Oer RIXT

Wêr stean wy foar?

Dichterskollektyf RIXT is in breed platfoarm fan Fryske dichters. Wy skriuwe en publisearje gedichten oer aktuële saken yn en bûten Fryslân. Wy toane de aktualiteit fan de Fryske poëzy oan in breed publyk.

Wy binne in iepen kollektyf. Wa’t poëzy yn it Frysk skriuwt, of yn in Fryske streek- of stedstaal, kin har/him oanslute. Wy ha in redaksjegroep besteande út Simon Oosting, Henk Nijp en Syds Wiersma, dy’t derfoar soarget dat de kwaliteit fan it ynstjoerde wurk dat wy op ús webside publisearje op nivo is.

Wy bringe de Fryske poëzy ûnder de oandacht troch ‘guerrilla-aksjes’: lytse, stand-up optredens, mei wikseljende groepkes dichters, op plakken dêr’t wy fan tinke dat de poëzy der klinke moat. Dêrnjonken organisearje wy in pear kear yn ’t jier in dichtersevenemint oer in aktueel tema.

Wy nûgje yn it bysûnder ek begjinnende dichters út om har by ús kollektyf oan te sluten. Der sitte betûfte dichters by ús groep dy’t debutearjende dichters begeliede en fierder helpe kinne.

As platfoarm binne wy belutsen by ferskate projekten dêr’t Fryske poëzy in rol yn spilet. Wa’t mei in projekt dwaande is en der gedichten of dichters by siket, kin kontakt mei ús opnimme. Wy tinke graach mei en kinne de kontakten mei de dichters lizze.

Wy ha de ambysje om de Fryske poëzy de kommende jierren ynternasjonaal op de kaart te setten. Wy fine dat de Fryske poëzy de kwaliteit hat om op poadia bûten Fryslân te klinken. Wy leauwe dat mear ynternasjonale kontakten en útwikseling de Fryske poëzy fitalisearje sil.

Us motto is in sitaat út it gedicht Buenos Aires fan de Fryske dichteres Rixt (1887-1979):

Wa binn’ myn maten op dy wylde feart?
Wa binn’ mei my, dy’t wyn noch romte keart?

Rixt, De Gouden Rider (1952), s. 41

Dy oanslute?

RIXT is in iepen dichterskollektyf.
Wa’t poëzy yn it Frysk skriuwt, of yn in Fryske streek- of stedstaal, kin har/him oanslute.

Ast dy oanslútst by RIXT
– praatst mei oer de gong fan saken en de rjochting fan it kollektyf
– kinst altyd aktuele gedichten foar de webside ynstjoere
– wurdst frege om in kear Dichter fan de Moanne te wêzen (meist nee sizze)
– krijst útnûgings om mei te dwaan oan ús guerrilla-aksjes en de projekten dêr’t RIXT by belutsen is
– krijst in persoanlike dielside op ús webside mei dyn ynstjoerde gedichten

Hâld der foar it ynstjoeren fan gedichten foar de webside fan RIXT rekken mei dat wy in redaksjegroep ha dy’t besiket om derfoar te soargjen dat de kwaliteit fan it wurk op ús webside op nivo is. It stiet de redaksje dêrom frij om wurk te wegerjen of korreksjes foar te stellen. De redaksje bestiet op dit stuit út Simon Oosting,  Henk Nijp en Syds Wiersma.

Wa’t in gedicht ynstjoere wol foar de webside fan RIXT, kin dat dwaan troch in email oan: redaksje@rixt.frl

Wa’t har/him as dichter oanmelde wol by RIXT kin in email stjoeren oan:
ynfo@rixt.frl

 

Kontakt

Jo kinne ús berikke op dit mailadres:
post@rixt.frl

Wa’t gedichten ynstjoere wol foar de webside fan RIXT:
redaksje@rixt.frl

 

Wa wie Rixt?

Rixt (1887-1979) wie in Fryske dichteres mei in lyts mar opfallend oeuvre. Har iennige dichtbondel De Gouden Rider krige yn 1953 de Gysbert Japicxpriis, de heechste Fryske literêre ûnderskieding. Rixt (ps. Hendrika Akke van Dorssen) publisearre har earste gedichten yn de jierren tsien fan de foarige ieu. As jonge frou yn in behâlden Fryslân, dat neffens Rixt fierstente dimmen, nuet en bedaard wie, hie se de moed om mei leafdesfersen en eroatyske lyryk nei bûten te kommen. Yn har dichtwurk fan de jierren tweintich en tritich toande se in fitalisme en in reizgersgeast dy’t tinken docht oan bygelyks Slauerhoff. Oant op hege jierren wie Rixt begien mei de Fryske literatuer en oanwêzich by literêre barrens. Sa waard se de ‘grande dame fan de Fryske poëzy’.

Troch har iepen blik, har ûnkonvinsjonele libben en wurk en har statuer ha wy Rixt as de beskermfrou fan ús dichterskollektyf keazen. Twa rigels út har gedicht Buenos Aires ha wy oannaam as ús motto:

Wa binn’ myn maten op dy wylde feart?
Wa binn’ mei my, dy’t wyn noch romte keart?

Rixt, De Gouden Rider (1952), s. 41

Kolofon

Dizze webside is mooglik makke troch finansjele stipe fan de Provinsje Fryslân

Untwerp logo en hússtyl RIXT: Stefan Sloot

Webmaster RIXT: Cornelis van der Wal

Filmopnames fan de Moannegedichten: Geart Tigchelaar

Redaksje RIXT: Simon Oosting, Henk Nijp, Syds Wiersma

Koördinaasje RIXT: Edwin de Groot (finânsjes), Geart Tigchelaar (guerrilla-aksjes en optredens), Jetze de Vries (projekten), Syds Wiersma (projekten en ynkommende mail)