Lân, loft en leafde – in middei en jûn om Tsjêbbe Hettinga hinne

Tsien jier ferlyn ferstoar Tsjêbbe Hettinga, ien fan de grutste en meast foaroansteande nei-oarlochske Fryske dichters. Snein 26 novimber set stichting ‘Een brug slaan’ yn ’e Klameare yn Warkum in middei en jûn op priemmen dêr’t de persoan en it wurk fan Hettinga oan ’e oarder komme. Publisist Bert Looper lit syn ljocht skine oer it tema lânskip yn Hettinga syn poëzy. Tryater-aktrise Eline de Vries draacht it gedicht ‘Oan ’e brek, in dei’ foar. Dichter Syds Wiersma komt op ’e tekst oer de ûntwikkeling fan Hettinga syn foardracht. Filmmakker Piter Hettinga lit in rige filmbylden oer syn heit sjen. Yn in rûntepetear komt kunde oan it wurd mei ferhalen en anekdoaten. Der is muzyk fan de jazzband Breed Freed, dêr’t Hettinga saksofoan yn spile, en fan perkusjonist en performer Basile Maneka. De presintaasje fan it programma is yn hannen fan skriuwer en publisist Sietske Poepjes. Yn it skoft skoot it publyk mei-inoar om tafel foar sop mei in brochje.
Entree € 15,00 ( iten sit dêr by yn)

Plak, datum en tiid: De Klameare, 26 novimber, fan 16.00 oant 21.00 oere.
Kaartsjes bestelle kin fia: www.klameare-workum.nl

Foto’s presintaasje It Ritme fan RIXT yn Grou 08-10-23

Foto’s: Geart Tigchelaar

 

Utjouwer Eddy van der Noord presintearret de bondel
In folle neisimmertún yn Grou, mei útjouwer Eddy van der Noord en de Grouster en Frysktalige folk/jazzband Volk!
Nochris Volk!
Syds Wiersma fertelt oer RIXT en de bondel
Syds Wiersma draacht ûnder begelieding fan Jelle Beks ien fan syn Ierske gedichten foar
Job Degenaar lêst foar út eigen wurk
Anne Heegstra draacht it gedicht ‘Oerwinning’ foar
Edwin de Groot (r.) en Jan Kooistra yn petear
Edwin de Groot draacht it gedicht ‘Lentegedichien’ fan de ferstoarne dichter Tsjisse Hettema foar
Jan Kooistra draacht it gedicht ‘Balloërfjild’ foar
Ypie Haitsma draacht har gedicht ‘Hoe’t it liket’ foar, dêr’t har in dei earder de Rely Jorritsmapriis foar útrikt waard

 

Hein Jaap Hilarides draacht de readymade ‘Piepskúm’ foar

Karst Berkenbosch / Mark Verbeek en It ritme fan RIXT

Op sneintemiddei 22 oktober, fan 15.00-17.00 oere, wurdt it monumintale gebou fan de iisferiening Nijelamer omtsjoend ta in muzyk- en dichterspoadium. De bekende Stellingwerver muzikanten Karts Berkenbosch en Mark Verbeek sille in like yntym as ferrassend optreden fersoargje en dêromhinne sille seis dichters foardrage út de krekt ferskynde bondel It ritme fan RIXT. It wurdt in kulturele middei op syn Stellingwerfs bêst!

It ritme fan RIXT is in dichtbondel ta gelegenheid fan 5 jier dichterskollektyf RIXT. Der steane gedichten yn fan mar leafst 50 dichters. Seis fan harren komme 22 oktober nei Nijelamer: Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma, Ineke van der Heide, André Looijenga, Tryntsje van der Veer, Edwin de Groot en Hindirk Hannema. Edwin de Groot sil as earbetoan ek in pear Stellinfwerfse gedichten fan de ferstoarne dichter Tsjisse Hettema foardrage.

It oantal plakken is beheind. Jou dy op fia in mail nei info@uitgeverijlouise.nl of belje útjouwer Eddy van der Noord (06-54983002). In kaartsje kostet mar 5 euro, en dat is ek nochris ynklusyf in drankje en hapke! Lokaasjeadres: Kooiweg 22, Nijelamer.

It ritme fan RIXT yn de Aerdenplaats

It ritme fan RIXT yn de Aerdenplaats

Op sneintemiddei 15 oktober, fan 15.00-17.00 oere, is de Aerdenplaats yn Ouwe-Syl even in meartalig dichterspoadium: de Biltske skriuwer, dichter en muzikant Hein Jaap Hilarides treedt dan op mei sân oare dichters. Sy drage foar út de krekt ferskynde bondel It ritme fan RIXT. Hein Jaap makket muzyk en draacht ek foar. It wurdt in dichtersmiddei op syn Biltse bêst!

It ritme fan RIXT is in jubileumbondel ta gelegenheid fan 5 jier dichterskollektyf RIXT. Yn de bondel stiet poëzy fan mar leafst 50 dichters út Fryslân. Acht van harren komme 15 oktober nei Aldebiltsyl: Gerard Marcel de Jong, Arjan Hut, Martsje de Jong, Marije de Lange, Sipke de Schiffart, Simon Oosting, Jetze de Vries, Syds Wiersma en Hein Jaap Hilarides.

It oantal plakken is beheind. Jou dy dus gau op fia in mail nei info@uitgeverijlouise.nl of belje útjouwer Eddy van der Noord (06-54983002). In kaartsje kostet mar 5 euro, en dat is ek nochris ynklusyf in drankje en lekkere hapkes!

Datum: snein 15 oktober
Tijd: 15-17 oere
Locatie: Aerdenplaats, Ds. Schuilingstraat 4-6, Aldebiltsyl