Ungerêstheid en ûnrêst in Ierlân

Syds Wiersma reizget dizze simmer en takom maityd troch Ierlân. Hy krige in subsydzje fan it Nederlands Letterenfonds en brûkt dy om yn Ierlân in dichtbondel te skriuwen. Op syn facebookside pleatst er no en dan foto’s en ferhalen oer syn reis. It stikje fan earjuster waard troch de LC oppikt en stiet hjoed as opinystik yn ‘e krante.

Nij by RIXT: Dien L. de Boer

Dien L. de Boer woont sinds 2005 in het landelijke Exmorra, na vele jaren Amsterdam. De weidsheid van het Friese gras- en waterland is terug te vinden in haar poëziedebuut ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014).

Klik hjir foar mear ynformaasje oer Dien L. de Boer.

Frysk Dichterskollektyf RIXT krijt Provinsjale startsubsydzje

Frysk Dichterskollektyf RIXT krijt Provinsjale startsubsydzje

De Provinsje Fryslân hat dizze wike besletten om it Frysk Dichterskollektyf RIXT in subsydzje fan €18.000 te ferlienen. It dichterkollektyf hie by de Provinsje in startsubsydzje foar twa jier oanfrege. Yn septimber komme de dichters fan RIXT byinoar om in bestjoer fan de stifting RIXT te beneamen en de wichtichste aktiviteiten en aksjes foar de kommende twa jier fêst te stellen.

Yn it projektplan fan RIXT dêr’t subsydzje foar jûn is, wurde in oantal doelstellings en projekten foar de kommende jierren neamd.

– De webside fan RIXT is meartalich (Frysk en Ingelsk) en sil de kommende tiid multimedialer makke wurde, mei audio- en fideopnames fan gedichten op de webside

– RIXT wol, leafst yn gearwurking mei de kulturele organisaasjes en literêre tydskriften yn Fryslân, de Fryske poëzy ûnder de oandacht bringe fan ynternasjonale poadia en dichtersnetwurken.

–  RIXT wol, leafst yn gearwurking mei oare partijen, ûndersykje oft der in ynternasjonaal literatuerfestival yn Fryslân opset wurde kin; bygelyks in Poetry International foar de lytse talen.

– RIXT wol in oantal nije poëzyprojekten yn gong sette, mei as doel om de Fryske poëzy tichter by it publyk te bringen. Ien fan de foarbylden dy’t yn de subsydzjeoanfraach neamd wurdt, is de ‘Tafel fan RIXT’: in mobile opteartafel dy’t in dichter mei op ‘e fyts nimme kin, of ûnder de earm, en earne delsette kin om te skriuwen en/of yn ynteraksje mei it foarbykommende publyk poëzy te presintearjen.

De Provinsjale subsydzje dy’t oan RIXT ferliend is, is in startsubsydzje. It bestjoer fan RIXT sil de kommende tiid ferskate fûnsen oanskriuwe om oare finânsjele middels foar spesifike poëzyprojekten en literêre eveneminten te krijen.

 

PARSEBERJOCHT: RIXT FRISIAN POETS PACK ONLINE

Us  Ingelske webside stiet online! In grut part fan de 45 dichters dy’t by RIXT oansletten binne, hat oersettings fan eigen gedichten foar de webside ynstjoerd. Boppedat hawwe de RIXT-dichters no njonken in Frysktalich ek in Ingelsktalich dichtersprofyl.

De Ingelske webside fan RIXT sil brûkt wurde om in begjin te meitsjen mei in wichtige doelstelling fan it dichterskollektyf: de Fryske poëzy ynternasjonaal op ‘e kaart sette. Wy wolle de kommende jierren ús bêst dwaan om mear Fryske dichters op ynternasjonale poadia te krijen en de Fryske poëzy ûnder de oandacht te bringen fan dichtersnetwurken yn it bûtenlân. Wy dogge dat graach yn gearwurking mei oare dichters, de literêre tydskriften en kulturele organisaasjes.

De Ingelske webside fan RIXT is gjin oersetting fan de Fryske. De Ingelske side hat in oar karakter en doel. De Fryske side rjochtet him benammen op de aktualiteit. Dêr pleatse wy gedichten oer aktuele tema’s op. De Ingelske webside jout mear in oersicht fan ynternasjonale projekten en optredens dêr’t Fryske dichters by belutsen binne. De kommende tiid sille wy ús Ingelske side noch libbener meitsje mei audio- en fideo-opnames fan Fryske gedichten. Net-Frysktaligen kinne it lûd fan de dichters dan hearre by de Ingelske oersettings.

Oar nijs is dat wy trije Nederlânsktalige dichters by RIXT wolkom hjitten hawwe. It giet om Job Degenaar, Dien L. de Boer en Peter Vermaat. Alle trije wenje se al jierren yn Fryslân en fiele se har ferbûn mei de Fryske literatuer. Yn de moanne july is Job Degenaar RIXT-dichter fan de moanne en sille der twa aktuele gedichten fan him op de webside ferskine.

RIXT bestiet no ien jier. Yn it earste jier lieten wy allinnich dichters ta dy’t yn it Frysk (of in Fryske streektaal) skriuwe. RIXT waard û.o. oprjochte út argewaasje oer de beheinde oandacht dy’t LF2018 oan de Fryske literatuer en poëzy joech. Mei de mear as fjirtich Fryske dichters dy’t har yntusken by it kollektyf oansletten hawwe, is – fine wy – it punt wol makke dat de Fryske poëzy fitaal is, folop yn beweging en it wurdich om breed programmearre te wurden.

