Dûbelpresintaasje nije bondels Gerrit de Vries en Syds Wiersma

Sneintemiddei 30 juny presintearje de RIXT-dichters Gerrit de Vries en Syds Wiersma har nije dichtbondels. De presintaasje fynt plak yn ytkafee De Basuin, yn de Hollannerwyk yn Ljouwert.

Dizze dûbelpresintaasje is ekstra bysûnder omdat Unlân Gerrit de Vries syn debútbondel is. Lân sunder ljurk is de fjirde dichtbondel fan Syds Wiersma. De beide bondels wurde útjûn troch útjouwerij Hispel.

Njonken de oanbieding sille ferskate dichters koart optrede: Yva Hokwerda (RIXT-dichter fan de moanne juny), Piter Boersma, Elmar Kuiper, Conny Veenings en Cornelis van der Wal.

Der is ek in Iepen Poadium. Elk dy’t wat dwaan wol, krijt de flier foar ien of twa gedichten/foardrachten.

De presintaasje fan de middei is yn hannen fan útjouwer Piter Boersma.
De middei duorret fan 15:00 oant ca. 17:30.
Tagong is fergees.

Ytkafee De Basuin leit krekt achter it stasjon yn Ljouwert.
Parkeargelegenheid is der by ’t soad yn ‘e buert.

Foar mear ynfo: info@hispel.nl

RIXT-dichters Willem Abma en Hein Jaap Hilarides yn Literair Café Muzykpleats Butenpost

‘Literair Café in Muzykpleats Buitenpost

Het Paviljoen MeM op de Muzykpleats van Atsje Lettinga in Buitenpost inspireerde de Keunstkrite tot het opzetten van een nieuwe activiteit. Het voormalige talenpaviljoen uit KH2018 Land van Taal gaat huis bieden aan een Literair Café.

“We beginnen met twee pilotafleveringen de komende maanden. Nieuwe activiteiten moet je even uitproberen. We denken dat er wel belangstelling voor is, gezien de toenemende interesse in literatuur en het aantal boekenclubs in de regio”, zegt Hetty Combs, voorzitter van de Stichting Keunstkrite Twizel. Tijdens de Kunstweek van Achtkarspelen, op woensdag 28 mei, vindt de eerste pilot plaats. Het programma bestaat uit twee diepte-interviews door presentatrice Fettsje Boorsma, voordrachten door de schrijvers zelf en een interactief vragenvuur door het publiek. Doel is om interessante achtergrondinformatie te bieden over hedendaagse boeken en auteurs, het publiek in contact te brengen met de schrijvers en omgekeerd. Het Literair Café is gratis te bezoeken, ook jongeren zijn van harte welkom.
Op woensdag 28 mei a.s. zijn te gast: de Bildtse boogiewoogieman/dichter/schrijver Hein Jaap Hilarides en dichter/schrijver/theoloog Willem Abma (i.p.v. de in het programma genoemde Friduwih Riemersma). Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Muzykpleats, Egypte 16a, 9285 WX Buitenpost. Meer informatie over de Kunstweek van Achtkarspelen en activiteiten van de Stichting Keunstkrite Twizel via www.keunstkrite.nl of mail naar info@keunstkrite.nl. Tel: 06-16480635.’

Boeksimmerboek 21 juny yn Drachten

Jo binne fan herte útnûge foar BoekSimmerBoek, op 21 juny fan 20:00 oere ôf yn kafee Marktzicht yn Drachten. Dizze jûn wurde der seis koarte ferhalen foardroegen, troch Ferdinand de Jong, Elske Schotanus, Nyk de Vries, Anita Terpstra en Geert Nauta, de sechsde sil wêze fan de lêzer dy’t de ferhalewedstryd wint, dy’t spesjaal foar dit feest útskreaun is. Fierder gjin drege praterij en offisjelichheden.

