dêr sil ûnder oaren poëzy fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés yn Fryske oersetting en yn it Katalaansk foardroegen wurde.

Wolkom!

Datum: 26 april
Tiid: 20.00-22.00 oere
Plak: Kafee De Gouden Leeuw, Tresoar, Ljouwert (Bûterhoeke 1, 8911 DH)

Tagong: fergees

Dichters: Sigrid Kingma, Carla van der Zwaag, Janna van der Meer, Tanja van Abbema, Ypie Haitsma, Anne Heegstra, Christa Niklewicz, Marije de Lange, Syds Wiersma, Ignasi Ripoll

Audio-opnames Operaesje Fers online

Tresoar en it Frysk Film & Audio Argyf sette in grut part fan de audio-opnames fan Operaesje Fers wer online. It opnij beskikber stellen fan dizze ferneamde dichterskolleksje wurdt op de lanlike Gedichtedei (tongersdei 26 jannewaris) feestlik fierd yn Kafee De Gouden Leeuw yn Tresoar. Meindert Bylsma, ien fan de trije dichters dy’t yn 1968 it inisjatyf namen ta Operaesje Fers, sil ynterviewd wurde en guon gedichten út dy tiid foardrage. Willem Abma is der ek en sil ynterviewd wurde. Fan him sitte der mear as hûndert gedichten yn de kolleksje fan Operaesje FersFierders treedt in jonge garde dichters op, oansletten by de dichterskollektiven RIXT en Dichter Bij Leeuwarden. Ilse Vos, Marije de Lange en Preston Losack drage gedichten foar dy’t passe by de sfear dy’t de oprjochters fan Operaesje Fers foar eagen hiene: poëzy op fernijende wize ûnder de minsken bringe.

Sjoch foar mear ynformaasje by Tresoar

Streekdichter Geart Tigchelaar presintearret bondel Oer de streek

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, presintearret op 26 jannewaris 2023 yn it stedshûs fan Dokkum syn nijste bondel Oer de streek (útjûn troch Hispel). Dat docht er foarôfgeand oan de oerdracht fan it stokje oan de nije Streekdichter.

Tigchelaar hat twa jier lang Streekdichter west en hat dêrby net allinnich in soad poëzy oer de streek skreaun, mar ek in grut tal projekten op priemmen setten. De gedichten dy’t er yn opdracht skreaun hat, wurde begelaat troch in koarte ûntsteansskiednis. Fierders stiet de bondel fol mei frij wurk, guon projekten en foto’s dy’t er makke hat op syn fytstochten troch de streek. Koart sein in bûnte bondel fan twa jier Streekdichterskip.

Foto: Ydwine Scarse

Geart Tigchelaar (1987) wie yn ’e jierren 2021 en 2022 Streekdichter fan Noardeast-Fryslân en hat it dêrby as syn taak sjoen om de poëzy ûnder de minsken te bringen. Dat hat er dien mei ferskate projekten, lykas Merkgedicht. Dêrmei stie er alle lêste woansdeis mei in gedicht op de merk yn Dokkum.

Plak: Stedshûs Dokkum, De Syl 2, 9101 ML Dokkum
Datum en tiid: Tongersdei 26 jannewaris om 16:30 oere.
De bondel is te krijen foar € 15,-.

Pieter van der Zwaag nieuwe streekdichter Noardeast-Fryslân

Op Gedichtendag 2023 wordt Pieter van der Zwaag bevestigd als streekdichter van Noardeast-Fryslân. De inauguratie vindt op 26 januari in het stadhuis aan De Zijl in Dokkum.

Pieter van der Zwaag (65) woont in Assen maar heeft zijn wortels de streek, Eastrum om precies te zijn. In zijn werk laat hij zich inspireren door de liefde, de natuur en muziek. Als nieuwbakken streekdichter neemt hij de pen over van Geart Tigchelaar die het ambt de afgelopen twee jaar bekleedde.

Van der Zwaag debuteert op Gedichtendag als streekdichter met een gedicht op het thema vriendschap. In navolging daarvan zal zullen er in 2023 en 2024 nog zeven aan (streek)thema’s gewijde gedichten van zijn hand verschijnen.

