Kolofon

Dizze webside is mooglik makke troch finansjele stipe fan de Provinsje Fryslân

Untwerp logo en hússtyl RIXT: Stefan Sloot

Webmaster RIXT: Cornelis van der Wal

Filmopnames fan de Moannegedichten: Geart Tigchelaar

Redaksje RIXT: Simon Oosting, Henk Nijp, Syds Wiersma

Koördinaasje RIXT: Edwin de Groot (finânsjes), Geart Tigchelaar (guerrilla-aksjes en optredens), Jetze de Vries (projekten), Syds Wiersma (projekten en ynkommende mail)