Der is in noflik stikje muzyk by, bier, hapkes en kuiergongen. Wy ha
sawol de ûnder- as boppeferdjipping fan it kafee ta ús beskikking, dat as jim efke rêstich sitte wolle, kin dat boppe ek.
Wy soene it hartstikke moai fine as wy jim as skriuwers en útjouwers dêr op dizze jûn treffe en mei elkoar de simmer tadrinke kinne.

RIXT-dichter Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth

Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth

Dichter Geart Tigchelaar hat ferline jier optreden op it ynternasjonale poëzyfestival StAnza yn St Andrews, Skotlân. Dêr hat er de Skotske dichter David Eyre troffen, dy’t him ferwûndere oer de oerienkomsten tusken it Frysk en it Skotsk. Sadwaande is hy begûn mei it oersetten fan Tigchelaar syn wurk. Eyre wie frege om oer de relaasje tusken it Skotsk en it Frysk te fertellen oan ’e hân fan Tigchelaar syn poëzy op it Soutar Festival of Words en de organisaasje fan it festival hat om dy reden Tigchelaar útnûge om nei Perth te kommen. Praat oer meartalige poëzij paste kreas by it festival, mei’t William Soutar, dêr’t it festival nei neamd is, sawol yn it Skotsk as yn it Ingelsk skreau. William Soutar, dêr’t it festival nei neamd is, skreau sawol yn it Skotsk as yn it Ingelsk.

De seal siet op 28 april net grôtfol, mar de minsken dy’t der wienen, wienen o sa ynteressearre. It waard dy sneintemiddeis folle mear in petear mei it publyk as dat it gie om it foardragen fan gedichten en it dêroer fertellen.
Minsken wienen net allinnich nijsgjirrich nei it Skotsk as it Frysk, mar ek nei de dúdlike oerienkomsten tusken beide talen (sjoch dêrfoar ûndersteand gedicht). It Skotsk wurdt faak sjoen as min útsprutsen Ingelsk, mar Eyre hat dúdlik makke dat it lân der sa net hinne leit. Syn doel is dan ek om te wizen op de relaasje mei it Frysk en sa it boadskip oer te bringen dat it Skotsk gewoan ien fariant is fan de brede Germaanske taalfamylje.
It Frysk wurdt faak as hiel sjongsum oantsjutten, ek troch minsken dy’t dy taal net behearskje. Dy sneintemiddeis yn Perth waard opmurken dat beide talen dyselde sjongsumens hawwe.
Eyre is fan doel om fierder te gean mei it oersetten fan Tigchelaar syn dichtbondel leech hert yn nij jek en hopet dêr meidertiid ek in útjouwer foar te finen.

Understeand fers hat David Eyre op it StAnza Festival earst yn it Skotsk skreaun en doe mei help fan Tigchelaar oersetten.

Memmetaal

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in freon.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde

Mammietung

For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

English version:

Geart Tigchelaar at the Soutar Festival of Words in Perth

Poet Geart Tigchelaar has performed at the international poetry festival StAnza in St. Andrews, Scotland, last year. There he met the Scottish poet David Eyre, who was intrigued by the similarities between Frisian and Scots. As a result, he has started with the translation of Tigchelaar’s work. Eyre was asked to talk at the Soutar Festival of Words about the relationship between Scots and Frisian with the poetry of Tigchelaar as an example. The festival organisation invited Tigchelaar to Perth to accompany and strengthen this presentation. A talk about multilingual poetry suited the festival, as William Soutar, whom the festival is named after, wrote in both Scots and English.

On the 28th of April, the room was not crowded, but the people who did attend were greatly interested. That Sunday afternoon it became much more a conversation with the audience than a poetry recital with a talk afterwards. The audience was not only interested in both Scots and Frisian, but also in the distinct similarities between the two languages (see the poem below). Scots is often seen as poorly pronounced English, but Eyre made clear that this is far from true. His aim is to point towards the relationship with Frisian and transfer that Scots is just a variant of the broad Germanic language family. Frisian is regularly described as melodic, also by people who do not know the language. This afternoon in Perth it was noted that both languages share this melodious ring to it.

