Grutte Gedichtejûn op 4 febrewaris 2022 yn de IJsherberg te Dokkum

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It barren sil ditkear wer op lokaasje plakhawwe, nammentlik yn ’e IJsherberg yn Dokkum. It sil heve op 4 febrewaris 2022 om 19:30 oere.

Dêrom ropt de redaksje alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, op om harren op te jaan om sa op ’e jûn sels ien gedicht foar te lêzen. It makket net út yn hokker (streek- of minderheids)taal oft it fers skreaun is. Jo hoege sels net iens dichter te wêzen, jo meie ek gerêst in gedicht fan immen oars foarlêze. Opjaan kin fia dit e-mailadres.

Fansels is der lykas wenst muzyk by. Onno en Henderikus sille tusken de foardrachten troch spylje.

De organisaasje, dichters en publyk moatte de dan jildende koroanamaatregels yn acht nimme.

Ensafh is it iennichste literêre tydskrift dat folslein Frysktalich is. Der komt seis kear yn it jier in papieren nûmer út fol mei proaza, poëzy, skôgings, yllustraasjes ensfh. Om ’e trije dagen komt der in nije publikaasje op ynternet. In pear kear yn it jier organisearret de redaksje in literêr barren, lykas de Grutte Gedichtejûn.

 

RIXT publisearret kommende wiken alve winterpinnestreken

Foto: Edwin de Groot

Al fiifentweintich jier gjin Alvestêdetocht en foarearst inkeld wat streken op it iis fan Thialf en de Alvestêdehal. De dichters fan RIXT tochten dat der yn dizze lange-winter-mei-it slot-derop faaks wat streekjes-mei-de-pinne set wurde kinne. Fan 5 jannewaris oant 16 maart pleatse wy dêrom wykliks in WINTERPINNESTREEK op ús webside: kollums mei poëzy, oer poëzy en oare poëtyske saken. Alve dichters dogge mei. Jan Kooistra set hjoed útein en Ineke van der Heide glidet ús heal maart oer de einstreek. Wy winskje jimme in soad lêswille by ús alvesprong.

Presintaasje FJOERDÛNSERS, de debútbondel Jetze de Vries

Troch de lockdown is de presintaasje fan FJOERDÛNSERS, de debútbondel fan Jetze de Vries, dy’t op sneintemiddei 19 desimber plakfine soe yn Harns, útsteld nei begjin 2022. De definitive datum folget noch.

By de presintaasje sil Jetze de Vries foarlêze út de nije bondel. Oare optredens binne der fan de dichters: Remco Kuiper, Elmar Kuiper, Éowyn de Vries en Peter van Lier. Utjouwer Piter Boersma sil de middei liede.

Utjouwerij: Hispel
Datum en tiid: folgje sa gau mooglik.
Plak: Boekhannel van der Velde, Voorstraat 54, Harns

 

 

It Literêr Sirkwy yn Burdaard: De loft is blau fan dagen

Frysk Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân Geart Tigchelaar organisearje mei-inoar in poëtyske jûn yn de rige It Literêr Sirkwy. Dat sil heve yn it multyfunksjoneel sintrum It Spektrum te Burdaard op freedtejûn 10 desimber 2021 om 19:30 oere.

De optredende dichters hawwe it positive tema ‘De loft is blau fan dagen’ meikrigen. Dy jûns bringe Janneke Spoelstra, Ina Schroders-Zeeders, Mark Spijkers en Geart Tigchelaar harren dichtwurk op it poadium. It duo I Due Cognati wikselet de poëzy ôf mei muzyk en sy litte harren klanken ynspirearje op ’e wurden fan de dichters.

Oan ’e ein fan de jûn is der in iepen poadium. Dus jou jo op om mei te dwaan en lit jo dêrby foaral liede troch it tema – al is in tsjinoersteld fers like wolkom. Opjefte is ferplichte foar sawol dielnimmer as publyk. Meld jo oan fia ynfo@rixt.frl. Hâld rekken mei de jildende koroanamaatregels.

Foar It Literêr Sirkwy organisearret it Frysk Dichterskollektyf RIXT noch ien jûn yn it winterskoft. Streekdichter Tigchelaar set takom jier noch twa poëzyjûnen op priemmen yn de gemeente Noardeast-Fryslân.

It Literêr Sirkwy ‘De loft is blau fan dagen’

  • Freed, 10 desimber, 19:30 oere
  • MFS It Spektrum, Skoalstrjitte 12, Burdaard
  • Tagong fergees, oanmelding ferplichte

Sigrid Kingma nije Dichter fan Fryslân

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) is hjoed op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Sietske Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Sigrid Kingma folget dêrmei Nyk de Vries op dy’t hjoed mei de presintaasje fan in nije dichtbondel ôfskied naam fan syn funksje as Dichter fan Fryslân.

Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma: “Ik bin út ‘e skroeven oer myn beneaming ta Dichter fan Fryslân! De rol fan Dichter fan Fryslân past by myn wurkwize as dichter. Ik sykje poadia op, ha in skerp each foar wat der spilet en stribje der hieltyd nei om út te stiigjen boppe it deistige. De kommende twa jier wol ik ek brûke om poëzij in breder berik te jaan troch keunstfoarmen te kombinearjen.”

As Dichter fan Fryslân treedt Sigrid Kingma yn de kommende twa jier op as poëtysk ambassadeur. Se skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. In advyskommisje, besteande út Annemarie Lindeboom, Cilla Geurtsen en Tsead Bruinja (foarsitter), hat de nije Dichter fan Fryslân foardroegen oan Deputearre Steaten.

Har earste gedicht ‘Trui’ is hjir te lêzen yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk.