Kolofon

RIXT Frysk Dichterskollektyf waard oprjochte yn 2018 en is sûnt 2019 in stifting.

It bestjoer fan de stifting wurdt foarme troch: Simon Oosting  (foarsitter), Syds Wiersma  (skriuwer), Tryntsje van der Veer, Ina Schroders-Zeeders
Bestjoersadres: ynfo@rixt.frl

Redaksje RIXT: Henk Nijp, Ina Schroders-Zeeders, Christa Niklewicz
Redaksjeadres: ynfo@rixt.frl

Webreager RIXT: Cornelis van der Wal

Audiofisuele foarmjouwing en korreksje: Geart Tigchelaar

Oersetter FR/ING: Trevor Scarse

Untwerp logo en hússtyl RIXT: Stefan Sloot

RIXT krijt subsydzje fan de Provinsje Fryslân

KvKnûmer: 73659533.