Eyre plans to continue translating Tigchelaar’s collection of poetry leech hert yn nij jek and hopes to find a publisher in due time.

The poem below is first written in Scots by David Eyre at the StAnza Festival and then translated with the support of Tigchelaar.

Memmetaal

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in freon.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde

Mammietung

For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

 

RIXT-dichter Elmar Kuiper nei Transpoesie yn Brussel

Alwer in RIXT-dichter nei Transpoesie yn Brussel. Foarich jier Janneke Spoelstra,  dit jier Elmar Kuiper. Lês it parseberjocht fan it Skriuwersboun:

Ek yn 2019 wurdt yn Brussel Transpoesie organisearre, it Europeeske Poëzyfestival.

Foar de twadde kear is dêr in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Elmar Kuiper. Hy sil 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is, tusken 24 oare talen út Europa. Fierder organisearret Transpoesie foarstellings yn september en oktober.
Ek dit jier hat It Skriuwersboun de oprop dien foar ynstjoerings. In kommisje besteande út Alex Riemersma ((NHL-Network to Promote Linguistic Diversity), Cor van der Meer (Fryske Akademy) en Tryntsje van der Veer (It Skriuwersboun) hawwe út trije kandidaten dichters Elmar Kuiper keazen mei syn gedicht ‘Myn Lân’.
De yn 1969 berne dichter skreau fiif Frysktalige bondels (Hertbyt, Ut namme fan mysels, Granytglimkes, Hiemsiik en Stienkeal (Bornmeer). Syn Nederlânske gedichten waarden bondele yn Hechtzwaluwen (Augustus) en Ruimtedier (Atlas Contact) en ek ferskynde fan syn hân de twatalige bondel: Roep de rottweiler op! / Rop de rotweiler op! (BnM).
Njonken dichter is Elmar Kuiper ek toanielskriuwer, byldzjend keunstner, performer, filmmakker en partisipearret yn it ymprovisaasjekollektyf Tsjinlûd. Fierder is hy lietskriuwer en sjonger fan de darkwave band Tigers fan Greonterp.

Ut ‘Myn lân’ in fragmint:

Wat kin ik jaan as de ljip op myn lân gûlt
aai kwyt, aai kwyt, as myn skries skriemt
as in dichter dy’t siik en blyn fan langst
syn âlde lân besjonge wol?

Wat kin ik dwaan as myn lân skoare wol,
mar jankt as in junk om ’e jarre,
as de hûd skuort, de nulle yn ’e ier
it wêzen iepenript?

RIXT-dichter Yva Hokwerda  by ‘Dood en Begraven’

RIXT-dichter Yva Hokwerda  by ‘Dood en Begraven’

Zaterdagochtend 11 mei 2019 organiseert Stichting Langstme een bijzonder
cultureel evenement rondom het thema ‘Dood en Begraven’. Aanvang is om
10.30 uur op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Leeuwarderweg in
Sneek. Dichter Marrit Jellema en verhalenverteller Folkert Poiesz geven
acte de presence. Mirjam van Brug, Gerk Venema en Judith
Eppinga-Leijendekker verzorgen de muzikale omlijsting.

Het tweede deel vindt plaats op de dodenakker van Loënga, waar rond de
klok van 11.15 uur naast Marrit Jellema ook dichter Yva Hokwerda verzen
presenteert. Daarna is een samenzijn met de laatste optredens in de
kantine van de naastgelegen OBW-boerderij ‘Zathe Pasveer’. Tegen
betaling kan er koffie of een andere consumptie worden genuttigd.
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer &
Zn. ondersteunen dit cultureel gebeuren met een financiële bijdrage.

