RIXT-dichter Tsead Bruinja is nije Dichter des Vaderlands

Tsead Bruinja (1974), earder fan Rinsumageast en no wenjend yn Amsterdam, is de nije Dichter des Vaderlands. Hy sil de kommende twa jier gedichten skriuwe by aktuele saken en hy sil optrede as ambassadeur foar de poëzy. Dat stiet op de webside fan Dichter des Vaderlands.

Earetitel

Bruinja fynt it in earetitel. “It betsjut datst sjoen wurdst, dat se troch hawwe datst as dichter net inkeld foar eigen parochy prekest, mar ek mear foar de poëzy yn it algemien dwaande bist.”

Doel is dat er seis gedichten yn it jier skriuwt dy’t yn de krante NRC publisearre wurde. “Mar der is hiel folle romte. As der wat bart, dêr’t ik oer skriuwe wol, dan stjoer ik in mail nei de redakteur en dan kinne we it deroer hawwe.”
Frysk

It Frysk spilet al jierren in belangrike rol yn syn wurk. “It Frysk hat my in folle bettere dichter makke. It Frysk hat altyd belangryk west en dat sil ek sa bliuwe. Hjir yn Amsterdam ha ik jûnen foar Fryske dichters organisearre en yn 2004 in blomlêzing mei wurk fan Fryske dichters makke dêr’t we ek mei toerd ha. Mar ik wol eins wat dwaan mei de hiele diversiteit fan talen yn Nederlân, ek it Drintsk en Papiamintsk, in blomlêzing bygelyks. ”

Bruinja folget Ester Naomi Perquin op as Dichter des Vaderlands. Hy hat krekt twa jier ‘Dongeradichter’ fan de gemeente Dongeradiel west.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Fjouwer dichters fan RIXT op tournee troch Denemarken

Parseberjocht

De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar sille yn de wike fan 11-17 maart nei it Deenske Aarhus. Hja sille dêr optrede en oersette, mar benammen mei nij wurk te set. It plan is om yn ’e mande mei Deenske dichters te kommen ta in twatalige dichtbondel dy’t meidertiid by Utjouwerij Hispel útjûn wurdt.

Aarhus wie yn 2017 kulturele haadstêd, lykas Ljouwert ferline jier. Om dy reden hat de Deenske proazadichter Carsten René Nielsen ôfrûne simmer in lytse wike yn Ljouwert taholden. Dy gearwurking wurdt trochsetten, trochdat de fjouwer dichters útnûge binne troch Aarhus Litteraturcenter om nei Denemarken te kommen. Teffens is der in optreden regele by Poesiens Hus yn Kopenhagen. Fierders sille de fjouwer Fryske dichters yn ’e wike dat se yn Denemarken binne wurk oersette fan fjouwer Deenske dichters.

De útwikseling yn maart kriget yn 2020 in ferfolch, mei’t dan de tredde edysje holden wurdt fan it Aarhusiaanske ynternasjonale literatuerfestival: LiteratureXchange. Dy kear steane lytse talen en minderheidstalen sintraal en sil de dichtbondel, dêr’t yn maart in begjin mei makke wurdt, presintearre wurde.

Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar, Cornelis van der Wal en Syds Wiersma. Foto: Pieter Postma.

 

Trije dichters fan RIXT op it Poetry & Storytelling Festival

Trije dichters fan RIXT op it Poetry & Storytelling Festival

Justermiddei 13 jannewaris wie de earste edysje fan it Poetry & Storytelling Festival yn De Harmonie. De organisaasje en presintaasje wie yn hannen fan Tim Dijkstra. Trije RIXT’ers hawwe dêr optreden.
Geart Tigchelaar lies in haadstik út syn nijste oersetting, Swarte swan, foar en dêrnei noch in stik as wat proazagedichten. Hy sit, sa’t er sels seit, wat yn syn proazagedichteperioade. Dêr moat er benammen mei trochgean, want it foel goed by it publyk.
Elmar Kuiper wie dêr mei de band Tigers fan Greonterp en hja joegen ek gehoar oan it tema dat it gie om nij wurk, want gjin inkelde klassiker fan harren kaam foarby. De muzyk wie in wolkome ôfwikseling tusken de gedichten en ferhalen troch. Tagelyk o sa tapaslik om’t it Elmar syn poëzy is dy’t op muzyk setten is en dy’t er op folslein eigen hertstochtlike wize it publyk yn raast.
Dirk Geerdink hie Tim maild doe’t it program al rûn wie mei de fraach wêrom’t hy net frege wie om op te treden. Tim hie dizze frijpostigens beleanne om him hielendal efteroan op it tiidskema te setten. Dirk wie mei syn altiten fleurige en net te dimmen entûsjasme in weardige ôfsluter, dat it publyk weage op syn hiphopbeats en spoken word-gedichten de wynderige Ljouwerter jûn yn.
De oare dichters en skriuwers wienen Ria Westerhuis, Marrit Jellema, Jonas Müller en Arjan Hut, dy’t de middeis ek in masterclass joech. Mar leafst seis kursisten hawwe ek harren rispinge foarlêzen de middeis.
Mei oare wurden in ferhipte ryk programma dat mooglik dit jier noch in ferfolch hawwe sil.

Elmar Kuiper. Foto Geart Tigchelaar

Grutte Gedichtejûn op 8 febrewaris 2019 yn Marktzicht te Drachten

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. Ditkear wurdt dy yn Kafee Marktzicht holden op 8 febrewaris 2019. Elke dichter yn hokfoar taal of dialekt ek mar kin hjir oan meidwaan. Jo hoege net ienris dichter te wêzen, want jo meie ek in fers fan jo favorite dichter foarlêze. Ineke van der Heide sil foarlêze út it op ’e selde dei by útjouwerij Hispel ferskinend boek mei berneferskes ‘Broek mei bûsen’. De dichters en foarlêzers op ’e jûn krije as tsjinprestaasje dy útjefte kado. Tusken de poëzije troch sil der yn it smûke Drachtster kafee Grunneger muzyk klinke fan trûbadoer Bert Hadders.
Foar mear ynformaasje en om jo op te jaan, kinne jo in mail stjoere nei ensafhpoezij@gmail.com

Kultuerpriis De Fryske Marren 2018 takend oan Eppie Dam

Wethâlder Durk Durksz rikte op de nijjiersgearkomst fan de gemeente de Kultuerpriis út oan dichter en skriuwer Eppie Dam út Sleat.

In karkommisje, besteande út Karel Gildemacher fan De Jouwer, Baukje Meetsma fan De Lemmer en Anne Herrema fan Balk, hat Eppie Dam selektearre út 13 foardrachten. Dêrfan hellen 4 de twadde omloop: de berneboekedei fan Terherne, de rockopera Tommy fan De Jouwer, iepenloftspul Weispield fan Bantegea en Eppie Dam, mei syn bondel Ienkennich lânskip.

In útdaagjend en ynspirearjend projekt
De karkommisje seit yn it sjueryrapport dat “it boek in útdaagjend en ynspirearjend projekt is, dat dichter Eppie Dam en byldzjend keunstner Gijs Dragt (fotografy) tegearre makken. Dy gearwurking hat laat ta in bysûndere dichtbondel. It boekwurk lit yn tachtich siden sjen hoe ’t beide keunstners it lânskip observearje en belibje en hoe’t dat har ynspirearret. Derby joech de kwaliteit fan de bondel njonken de bewûndering foar oar wurk fan Dam úteinliken de trochslach. Syn poëzy (en it oare wurk yn in grut ferskaat) is fan in heech nivo.”

Grutte wurdearring foar de oare nominearren
It kolleezje fan Boargemaster en wethâlders hat it advys fan de kommisje oernommen. Tagelyk is der ek grutte wurdearring foar de oare nominearren. Benammen Weispield en Tommy hawwe de gemeente yn 2018 kultureel op de kaart set. De berneboekedei yn Terherne is in moai foarbyld foar oare plakken om de jeugd (de âlden en pakes en beppes) entûsjast te meitsjen foar de Fryske taal. En dêr is de priis úteinliken ek foar bedoeld.

Skriuwersboun: ‘Kulturele kime sûnder literatuer’

Mei fernuvering hawwe de leden fan It Skriuwersboun yn it útfieringsprogramma Kultuer oan ’e Kime fan de provinsje Fryslân de plannen foar de weroriïntaasje fan de kulturele ynfrastruktuer lêzen. Wy binne ferbjustere hoe’t yn dat beliedsstik it Fryske kulturele fjild redusearre wurdt ta de twa grutste publykslûkers: popmuzyk en toaniel.

Yn it op ’e titel nei Nederlânsktalige stik lêze wy faak dat de ‘talichheid’ en de ‘meartaligens’ fan de kultuer yn Fryslân in sterk punt wêze soe. Yndied. Mar wy meitsje ús grutte soargen, omdat dy moaie wurden oer ‘talichheid’ net eksplisyt ferbûn wurde oan it skreaune Frysk, net ferbûn oan literatuer yn it Frysk, en ek net oan de ‘makers’ dy’t har spesjalisearje yn it skriuwen yn it Frysk. De skriuwers, de dichters, de oersetters wurde nammentlik nearne neamd yn de nije beliedsnotysje.

Lês it hiele artikel by It Skriuwersboun

Wa triuwt RIXT-dichter Aggie van der Meer troch Boalsert?

Sinds haar been lam is, kan Aggie van der Meer er alleen met een rolstoel op uit. Dankzij een lap op de rugleuning spant ze wildvreemden voor én achter haar karretje door Bolsward.

Voetje voor voetje schuifelt ze voorzichtig in haar rolstoel de hal van verzorgingshuis It Menniste Skil uit het Laag Bolwerk op. Net om de hoek van de straat parkeert ze zichzelf pontificaal aan de rand van de stoep. En dan is het wachten. Op een vriendelijke voorbijganger. En vrijwillige duwer.

Lês fierder by de LC