Dichterspaad Aldegea iepene

Dichterspaad Aldegea iepene

Freed 6 april waard it Dichterspaad by Aldegea (Sm.) mei in noflike byienkomst op ’e nij ‘iepene’. Dat wol sizze it kuierpaad hat in update krigen mei in achttjintal nije gedichten. Hast alle dichters droegen yn Aldegea harren gedicht foar.

De RIXT-dichters Marije Roorda, (‘It wiete gerslân’ ) en Henk Nijp (‘Mei it muzyk mei’ ) leveren ek in gedicht oan dat troch de kommisje útkeazen waard om in plak te krijen op ien fan de panielen oan de rûte. It paad, dat in ynisjatyf is fan de Feriening foar Doarpsbelang Aldegea, leit oan ’e râne fan it ‘Nasjonaal Park de ‘Alde Feanen’ en is sa’n 25 km lang. Der binne lykwols ek mooglikheden om lytsere rûntsjes te rinnen of te fytsen.

Underweis is der is in moai ferskaat oan gedichten te lêzen, sawol Frysktalich as yn it Nederlânsk. De rûtes kinne delhelle wurde op de website fan it Dichterspaad.

It wiete gerslân

Fyntûkich bringe bjirk en els my
nei it blauferljochte lânwetter
dêr’t in winterloft yn driuwt;
my in rêst foarhâldt en freget
nei it fleanderige fan myn dwaan
dat gjin berêsting ken.
Dan lit de spegeling my sjen
hoe’t yn beferzen grûn it bjintgers
geduldich wachtsje kin op groei
en my ta ynkear bringt.

© Marije Roorda

Ineke van der Heide by IepenUp Live

‘Bern genietsje litte fan gedichtsjes yn it Frysk, hoe moai is dat?’ Sa begûn dichteres Ineke van der Heide op freed 8 febrewaris 2019 op de Grutte Gedichtejûn fan Ensafh yn kafee Marktzicht te Drachten. Se droech foar út Broek mei bûsen, har twadde bondel foar bern en har earste Frysktalige bondel. No hat Ineke har oansletten by RIXT. Har dichtersprofyl stiet online en it gedicht ‘Knuffel’ út Broek mei bûsen stiet derby. Ofrûne woansdeitemiddei trede Ineke op by it Bernekolleezje fan IepenUp Live, foar in seal fol mei bern. Dieuwertje Blok wie der ek. It bernekolleezje fan IepenUP is ûnderdiel fan in rige Frijheidskolleezjes dy’t rûnom yn it lân hâlden wurde.

KNUFFEL

Lekker koese mei myn knuffels.
Mei de knyn en mei de ko,
mei de hûn en mei de do,
mei de aap en mei de bear,
mei it skiep en mei noch mear,
mei de mûs en mei de mol,
leit myn hiele bêd grôtfol.
Safolle knuffels by myn holle,
dat is fierste folle.
Ik pak myn alderleafste knuffelbear
mei de oaren koes ik in oare kear.

© Ineke van der Heide

 

Tredde dichtbondel Janneke Spoelstra ferskynd

Tredde dichtbondel Janneke Spoelstra ferskynd

Foar in fol doarpshûs yn Hijum presintearre RIXT-dichter Janneke Spoelstra ôfrûne snein har tredde dichtbondel en har earste roman. Beide binne útjûn troch útjouwerij Afûk. Janneke groeide op in gernierspul krekt bûten Hijum op en gie dêr nei skoalle ta. Wij yn ’e draaimûne is de titel fan de dichtbondel. Guon gedichten út de bondel binne earder op RIXT publisearre.

Diel I en IV út de rige It heitejier
Draaimûne
De rige Ljouwerteradiel is

Hjir folget noch in priuwke út de fynbeslipe poëzy fan Janneke Spoelstra. It tsiende part It heitejier, in rige fersen oer har heit dy’t goed twa jier lyn ferstoar.

It heitejier

X

Op ’e tún beprate wy, lykas oars,
it gewaaks. Hoe koe ik tinke dat
syn eagen der net oer giene?
Hy is der altyd by. Ik sjoch him

op ’e fyts oankommen, by de
bushalte stean, troch de buorren
gean. Syn rûne, reade holle dûkt
op yn ’e brâning fan It Amelân.

