Utnoeging offisjele beneaming nije Dichter fan Fryslân

Achte hear/mefrou,

Hjirby nûgje wy jo fan herte út om oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân.

Nei it ôfskie fan Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân 2017-2019 en it foarlêzen fan it sjueryferslach, sil deputearre Sietske Poepjes de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneame. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Explore the North en Poetry Circle Leeuwarden. De presintaasje is yn hannen fan Eva Meijering.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga.

Mei freonlike groetnis,

Alex de Jager
direkteur Afûk

Tongersdei 21 novimber 2019
16:00 oere
(ynrin fan 15:30 ôf oan)

Stadskas Explore the North
Aldehouster tsjerkhôf
Ljouwert
Graach hearre wy fan jo oft jo by de beneaming oanwêzich wêze wolle.

Opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl

Requiem ta treast

Hoe bringe jo it ûnbeneambere ûnder wurden? Dat is in fraach dêr’t mannich dichter har/him mei dwaande hâldt. Skriuwe oer dea en ferlies binne dêr faak mei anneks.

In tal jierren lyn skreau dichter Willem Abma ‘Requiem ta treast’ oer it ferlies fan in dierbere en it fertriet by de achterbliuwers. De dichter joech de ferstoarne in stim. Komponist Marcus Veenstra sette de fjirtich teksten op muzyk foar koar en orkest. In part fan dit requiem wurdt snein 10 novimber foar it earst útfierd yn tsjerklik sintrum De Skeakel yn Ljouwert. Yn in bewurking foar trije sjongeressen en piano.

© Albert Drijver

Fierders sil Abma foardrage út syn nijste bondel ‘Ferbûn en sjoen’ (Wijdemeer, 2018). Byldzjend keunstner Albert Drijver hat him ynspirearje litten troch fersen út Abma syn bondel. Dat hat resultearre ta fjouwer skilderijen en filmyske bylden, dy’t er toane en taljochtsje sil.

Datum: snein 10 novimber 2019
Tiid: 14.30 oere
Plak: De Skeakel, Havingastate 7, Ljouwert
Tagong fergees

Gysbert Japicxpriis 2019 foar RIXT-dichter Aggie van der Meer

De Gysbert Japicxpriis wurdt fan ‘t jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Deputearre Sietske Poepjes hat Aggie van der Meer hjoed in besite brocht om dat feestlike nijs persoanlik te fertellen. Op sneon 16 novimber wurdt de Gysbert Japicxpriis 2019 yn de Martinitsjerke in Boalsert útrikt.

Aggie van der Meer ûntfangt de priis foar har hiele oeuvre. De advyskommisje prizet de skriuwster om har echte, minsklike ferhalen: “Aggie van der Meer is gjin auteur fan tsjokke boeken. It wûnderbaarlike sit ‘m yn wat sy yn al har romans en ferhalen, mar ek yn har gedichten, oan rykdom sjen lit. Wy sjogge der allinne mar echte minsken yn. Fan Friezen, Tsjechen oant Sjinezen. Van der Meer krûpt yn de holle fan Roomsken, Kalvinisten, Joaden, en wy fiele mei harren allegearre mei. Hoe’t dat kin? It is troch Aggie’s sosjale, algemien minsklike pinne. Har wurk is kaleidoskopysk, alle kleuren komme foarby, en trochj har linich, natuerlik-psychologysk skriuwerskip begripe wy folle mear fan ússels, en alle oare minsken om ús hinne”.

Aggie van der Meer

Aggie van der Meer (1927) is op 2 septimber 1927 berne yn Boalsert. Se wie learares tekenjen oan de iepenbiere mavo yn Boalsert. Om 1970 hinne begûn se tegearre mei har man in bedriuw foar túnûntwerp en túnoanlis. Dêrneist wie Aggie van der Meer aktyf yn de fredesbeweging. Van der Meer wie al wat âlder doe’t se begûn mei it skriuwen fan gedichten en proaza. Yn it jier 2000 publisearre se har earste boek De stêd, it bist, de ingel. Dêrnei skreau se ferskate romans, poëzybondels en toanielstikken.

