Kolofon

RIXT Frysk Dichterskollektyf is sûnt 2019 in stifting.

It bestjoer fan de stifting wurdt foarme troch: Edwin de Groot  (foarsitter), Syds Wiersma  (skriuwer), Tryntsje van der Veer, Ina Schroders-Zeeders en Ydwine Scarse

Redaksje RIXT: Henk Nijp, Simon OostingKate Schlingemann, Cornelis van der Wal

Webreager RIXT: Cornelis van der Wal

Audiofisuele foarmjouwing: Geart Tigchelaar

PR en ynternasjonale kontakten: Ydwine Scarse

Oersetter FR/ING: Trevor Scarse

Untwerp logo en hússtyl RIXT: Stefan Sloot

RIXT krijt subsydzje fan de Provinsje Fryslân

KvKnûmer: 73659533.