Gedichte-aven in St.-Anne op 30-01-2020

Altyd op ’e lêste donderdeg fan jannewary fynt in de bibliotheek fan St.-Anne de gedichte-aven plak. Hieran doen elk jaar altiten ’n prot mînsen met.

Dut jaar is de gedichte-avend op donderdeg 30 jannewary en begint om 19.30 uur. Faste deelnimmers en besoekers binne wonnen dat Jan Faber en Frootje de Weert deuze aven organisere, want per slot fan reken hewwe se dut jaren deen. Maar baidegaar hewwe angeven dat se na soafeul jaar hiermet stoppe. Fan dut plak ôf wille wij hur och soa bedanke. Nou organiseert de ôfdeling Taal fan Bildts Aigene de gedichte-aven. Maar… Jan Faber is niet ferloren gaan, want Jan is beraid fonnen om de presintasy weer op him te nimmen!

Wille jim ’n gedicht foordrage, dan kinne jim jim opgeve fia info@bildtsaigene.nl. Geef dan ok even deur hoe’t ’t gedicht hyt en wie’t ’t skreven het. Opgeve kin ok deur na de bibletheek te bellen (06-45657383) of der lâns te kommen.

En ’t maakt niet út wer’t ’t gedicht over gaat. Ok niet at ’t Bildts, Frys of Nederlâns is. ’t Mâg ’n sels skreven gedicht weze, maar ok ’n al bestaand gedicht. Maar omdat wy op ’t Bildt binne, sou ’t fijn weze dat d’r al wat Bildtse bij weze sille. En ok ’t jongerand is fansels meer as welkom om met te doen!

Maar watfoor gedicht ’t ok is, wij doen niet soa moeilik. Hopelik doen jim dat ok niet en wort d’r niet stind en binne d’r weer ’n prot foordragers en foordraagsters fan de pertij.

Ant 30 jannewary dan maar? Fijn!

Boarne: Stichting Bildts Aigene

Tsead Bruinja siket streektaalgedichten

As heitelânsdichter wol Tsead Bruinja in blomlêzing gearstalle mei gedichten dy’t net yn it Nederlânsk of it Frysk binne, mar yn in streektaal (of taalfariant) dy’t yn Nederlân brûkt wurdt.
Dêr freget er help foar mei in oprop om elk syn/har fiif favorite gedichten (gjin eigen wurk) yn sa’n streektaal of taalfariant op te stjoeren, it leafst mei oersetting.

De blomlêzing sil útjûn wurde troch útjouwerij Querido yn jannewaris 2021.

De orzjinele oprop en mear ynformaasje kinne jo hjir fine.

Alvaret Ensemble en FEAN op Frânsk label LAAPS Records

Alvaret Ensemble en FEAN op Frânsk label LAAPS Records

Yn jannewaris 2020 makket it Frânske label Eilean Records (dêr’t yn 2018 de cd Ljerke ferskynde (https://popfabryk.nl/project/lj) in sprong foarút nei it nije, gruttere en ynternasjonale label LAAPS Records. Op de earste beide releases op dat label stiet Fryske poëzy van RIXT-dichter Jan Kleefstra.

Ferfolch fan it berjocht yn it Nederlânsk:

In januari 2020 verschijnt op dubbel vinyl en cd de langverwachte derde release van het Alvaret Ensemble, genaamd ‘Ea’. Het Alvaret Ensemble zijn op dit album Greg Haines, Olga Wojchiekowska, Joana Guerra, Sytze Pruiksma en de broers Romke en Jan Kleefstra. Deze plaat is opgenomen in de Dorpskerk Huizum in Leeuwarden. De release gaat vergezeld van een afschrift van de gebruikte Friestalige verzen en een Engelse vertaling daarvan door vertaalster Vivien D. Glass.

In februari 2020 verschijnt op vinyl en cd het tweede album van het project FEAN, genaamd FEAN II. Dit jaar verscheen daarvan de eerste release op het Amsterdamse label Moving Furniture records. Na een paar succesvolle optredens, waaronder op Explore the North, was er interesse van het Franse label om eveneens een release uit te brengen van FEAN. Op FEAN II gaan de verzen eveneens vergezeld van een Engelse vertaling. FEAN is een project dat het collectief Piiptsjilling (Rutger Zuydervelt, Mariska Baars en gebroeders Kleefstra) bindt aan Sylvain Chaveau, Annelies Monsere and Joachim Badenhorst en handelt om de bodemdaling van de veenweidegronden in Fryslân. Het werk is opgenomen in de Thomaskerk in Katlijk. Omrop Fryslân maakte hier een tweedelige documentaire over waarin FEAN als rode draad fungeert.