8e Poëzie Zaterdag yn Drachten

Zaterdag 14 januari om 20:00u is er weer Poëzie Zaterdag. Dit is het poëzie-evenement van Drachten. Tal van diverse dichters, singer-songwriters en andere taalartiesten vertonen hier hun kunsten.
Na het grote succes van de voorgaande edities staan er weer vele woordkunstenaars te trappelen om hun kunsten aan u te tonen op deze 8e editie. Bekende koppen als Marije de Lange, Wieger Oepke en organisator, M.C. en dichter Erik de Boer is er natuurlijk ook. Nieuwe namen als Julian Harmens uit Amsterdam en ook stamgast Klaas Braaksma zal voordragen. Wie weet zijn er ook weer spontane sprekers. Het zal weer een poëtische bonte boel worden. En als dat nog niet genoeg is kunt u ook de bundels van de artiesten aanschaffen en is de entree gratis!
Dit alles in Café Marktzicht te Drachten.
De volgende Poëzie Zaterdagen zijn 25 februari en 25 maart. Er volgen vast meer!
Info en opgeven als artiest: www.erikdeboerart.com/poezie-zaterdag

Julian Harmens is een schrijver en ‘spoken word autist’ afkomstig uit Amsterdam. Hij is 22 jaar en heeft inmiddels twee dichtbundels uitgebracht. Toen hij drie jaar oud was kregen zijn ouders te horen dat hij nooit zou gaan praten. Nu hij dat ongelijk heeft bewezen acht hij niets meer onmogelijk. Hij debuteerde op 16-jarige leeftijd op het podium bij het evenement ‘kantoorpoëzie’ in Groningen, en treedt sindsdien met regelmaat op. Ook doet hij vaak mee aan Poetry Slams, waar hij in de Schiedamse al liet zien het in zich te hebben de finale te bereiken.

Marije de Lange werd altijd al geïntrigeerd door menselijke verhoudingen én door taal. Als kind verslaafd aan songteksten en deze uitschrijven. Talloze woorden tuimelden over elkaar en bleven in haar brein ronddwalen, maar ze kon er nog lastig gevoel aan koppelen. Marije was destijds tomeloos timide. Geleidelijk linkte zij de beklijfde prachtwoorden aan levenservaring en zo ontstonden haar verhalen. Vandaag omschrijft Marije zichzelf als Leeuwin met drie welpjes, dol op de Blues en liever vallend dan stilstaand. Met onbeheersbare drang naar het geschreven woord. Als debutante praktiseert Marije haar credo ‘Een mens vreest het minst door het lijden dat hij ervaart’.

Wieger Oepke is een globetrotter die bij Zwolle al heimwee krijgt. Een strompelschilder en een plaatjesmaker. Een koeienkontenkijker en een r.c. coureur, tabakteler, geitenhouder in ruste en iemand die de vriendschap zoekt. Handen en voeten geven aan een vervaagd begrip. Eelt krijgen op zijn ziel en zichzelf eens worden en dan met veel veren in de kont de illusie hebben dat hij iemand is. Ervaar zijn wereld in zijn eerste dichtbundel Tarfûgel 19.

Erik de Boer zijn voordrachten zijn dadaïstisch absurdistisch te noemen. Zijn gedichten zijn soms al begonnen voor men het door heeft en zitten vol woord-, taal- en klankspelingen. Met zijn prikkelende performance en ontregelende teksten zet hij de toeschouwer op het verkeerde been en aan het nadenken. Van zijn tweede dichtbundel ‘Een Waging Pogen’ heeft hij de gelijknamige voorstelling gemaakt, die in première ging op het Amsterdam Fringe Festival.

‘Zijne Merendeels Meesterlijke Majesteit’ Hindirk Hannema (ZMMMHH), ook wel afgekort tot Hindirk, heeft berekend dat je met humor, variabelen en legitieme redenen de hele wereld en alles niet van deze wereld kunt veroveren. Uit bescheidenheid zegt Hindirk nooit dat hij een patriciër is. Het archetypische gedicht over de leeuw maken wordt zijn levenswerk. Zijn missie is het geluk wat hij ervaart met het creëren van poëzie, te delen met het volk. Alles wat Hindirk zegt, is gebaseerd op waargebeurde gedachten. Toepassing van zijn woorden kunnen leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Noot voor de redactie

Poëzie Zaterdag
14 januari om 20:00u

Locatie: Café Marktzicht, Oudeweg 14, 9203 AG Drachten