Moannedichter Simon Oosting yn it skriuwersarkje

Foto: Hinne Wagenaar

Simon Oosting, ús dichter fan de moanne maaie, hâldt de hiele moanne ta yn de Skriuwersarke op ‘e Feanhoop. Hy wol de dichtbondel dêr’t er mei dwaande is ôfmeitsje en mei in rige gedichten oer brêgen te set. Fierders sil er in pear gedichten foar RIXT skriuwe, dy’t letter yn maaie op ús webside ferskine.

In oare RIXT-dichter, André Looijenga, sit yn july yn ‘e Skriuwersarke. Hy sil dêr oan de slach mei syn reisferhalen oer Masedoanië. Hy wurdt boppedat geregeld frege hoe’t it mei syn earste dichtbondel komt, dat dêr wol er fan ’t simmer ek mei te set.

Iepen Joadske Huzen / Huzen fan Ferset

Hjoed yn Ljouwert is it Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. It evenemint begjint fanmiddei om 13.00 oere by it Vossepark. Dêr wurdt in ynfopaniel ûnthuld ta oantinken oan de tsien Ljouwerter Joaden dy’t op 11 april 1942 weifierd waarden. Hjir fine jo it programma fan Open Joodse Huizen fanmiddei.

Doe’t Syds Wiersma yn maaie 2018 dichter fan de moanne by RIXT wie, skreau er it gedicht Noardersingel 58. Dat is it hûs yn Ljouwert dêr’t Aron Dwinger wenne. Aron Dwinger wie ien fan de tsien foaroansteande Joadske manlju dy’t de SD oppakke liet, nei’t in skoaljonge yn ‘e nacht fan 10 op 11 april fiif buordsjes mei ‘Voor Joden verboden’ by de yngong fan it Vosseparkje weihelle. De manlju waarden oerbrocht nei kamp Amersfoart. Fan de tsien komt gjinien werom. Aron Dwinger stjert oan in hertstilstân yn kamp Amersfoart. De oare njoggen komme om yn de ferneatigingskampen. It ferhaal oer dy tsien earste martlers fan Ljouwert, sa’t se neamd wurde, kinne jo hjir neilêze yn in artikel fan Auke Zeldenrust yn de Ljouwerter Krante fan freed 19 april. 

Hjir fine jo it gedicht Noardersingel 58

 

Dichterspaad Aldegea iepene

Dichterspaad Aldegea iepene

Freed 6 april waard it Dichterspaad by Aldegea (Sm.) mei in noflike byienkomst op ’e nij ‘iepene’. Dat wol sizze it kuierpaad hat in update krigen mei in achttjintal nije gedichten. Hast alle dichters droegen yn Aldegea harren gedicht foar.

De RIXT-dichters Marije Roorda, (‘It wiete gerslân’ ) en Henk Nijp (‘Mei it muzyk mei’ ) leveren ek in gedicht oan dat troch de kommisje útkeazen waard om in plak te krijen op ien fan de panielen oan de rûte. It paad, dat in ynisjatyf is fan de Feriening foar Doarpsbelang Aldegea, leit oan ’e râne fan it ‘Nasjonaal Park de ‘Alde Feanen’ en is sa’n 25 km lang. Der binne lykwols ek mooglikheden om lytsere rûntsjes te rinnen of te fytsen.

Underweis is der is in moai ferskaat oan gedichten te lêzen, sawol Frysktalich as yn it Nederlânsk. De rûtes kinne delhelle wurde op de website fan it Dichterspaad.

It wiete gerslân

Fyntûkich bringe bjirk en els my
nei it blauferljochte lânwetter
dêr’t in winterloft yn driuwt;
my in rêst foarhâldt en freget
nei it fleanderige fan myn dwaan
dat gjin berêsting ken.
Dan lit de spegeling my sjen
hoe’t yn beferzen grûn it bjintgers
geduldich wachtsje kin op groei
en my ta ynkear bringt.

© Marije Roorda