Nominearren

De fjouwer oare nominearren wiene Hein Jaap Hilarides mei ‘De trekker fan Troje’, Elske Schotanus mei ‘Wurk’, Nyk de Vries mei ‘Renger’ en Ale S. van Zandbergen mei ‘Famke famke’.

Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis is de meast wichtige literêre priis fan Fryslân. De provinsje Fryslân rikt de Gysbert Japicxpriis om de twa jier út, de iene kear foar proaza de oare kear foar poëzy. Dit jier giet it om proaza ferskynd yn de jierren 2015 oant en mei 2018. De advyskommisje bestie fan ‘t jier út Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra.

De priis bestiet út in bedrach fan € 10.000 en in oarkonde.

Tekst: Provinsje Fryslân

Ungerêstheid en ûnrêst in Ierlân

Syds Wiersma reizget dizze simmer en takom maityd troch Ierlân. Hy krige in subsydzje fan it Nederlands Letterenfonds en brûkt dy om yn Ierlân in dichtbondel te skriuwen. Op syn facebookside pleatst er no en dan foto’s en ferhalen oer syn reis. It stikje fan earjuster waard troch de LC oppikt en stiet hjoed as opinystik yn ‘e krante.

Nij by RIXT: Dien L. de Boer

Dien L. de Boer woont sinds 2005 in het landelijke Exmorra, na vele jaren Amsterdam. De weidsheid van het Friese gras- en waterland is terug te vinden in haar poëziedebuut ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014).

Klik hjir foar mear ynformaasje oer Dien L. de Boer.

Frysk Dichterskollektyf RIXT krijt Provinsjale startsubsydzje

Frysk Dichterskollektyf RIXT krijt Provinsjale startsubsydzje

De Provinsje Fryslân hat dizze wike besletten om it Frysk Dichterskollektyf RIXT in subsydzje fan €18.000 te ferlienen. It dichterkollektyf hie by de Provinsje in startsubsydzje foar twa jier oanfrege. Yn septimber komme de dichters fan RIXT byinoar om in bestjoer fan de stifting RIXT te beneamen en de wichtichste aktiviteiten en aksjes foar de kommende twa jier fêst te stellen.

Yn it projektplan fan RIXT dêr’t subsydzje foar jûn is, wurde in oantal doelstellings en projekten foar de kommende jierren neamd.

– De webside fan RIXT is meartalich (Frysk en Ingelsk) en sil de kommende tiid multimedialer makke wurde, mei audio- en fideopnames fan gedichten op de webside

– RIXT wol, leafst yn gearwurking mei de kulturele organisaasjes en literêre tydskriften yn Fryslân, de Fryske poëzy ûnder de oandacht bringe fan ynternasjonale poadia en dichtersnetwurken.

–  RIXT wol, leafst yn gearwurking mei oare partijen, ûndersykje oft der in ynternasjonaal literatuerfestival yn Fryslân opset wurde kin; bygelyks in Poetry International foar de lytse talen.

– RIXT wol in oantal nije poëzyprojekten yn gong sette, mei as doel om de Fryske poëzy tichter by it publyk te bringen. Ien fan de foarbylden dy’t yn de subsydzjeoanfraach neamd wurdt, is de ‘Tafel fan RIXT’: in mobile opteartafel dy’t in dichter mei op ‘e fyts nimme kin, of ûnder de earm, en earne delsette kin om te skriuwen en/of yn ynteraksje mei it foarbykommende publyk poëzy te presintearjen.

De Provinsjale subsydzje dy’t oan RIXT ferliend is, is in startsubsydzje. It bestjoer fan RIXT sil de kommende tiid ferskate fûnsen oanskriuwe om oare finânsjele middels foar spesifike poëzyprojekten en literêre eveneminten te krijen.

 

PARSEBERJOCHT: RIXT FRISIAN POETS PACK ONLINE

Us  Ingelske webside stiet online! In grut part fan de 45 dichters dy’t by RIXT oansletten binne, hat oersettings fan eigen gedichten foar de webside ynstjoerd. Boppedat hawwe de RIXT-dichters no njonken in Frysktalich ek in Ingelsktalich dichtersprofyl.

