Klokkepoëzy – Poëzykonsert mei stedsbeierdier en streekdichters Geart Tigchelaar en Tsead Bruinja

Op 10 septimber om 17:00 oere jout de Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, mei syn foargongers in poëzykonsert yn ’e binnenstêd fan Dokkum. De kariljonmuzyk wurdt fersoarge troch stedsbeierdier Auke de Boer.

Tigchelaar wol de ferbining lizze tusken syn foargongers, de eardere DongeraDichters en Streekdichters: Akke Brouwer, Bram Borstlap, Mark Spijkers, Tsead Bruinja en Jankobus Seunnenga. Hja hawwe it amt meifoarme ta wat it no is en krije sa de kâns om yn dy hoedanichheid fannijs fan harren hearre te litten. It publyk kin sa ek op ’e nij mei harren en benammen mei harren poëzy yn ’e kunde komme. It optreden is sadwaande in wjerslach fan 15 jier Streekdichterskip.

It bûnte selskip fan poëten wurdt muzikaal begelaat troch stedsbeierdier Auke de Boer,dy’t hieltiten tusken de dichters troch op it kariljon spylje sil. De dichters steane nammentlik op in rûnfeartboat en drage om bar in gedicht foar op in oar punt oan it Dokkumer Djip. Hja sette útein by de Kettingbrêge, dan folget it Hellinghûs, De Syl, Bontebrêge en as lêste de Witebrêge.

It wurdt in net alledeisk en dus tige bysûnder poëzykonsert foar elkenien yn Dokkum.

Lân en Tiid – It syklyske fan de natoer yn ferve en fotokollaazjes

Eksposysje ´Lân en Tiid´ is in tentoanstelling fan skilderijen út it tema Fruchtbere Ierde fan Doet Boersma en fotokollaazjes fan Janna van der Meer oer Fee, Lân en Ferbining.

Alles beweecht en feroaret, mar lân is tiidleas. Teminsten, sa liket it. As jo goed sjogge, hat it lân dêr’t wy fan ite, dêr ’t wy ús huzen op bouwe en oer hinne rinne syn eigen tiid: in rûne tiid.

It is de tiid fan ’e seizoenen. Plantesoarten wikselje inoar ôf, oant der in stabile libbensmienskip fûn is. Hjir gripe it bloeien en stjerren sa yn inoar, dat libben en dea dreech fan inoar te ûnderskieden binne.

De skilderijen fan Doet Boersma en de fotokollaazjes fan Janna van der Meer yn de tentoanstelling Lân en Tiid gean oer de faak sa fanselssprekkende basis fan ús libben en de relaasje tusken planten, bisten en ’e grûn. Meastal is it net hielendal dúdlik wêr’t it âlde ophâldt en eat nijs begjint. De wurken roppe in gefoel op, dat tinken docht oan in oare, sterkere krêft. Ien dy’t dit alles mei inoar ferbynt.

Resultaat is in kleurige, mar ek aktuele útstalling oer in belangryk fraachstik fan dizze tiid: ús relaasje mei it lân, de grûn en it libben dat dêr oant no ta, altiten wer, ûntstiet.

foto: Janna vd Meer/Schierstins

Lân en Tiid is te sjen fan sneon 21 augustus oant en mei snein 17 oktober yn de skierstins yn Feanwâlden.

Nije roman Ina Schroders-Zeeders

Ina Schroders-Zeeders hat in nij avontuereroman: De Brandarispoort – De kracht van de liefde.

In spannend boek oer trije generaasjes archeologen dy’t harren dwaande hâlde mei in tige mysterieus geheim….

Archeolooch Adriaan van Buren docht yn 1967 in bysûnder nijsgjirrige ûntdekking op Skylge, dy’t hy lykwols net mei de bûtenwrâld diele kin. Yn de jierren dêrnei hâldt it mystearje fan de Brandaris him mar dwaande. Wat is de konneksje mei n grit yn Egypte en in ruïne yn Italië? Ek nei dyn dea libbet de fraach by syn famylje, mar de leafde liket sa no en dan it msyearje nei de eftergrûn te ferdriuwen. Dochs blykt de leafde krekt de kaai te wêzen dêr’t syn dochter en pakesizzer doarren mei iepenje kinne. Bytsje by bytsje wurdt alles dúdlik, mar dan stiet it neiteam foar in ûnfoarstelber dilemma.

De Brandarispoort – De kracht van de liefde. is útjûn troch útjouwerij De Pinne, te ferkrijen by de boekhannel en online foar 20 euro.

Rely Jorritsmapriis foar Elmar Kuiper en Sytse Jansma

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach 2021 binne trije ferhalen en trije gedichten bekroand. RIXT-dichters Elmar Kuiper en Sytse Jansma sitte by de winners.

Elmar Kuiper fan Jorwert wûn in priis foar sawol it ferhaal In frjemde fûgel as it gedicht Ferlosboartsje. Sytse Jansma fan Harns wûn mei it gedicht it waad. Dêrneist waarden bekroand de ferhalen Crossroads fan Gerrit Hoekstra fan Winsum en Op frijersfuotten fan Bregtje Sijtsma út Aviemore (Skotlân) en de gedichten In healsliten aureoaltsje fan Fedde Dijkstra fan Ljouwert.

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dit jier foar de 67ste kear útskreaun, binne 97 ynstjoeringen ynkommen, 34 koarte ferhalen en 63 gedichten. De sjuery bestie út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven. De prizen fan € 1000 elk wurde op sneon 2 oktober op it stedhûs te Ljouwert útrikt.

RIXT op de Arke – tongersdei

Dizze wike is de Skriuwersarke it briedplak foar kreativiteit fan Frysk Dichterskollektyf RIXT.  RIXT-dichters skriuwe poëzy mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut of mei sjonger Bruno Rummler.

De lêste dei op de Arke! Sigrid Kingma hat mei Ypie Bakker en Anne Heegstra wakker dwaande west mei poëzy, mei styloefeningen en letter kreatyf dwaande west mei sinnen út de krante. In moaie ôfsluter fan de wike op de Arke!

Ypie Bakker en Anne Heegstra oan de slach mei de kranteknipsels. Foto: Sigrid Kingma