Presintaasje Janneke Spoelstra ‘Wij yn ’e draaimûne’ en ‘De parallaks’

Presintaasje fan de dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en de roman De parallaks

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum.

Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere)

Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch Ernst Bruinsma (útjouwer).

Mei optredens fan: de dichters Syds Wiersma (syn pake wie timmerman yn Hijum) en Sytse Jansma (syn pake wie wethâlder fan Ljouwerteradiel), skriuwster Baukje Zijlstra (har heit wie militêr yn Ynje) en Gerda Tolk (boechbyld fan rôs Fryslân, wenne yn Stiens en yn Hijum).

Muzyk: Herman Peenstra (muzikant te Hijum).

It earste eksimplaar fan ’e dichtbondel wurdt oanbean oan Sieb Lemstra (âld-skoalmaster yn Hijum). It earste eksimplaar fan ’e roman wurdt oanbean oan Gerda Tolk.

Wolsto/Wolle jo der by wêze, dan graach oanmelde by Janneke Spoelstra fia: oerset@planet.nl.

Hinke Veenstra nije dichter fan RIXT

Hinke Veenstra is yn 1958 berne yn Garyp en wennet sûnt 1993 yn Drachten. Klank, kleur en foarm spylje in grutte rol yn har libben. Dat is net allinnich werom te finen yn har gedichten en fotografy, mar ek yn har skilderijen. Hinke har wurk giet oer har sykjen nei de betsjutting ‘efter de dingen’. In oantal teksten fan har binne op muzyk set en te finen op YouTube.MAITIID

suver neaken
makket se har yntree
krekt of komme we
har oer ‘t mad
ûnopfallend nimt se
har posysje yn
it hat mei skamte
neat te krijen
se nimt de tiid
har mei laachje
foar laachje
oan te klaaien
en docht dit
mei belied

Lês en sjoch fierder by RIXT

Dichters fan RIXT by Grutte gedichtejûn yn Marktzicht te Drachten

Grutte gedichtejûn yn Marktzicht te Drachten

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearre wer in Grutte Gedichtejûn. Dat op op in stoarmige freedtejûn kamen in lytse fjirtich dichters yn it o sa smûke Marktzicht te Drachten om foar it ynteressearre publyk poëzy foar te dragen. Dichters fan alderhanne statuer, gender, tongfal en poëtika kamen efter de mikrofoan. Dêr wienen ek in moai espeltsje dichters fan RIXT by.
Ineke van der Heide presintearre koart har bondel Broek mei bûsen, dy’t earder dy dei ‘offisjeel’ presintearre wie. Hja mocht fan ’e organisaasje justjes langer oan it wurd om sa it boek syn gerak te jaan. Alle dielnimmende dichters mochten in eksimplaar mei nei hûs ta nimme.

Rôt

De rôt is âld,
is klomsk en kâld,
is stram en stiif,
hat pine yn it liif.

Dan komt de sinne
en dêr rint rôt wer hinne.

Ineke van der Heide. Foto: Geart Tigchelaar.
Bert Hadders. Foto: Geart Tigchelaar.

Muzikant Bert Hadders wie ynflein alhiel út Grins wei, dat sadwaande hie de jûn yn Drachten in Grunneger tintsje krigen. Hadders koe wakker smeudich fertelle en syn moaie stimlûd klonk noch lang nei.
De organisator en redakteur fan Ensafh hie it tiidskema moai strak opsteld, sa strak dat de jûn in healoere earder dien wie. Sa koe elk smûk neipetearje en noch in buorrel nimme foar’t de lêste bus werom gie.

Ferslach ynauguraasje fan RIXT-dichter Tsead Bruinja as Dichter des Vaderlands

Op 23 jannewaris lêstlyn waard Tsead Bruinja offisjeel ynaugurearre yn it nommele amt fan Dichter des Vaderlands. Hy mei dy funksje twa jier lang ferfolje. Tsien jier lyn wie er ien fan ’e nominearren, mar waard Ramsey Nasr Heitelânsdichter. Ditkear waard er hifke oft er it no wurde woe, sa fertelde er oan in seal fol freonen, famylje, kollega-dichters en oare belangstellenden. Blykber hie de dichter ôfkomstich út Rinsumageast dêr wol earen nei.

Lês fierder by Geart Tigchelaar op ensafh

Biltske Brunsj mei moannedichter Hein Jaap Hilarides

Snein 27 jannewaris Biltske Brunsj mei moannedichter Hein Jaap Hilarides en byldzjend keunstner Hendrik Elings

Kommende snein organisearret útjouwer Eddy van der Noord (Utjouwerij Louise) yn it Grouster Sylsintrum in Bildtse Brunch. Hy fertelt dan wêrom’t er de Biltske bondel Ofskaid en útsicht (2018) sa’n bysûnder boek fynt en hoe’t de bondel ta stân kommen is. Auteur Hein Jaap Hilarides, by RIXT moannedichter fan jannewaris, sil in pear ferhalen, stikkys en gedichten foardrage. Byldzjend keunstner Hendrik Elings lit sjen mei hokker materiaal oft er de tekeningen makke hat. Syds Wiersma, âld-Grouster en dichter, sil inkelde gedichten oer ôfskied en útsicht foardrage. De muzyk wurdt fersoarge troch Hein Jaap en Hendrik. Sy spylje Biltske nûmers. Tuskentroch servearret Marleen Kelderman mei har meiwurkers waarme en kâlde brunsjhapkes. Lês fierder by de Grouster.