De Ingelske webside fan RIXT sil brûkt wurde om in begjin te meitsjen mei in wichtige doelstelling fan it dichterskollektyf: de Fryske poëzy ynternasjonaal op ‘e kaart sette. Wy wolle de kommende jierren ús bêst dwaan om mear Fryske dichters op ynternasjonale poadia te krijen en de Fryske poëzy ûnder de oandacht te bringen fan dichtersnetwurken yn it bûtenlân. Wy dogge dat graach yn gearwurking mei oare dichters, de literêre tydskriften en kulturele organisaasjes.

De Ingelske webside fan RIXT is gjin oersetting fan de Fryske. De Ingelske side hat in oar karakter en doel. De Fryske side rjochtet him benammen op de aktualiteit. Dêr pleatse wy gedichten oer aktuele tema’s op. De Ingelske webside jout mear in oersicht fan ynternasjonale projekten en optredens dêr’t Fryske dichters by belutsen binne. De kommende tiid sille wy ús Ingelske side noch libbener meitsje mei audio- en fideo-opnames fan Fryske gedichten. Net-Frysktaligen kinne it lûd fan de dichters dan hearre by de Ingelske oersettings.

Oar nijs is dat wy trije Nederlânsktalige dichters by RIXT wolkom hjitten hawwe. It giet om Job Degenaar, Dien L. de Boer en Peter Vermaat. Alle trije wenje se al jierren yn Fryslân en fiele se har ferbûn mei de Fryske literatuer. Yn de moanne july is Job Degenaar RIXT-dichter fan de moanne en sille der twa aktuele gedichten fan him op de webside ferskine.

RIXT bestiet no ien jier. Yn it earste jier lieten wy allinnich dichters ta dy’t yn it Frysk (of in Fryske streektaal) skriuwe. RIXT waard û.o. oprjochte út argewaasje oer de beheinde oandacht dy’t LF2018 oan de Fryske literatuer en poëzy joech. Mei de mear as fjirtich Fryske dichters dy’t har yntusken by it kollektyf oansletten hawwe, is – fine wy – it punt wol makke dat de Fryske poëzy fitaal is, folop yn beweging en it wurdich om breed programmearre te wurden.

Dichters yn alle talen fan Fryslân binne wolkom by ús kollektyf. In betingst is wol dat se har ferbine wolle mei de Fryske poëzy. De webside fan RIXT bliuwt dêrom Frysktalich, mei no dus ek in Ingelsktalige fariant foar ynteressearre net-Frysktaligen.

Mear lêze? Sjoch: eng.rixt.frl (better noch: it Ingelske flachje boppe yn de menubalke oanklikke)
Mear ynfo? ynfo@rixt.frl

Dûbelpresintaasje nije bondels Gerrit de Vries en Syds Wiersma

Sneintemiddei 30 juny presintearje de RIXT-dichters Gerrit de Vries en Syds Wiersma har nije dichtbondels. De presintaasje fynt plak yn ytkafee De Basuin, yn de Hollannerwyk yn Ljouwert.

Dizze dûbelpresintaasje is ekstra bysûnder omdat Unlân Gerrit de Vries syn debútbondel is. Lân sunder ljurk is de fjirde dichtbondel fan Syds Wiersma. De beide bondels wurde útjûn troch útjouwerij Hispel.

Njonken de oanbieding sille ferskate dichters koart optrede: Yva Hokwerda (RIXT-dichter fan de moanne juny), Piter Boersma, Elmar Kuiper, Conny Veenings en Cornelis van der Wal.

Der is ek in Iepen Poadium. Elk dy’t wat dwaan wol, krijt de flier foar ien of twa gedichten/foardrachten.

De presintaasje fan de middei is yn hannen fan útjouwer Piter Boersma.
De middei duorret fan 15:00 oant ca. 17:30.
Tagong is fergees.

Ytkafee De Basuin leit krekt achter it stasjon yn Ljouwert.
Parkeargelegenheid is der by ’t soad yn ‘e buert.

Foar mear ynfo: info@hispel.nl