Anne Heegstra nije dichter by RIXT

Ik bin berne en opgroeid yn in doarp nei oan de Alde Feanen. Omdoarmje yn de fjilden of mei de skou it wetter op is wat ik it leafste die. Hiele ferhalen en gedichten fantasearre ik dan ûnderweis en jûns op bêd byinoar. It papier hellen se mar inkeldris en bewarre binne se nea. Dat kaam jierren letter pas. Doe die nei in CVA bliken, dat ik de wurden yn myn holle wol fine mar mei praten net goed mear diele koe. Lokkich slagget it my mei skriuwen op de pc al. In pear jier lyn haw ik by Tresoar in poëzijkurus fan Abe de Vries folge en koartlyn in worksjop fan Arjan Hut.

SEKREET FAN SEREBRAAL

sûnt oanset yn serebraal beskûle
leit it longerjend op ’e loer
oant dy neare neisimmerdei
oanboazjend komt it oer

benearjend ferdizenje bylden
lûden ferstilje ta rûzjen en betize
tinzen fâldzje it ferfleine
yn in ferlamjende dize

wâljende eangst wol ’k warre
mar pandert eigen paad
en panys komt preuveljend
as los sân myn praat

wylst it fluensk de flerken wuollet
om ’t warleas wrakseljen
hellet it my oer, lit ik my gean
sûnder mear tsjin te akseljen

© Anne Heegstra

Frysk-Skotske gearwurking op it Soutar Festival of Words yn Perth

De Fryske RIXT-dichter Geart Tigchelaar sil medio april op ’e fyts nei it Soutar Festival of Words yn Perth, Skotlân. Oanlieding dêrta is de gearwurking mei de Skotske dichter David Eyre. Hja hawwe inoar ferline jier op it ynternasjonale poëzyfestival StAnza yn St Andrews moete. Op de iepeningsjûn lies Tigchelaar twa Fryske fersen foar. Eyre siet yn ’e seal en wie ferheard oer hoefolle oft er neikomme koe en liet mei in eigen skreaun en nei it Frysk oersetten fers oan Tigchelaar de oerienkomsten sjen.

Oer dy oerienkomsten en de besibbens tusken beide talen sille hja it ien en oar fertelle yn it Perth Museum and Art Gallery op it Soutar Festival of Words. Hja sille dat dwaan oan ’e hân fan it dichtwurk fan Tigchelaar. Eyre is nammentlik dwaande Tigchelaar syn bondel leech hert yn nij jek (Hispel 2016) oer te setten nei it Skotsk.

Presintaasje Janneke Spoelstra ‘Wij yn ’e draaimûne’ en ‘De parallaks’

Presintaasje fan de dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en de roman De parallaks

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum.

Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere)

Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch Ernst Bruinsma (útjouwer).

Mei optredens fan: de dichters Syds Wiersma (syn pake wie timmerman yn Hijum) en Sytse Jansma (syn pake wie wethâlder fan Ljouwerteradiel), skriuwster Baukje Zijlstra (har heit wie militêr yn Ynje) en Gerda Tolk (boechbyld fan rôs Fryslân, wenne yn Stiens en yn Hijum).

Muzyk: Herman Peenstra (muzikant te Hijum).

It earste eksimplaar fan ’e dichtbondel wurdt oanbean oan Sieb Lemstra (âld-skoalmaster yn Hijum). It earste eksimplaar fan ’e roman wurdt oanbean oan Gerda Tolk.

Wolsto/Wolle jo der by wêze, dan graach oanmelde by Janneke Spoelstra fia: oerset@planet.nl.

Hinke Veenstra nije dichter fan RIXT

Hinke Veenstra is yn 1958 berne yn Garyp en wennet sûnt 1993 yn Drachten. Klank, kleur en foarm spylje in grutte rol yn har libben. Dat is net allinnich werom te finen yn har gedichten en fotografy, mar ek yn har skilderijen. Hinke har wurk giet oer har sykjen nei de betsjutting ‘efter de dingen’. In oantal teksten fan har binne op muzyk set en te finen op YouTube.MAITIID

suver neaken
makket se har yntree
krekt of komme we
har oer ‘t mad
ûnopfallend nimt se
har posysje yn
it hat mei skamte
neat te krijen
se nimt de tiid
har mei laachje
foar laachje
oan te klaaien
en docht dit
mei belied

Lês en sjoch fierder by RIXT