FEAN en het Alvaret Ensemble worden beide ondersteund door de Popfabryk.

Beide releases zijn straks alom verkrijgbaar, maar ook via de bandcamp van de gebroeders Kleefstra, waarop de eerdere werken van het Alvaret Ensemble en veel ander werk nog verkrijgbaar zijn. Neem er eens een kijkje: https://kleefstrabros.bandcamp.com/ FEAN is uitverkocht en alleen digitaal nog verkrijgbaar.

Hier vindt u een nieuw nummer van het Alvaret Ensemble.

En een gedicht van Jan Kleefstra op het album ‘Ea’ (Alvaret Ensemble, 2020 LAAPS records).

Ast út de loft fallen dimmen
dyn stoel setst dêr’t net ien doart te sitten

en molke griemst foar in dwylsinnich each

de fûst om it gers
it sicht op see

gjin stjer dy’t har neist dy deljout
gjin skitterjende rêch dy’t dy nei
de klassike frede tôget

set dyn foet net wêr’t gjin dragers binne

fergriem gjin libben oan in swalkjend folk

Ferslach optreden fan û.o. RIXT-dichter Elmar Kuiper yn India

The festival hosted local and international poets. Brian Turner from the US, Sara F Costa from Portugal, Elmar Kuiper from the Netherlands, Balázs Szőllőssy from Hungary and Hajnal Csilla Nagy from Slovakia were the international names in attendance. The Indian line-up included Devi Prasad Mishra, Koushiki Dasgupta, Arundhathi Subramaniam, Hemant Divate, Prabodh Parikh and Ashwani Kumar, among others.

Lês fierder by Chintan Girish Modi

Blog ‘Fryske dichters yn Denemarken” op side Letterenfonds

In het voorjaar van 2019 reisden wij, de Friese dichters Elmar Kuiper, Syds Wiersma, Cornelis van der Wal en Geart Tigchelaar, per trein af naar Denemarken voor een tournee door dat land. We hebben er drie keer voorgedragen en samen met Deense collega’s elkaars werk vertaald. Dit alles wordt gebundeld in een tweetalige Fries-Deense bloemlezing die naar verwachting in het voorjaar van 2020 bij uitgeverij Hispel zal verschijnen.

Lês fierder by it Letterenfonds

Ferhale- en gedichtewedstriid oer 75 jier frijheid

Ferhale- en gedichtewedstriid oer 75 jier frijheid

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. Wy libje 75 jier yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús?

Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ‘75 jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Doch mei!

In koart ferhaal mei tusken de 750 en 1750 wurden wêze; in gedicht mei tusken de 75 en 750 wurden wêze. Stjoer de teksten yn foar 1 febrewaris 2020 nei meindert.reitsma@tresoar.nl. Sjoch op de webside fan Tresoar foar mear ynformaasje oer de krekte betingsten.

Prizen
De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is € 750, de twadde priis € 500 en de tredde priis € 250. De prizen wurde útrikt en de priiswinnende ferhalen en gedichten wurde publisearre yn de april-edysje fan Letterhoeke, it blêd fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar.

Sjuery
De sjuery, besteande út Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, beoardielet de teksten anonym.

Poëzij RIXT-dichter Elmar Kuiper wurdt útjûn yn India

Het bezoek van dichter Elmar Kuiper uit Jorwert aan India krijgt een staartje. Zijn werk wordt daar uitgegeven, in het Engels en mogelijk in het Hindi.

Het is de bedoeling dat er komend jaar een bloemlezing uit Kuipers werk verschijnt. Dat gebeurt bij Copper Coin, een uitgeverij in New Delhi die is gespecialiseerd in internationale poëzie. Die bloemlezing verschijnt in eerste instantie in het Engels. Maar een uitgave in het Hindi behoort ook tot de mogelijkheden.

Lês fierder by de Ljouwerter Krante

Utnoeging offisjele beneaming nije Dichter fan Fryslân

Achte hear/mefrou,

Hjirby nûgje wy jo fan herte út om oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân.

Nei it ôfskie fan Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân 2017-2019 en it foarlêzen fan it sjueryferslach, sil deputearre Sietske Poepjes de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneame. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Explore the North en Poetry Circle Leeuwarden. De presintaasje is yn hannen fan Eva Meijering.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga.

Mei freonlike groetnis,

Alex de Jager
direkteur Afûk

Tongersdei 21 novimber 2019
16:00 oere
(ynrin fan 15:30 ôf oan)

Stadskas Explore the North
Aldehouster tsjerkhôf
Ljouwert
Graach hearre wy fan jo oft jo by de beneaming oanwêzich wêze wolle.

Opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl