Nije roman Hein Jaap Hilarides

Beppe Xenia is de nije roman fan Hein Jaap Hilarides. It is it twadde diel fan in trilogy, dêr’t it tredde diel, Trekker fan Troje, earder fan útkaam is.

Xenia is grutbrocht yn de Dravadelte fan Slovenië. Dêr treft se Freek Wassenaar, in boeresoan út it Bilt. Freek en Xenia wurde fereale en sette har nei wenjen yn Fryslân. Se trouwe yn 1933, it jier dat Hitler oan de macht komt yn Dútslân. Yn it begjin fan de Twadde Wrâldoarloch rint Xenia in âlde leafde tsjin it liif. Dietrich Kleeblatt wurket yn Nederlân foar de SD. De moeting mei Dietrich sil it libben fan Xenia en Freek bot yn ûnstjoer bringe

De Roman is útjûn en te keap foar €19,90 by Bornmeer

Nije Dichter des Vaderlands

Tongersdei hat Tsead Bruinja nei twa jier de earfolle titel Dichter des Vaderlands oerdroegen. De kommende twa jier wurdt it amt útoefene troch dichteresse Lieke Marsman.

De termyn fan Bruinja is oars ferrûn troch de koroanakrisis, mar dat betsjut net dat Bruinja stilsitten hat. Sa hat er de bondel fan dokumintêrepoëzy útbrocht, Springtij – gedichten over het leven met tbs en hat er foar in blomlêzing poëzij yn de talen fan Nederlân sammele. Guon gedichten dy’t Bruinja as Dichter des Vaderlands skreaun hat binne ek yn it Frysk pleatst op RIXT, oersetten troch Syds Wiersma en Geart Tigchelaar. Dy gedichten binne fansels allegearre werom te lêzen:

Foto: Tessa Posthuma de Boer

 

In nij jier

Dichterskollektyf RIXT winsket elkenien mei in fers fan Carsten René Nielsen en oersetten troch Geart Tigchelaar in sûn en poëtysk 2021. De tekening is fan Mette Norrie.

 

Nije bondel Tsead Bruinja

Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja hat yn de simmer op útnûging fan de Pompestichting mei tbs’ers en harren behannelers praten. Op basis fan dy petearen skreau Bruinja teksten dy’t er omskriuwt as dokumintêrepoëzy, sammele yn de bondel Springtij – gedichten over het leven met tbs.

De Nederlânsktalige bondel is útbrocht by Querido en is te keap foar € 12,50.

Nij boek Tialda Hoogeveen

Wurden fan Timo, skreaun troch Tialda Hoogeveen, in boek foar skoaljier 2020/2021 foar LêsNo, in lêsbefoarderingsprojekt foar jongerein yn de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

Wurden fan Timo is it yntinse ferhaal fan Nanne, in gewoane tiener, dy’t yn in ûngewoane situaasje bedarret as har broer stjert troch in ferkearsûngelok. It is krekt yn it jier dat se vmbo-eksamens dwaan moat, in oplieding kieze moat, wylst se gjin idee hat wat se wurde wol of wurde kin en ek nochris foar it earst fan har libben fereale is, fansels op in ûnberikbere jonge. In boek oer rou en freonskip en ferbining fia muzyk.

Wurden fan Timo. Foarmjouwing: Monique Vogelsang

Cedin ûntwikkelet der lesmateriaal by. Fierders is it liet In your Light fan Jon Allen oerset nei it Frysk troch Jelle Bangma, komponearre as Yn dyn ljocht troch Sytse Broersma en songen troch syn dochter Lotte. Monique Vogelsang hat it boek foarmjûn op in wize dy’t goed past by jongerein.

Literêre krystkaarten foar Voedselbanken

Dizze wike wurde by alve Fryske Voedselbanken literêre krystkaarten besoarge, dy’t Ljouwert UNESCO City of Literature yn gearwurking mei seis auteurs en in yllustrator ûntwikkele hat foar de goed 1.500 kliïnten en frijwilligers fan dizze Voedselbanken. City of Literature wol harren op dizze wize, sa flak foar de feestdagen, graach wat opmoedigje en sa omtinken te jaan oan de Voedselbanken, dy’t driuwend ferlet hawwe fan stipe en produkten.

De kliïnten en frijwilligers krije in pakket fan seis unike kaarten en in Molkwarder Koeke. Foar de kaarten benadere Ljouwert UNESCO City of Literature de dichters en skriuwers dy’t yn de hjerst mei de Dichtdiners in foardracht jaan soene (dat is úteinlik annulearre). De opdracht: skriuw in gedicht of in ultrakoart ferhaal oer iten. Marije Roorda, Edwin de Groot, Anne Feddema en Martin Reints skreaune in frij fers. Joost Oomen en Nicole van den Berg hawwe in koart ferhaal skreaun. By alle teksten makke Willie Darktrousers in passende yllustraasje. De teksten en yllustraasjes wurde ek publisearre op leeuwardencityofliterature.nl.

De kaarten yn Voedselbank Harns. Foto: Marc de Fotograaf

De aksje past by de doelstelling fan Ljouwert UNESCO City of Literature om literatuer út Fryslân foar elkenien tagonklik te meitsjen, ûnder oaren troch gedichten en ferhalen op ûnferwachte plakken en mominten te dielen. It is ek in ferfolch op de aksje yn april fan dit jier doe’t, yn gearwurking mei RIXT, by 88 lyts- en grutskalige fersoargingstehuzen rûnom yn de provinsje Fryslân poëzykaarten besoarge binne foar de goed 5.000 bewenners.