Grouster Sylsintrum, Pr. Wilhelminastritte, 9001 JM Grou.

Foar mear ynfo oer de bondel Ofskaid en útsicht:
http://www.heinjaap.nl/hein-jaap-hilarides-ofskaid-en-utsicht

RIXT-dichter Tsead Bruinja is nije Dichter des Vaderlands

Tsead Bruinja (1974), earder fan Rinsumageast en no wenjend yn Amsterdam, is de nije Dichter des Vaderlands. Hy sil de kommende twa jier gedichten skriuwe by aktuele saken en hy sil optrede as ambassadeur foar de poëzy. Dat stiet op de webside fan Dichter des Vaderlands.

Earetitel

Bruinja fynt it in earetitel. “It betsjut datst sjoen wurdst, dat se troch hawwe datst as dichter net inkeld foar eigen parochy prekest, mar ek mear foar de poëzy yn it algemien dwaande bist.”

Doel is dat er seis gedichten yn it jier skriuwt dy’t yn de krante NRC publisearre wurde. “Mar der is hiel folle romte. As der wat bart, dêr’t ik oer skriuwe wol, dan stjoer ik in mail nei de redakteur en dan kinne we it deroer hawwe.”
Frysk

It Frysk spilet al jierren in belangrike rol yn syn wurk. “It Frysk hat my in folle bettere dichter makke. It Frysk hat altyd belangryk west en dat sil ek sa bliuwe. Hjir yn Amsterdam ha ik jûnen foar Fryske dichters organisearre en yn 2004 in blomlêzing mei wurk fan Fryske dichters makke dêr’t we ek mei toerd ha. Mar ik wol eins wat dwaan mei de hiele diversiteit fan talen yn Nederlân, ek it Drintsk en Papiamintsk, in blomlêzing bygelyks. ”

Bruinja folget Ester Naomi Perquin op as Dichter des Vaderlands. Hy hat krekt twa jier ‘Dongeradichter’ fan de gemeente Dongeradiel west.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Fjouwer dichters fan RIXT op tournee troch Denemarken

Parseberjocht

De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar sille yn de wike fan 11-17 maart nei it Deenske Aarhus. Hja sille dêr optrede en oersette, mar benammen mei nij wurk te set. It plan is om yn ’e mande mei Deenske dichters te kommen ta in twatalige dichtbondel dy’t meidertiid by Utjouwerij Hispel útjûn wurdt.

Aarhus wie yn 2017 kulturele haadstêd, lykas Ljouwert ferline jier. Om dy reden hat de Deenske proazadichter Carsten René Nielsen ôfrûne simmer in lytse wike yn Ljouwert taholden. Dy gearwurking wurdt trochsetten, trochdat de fjouwer dichters útnûge binne troch Aarhus Litteraturcenter om nei Denemarken te kommen. Teffens is der in optreden regele by Poesiens Hus yn Kopenhagen. Fierders sille de fjouwer Fryske dichters yn ’e wike dat se yn Denemarken binne wurk oersette fan fjouwer Deenske dichters.

De útwikseling yn maart kriget yn 2020 in ferfolch, mei’t dan de tredde edysje holden wurdt fan it Aarhusiaanske ynternasjonale literatuerfestival: LiteratureXchange. Dy kear steane lytse talen en minderheidstalen sintraal en sil de dichtbondel, dêr’t yn maart in begjin mei makke wurdt, presintearre wurde.

Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar, Cornelis van der Wal en Syds Wiersma. Foto: Pieter Postma.

 

Trije dichters fan RIXT op it Poetry & Storytelling Festival

Trije dichters fan RIXT op it Poetry & Storytelling Festival

Justermiddei 13 jannewaris wie de earste edysje fan it Poetry & Storytelling Festival yn De Harmonie. De organisaasje en presintaasje wie yn hannen fan Tim Dijkstra. Trije RIXT’ers hawwe dêr optreden.
Geart Tigchelaar lies in haadstik út syn nijste oersetting, Swarte swan, foar en dêrnei noch in stik as wat proazagedichten. Hy sit, sa’t er sels seit, wat yn syn proazagedichteperioade. Dêr moat er benammen mei trochgean, want it foel goed by it publyk.
Elmar Kuiper wie dêr mei de band Tigers fan Greonterp en hja joegen ek gehoar oan it tema dat it gie om nij wurk, want gjin inkelde klassiker fan harren kaam foarby. De muzyk wie in wolkome ôfwikseling tusken de gedichten en ferhalen troch. Tagelyk o sa tapaslik om’t it Elmar syn poëzy is dy’t op muzyk setten is en dy’t er op folslein eigen hertstochtlike wize it publyk yn raast.
Dirk Geerdink hie Tim maild doe’t it program al rûn wie mei de fraach wêrom’t hy net frege wie om op te treden. Tim hie dizze frijpostigens beleanne om him hielendal efteroan op it tiidskema te setten. Dirk wie mei syn altiten fleurige en net te dimmen entûsjasme in weardige ôfsluter, dat it publyk weage op syn hiphopbeats en spoken word-gedichten de wynderige Ljouwerter jûn yn.
De oare dichters en skriuwers wienen Ria Westerhuis, Marrit Jellema, Jonas Müller en Arjan Hut, dy’t de middeis ek in masterclass joech. Mar leafst seis kursisten hawwe ek harren rispinge foarlêzen de middeis.
Mei oare wurden in ferhipte ryk programma dat mooglik dit jier noch in ferfolch hawwe sil.

Elmar Kuiper. Foto Geart Tigchelaar