Dichters yn alle talen fan Fryslân binne wolkom by ús kollektyf. In betingst is wol dat se har ferbine wolle mei de Fryske poëzy. De webside fan RIXT bliuwt dêrom Frysktalich, mei no dus ek in Ingelsktalige fariant foar ynteressearre net-Frysktaligen.

Mear lêze? Sjoch: eng.rixt.frl (better noch: it Ingelske flachje boppe yn de menubalke oanklikke)
Mear ynfo? ynfo@rixt.frl

Dûbelpresintaasje nije bondels Gerrit de Vries en Syds Wiersma

Sneintemiddei 30 juny presintearje de RIXT-dichters Gerrit de Vries en Syds Wiersma har nije dichtbondels. De presintaasje fynt plak yn ytkafee De Basuin, yn de Hollannerwyk yn Ljouwert.

Dizze dûbelpresintaasje is ekstra bysûnder omdat Unlân Gerrit de Vries syn debútbondel is. Lân sunder ljurk is de fjirde dichtbondel fan Syds Wiersma. De beide bondels wurde útjûn troch útjouwerij Hispel.

Njonken de oanbieding sille ferskate dichters koart optrede: Yva Hokwerda (RIXT-dichter fan de moanne juny), Piter Boersma, Elmar Kuiper, Conny Veenings en Cornelis van der Wal.

Der is ek in Iepen Poadium. Elk dy’t wat dwaan wol, krijt de flier foar ien of twa gedichten/foardrachten.

De presintaasje fan de middei is yn hannen fan útjouwer Piter Boersma.
De middei duorret fan 15:00 oant ca. 17:30.
Tagong is fergees.

Ytkafee De Basuin leit krekt achter it stasjon yn Ljouwert.
Parkeargelegenheid is der by ’t soad yn ‘e buert.

Foar mear ynfo: info@hispel.nl

RIXT-dichters Willem Abma en Hein Jaap Hilarides yn Literair Café Muzykpleats Butenpost

‘Literair Café in Muzykpleats Buitenpost

Het Paviljoen MeM op de Muzykpleats van Atsje Lettinga in Buitenpost inspireerde de Keunstkrite tot het opzetten van een nieuwe activiteit. Het voormalige talenpaviljoen uit KH2018 Land van Taal gaat huis bieden aan een Literair Café.

“We beginnen met twee pilotafleveringen de komende maanden. Nieuwe activiteiten moet je even uitproberen. We denken dat er wel belangstelling voor is, gezien de toenemende interesse in literatuur en het aantal boekenclubs in de regio”, zegt Hetty Combs, voorzitter van de Stichting Keunstkrite Twizel. Tijdens de Kunstweek van Achtkarspelen, op woensdag 28 mei, vindt de eerste pilot plaats. Het programma bestaat uit twee diepte-interviews door presentatrice Fettsje Boorsma, voordrachten door de schrijvers zelf en een interactief vragenvuur door het publiek. Doel is om interessante achtergrondinformatie te bieden over hedendaagse boeken en auteurs, het publiek in contact te brengen met de schrijvers en omgekeerd. Het Literair Café is gratis te bezoeken, ook jongeren zijn van harte welkom.
Op woensdag 28 mei a.s. zijn te gast: de Bildtse boogiewoogieman/dichter/schrijver Hein Jaap Hilarides en dichter/schrijver/theoloog Willem Abma (i.p.v. de in het programma genoemde Friduwih Riemersma). Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Muzykpleats, Egypte 16a, 9285 WX Buitenpost. Meer informatie over de Kunstweek van Achtkarspelen en activiteiten van de Stichting Keunstkrite Twizel via www.keunstkrite.nl of mail naar info@keunstkrite.nl. Tel: 06-16480635.’

Boeksimmerboek 21 juny yn Drachten

Jo binne fan herte útnûge foar BoekSimmerBoek, op 21 juny fan 20:00 oere ôf yn kafee Marktzicht yn Drachten. Dizze jûn wurde der seis koarte ferhalen foardroegen, troch Ferdinand de Jong, Elske Schotanus, Nyk de Vries, Anita Terpstra en Geert Nauta, de sechsde sil wêze fan de lêzer dy’t de ferhalewedstryd wint, dy’t spesjaal foar dit feest útskreaun is. Fierder gjin drege praterij en offisjelichheden.

Der is in noflik stikje muzyk by, bier, hapkes en kuiergongen. Wy ha
sawol de ûnder- as boppeferdjipping fan it kafee ta ús beskikking, dat as jim efke rêstich sitte wolle, kin dat boppe ek.
Wy soene it hartstikke moai fine as wy jim as skriuwers en útjouwers dêr op dizze jûn treffe en mei elkoar de simmer tadrinke kinne.

RIXT-dichter Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth

Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth

Dichter Geart Tigchelaar hat ferline jier optreden op it ynternasjonale poëzyfestival StAnza yn St Andrews, Skotlân. Dêr hat er de Skotske dichter David Eyre troffen, dy’t him ferwûndere oer de oerienkomsten tusken it Frysk en it Skotsk. Sadwaande is hy begûn mei it oersetten fan Tigchelaar syn wurk. Eyre wie frege om oer de relaasje tusken it Skotsk en it Frysk te fertellen oan ’e hân fan Tigchelaar syn poëzy op it Soutar Festival of Words en de organisaasje fan it festival hat om dy reden Tigchelaar útnûge om nei Perth te kommen. Praat oer meartalige poëzij paste kreas by it festival, mei’t William Soutar, dêr’t it festival nei neamd is, sawol yn it Skotsk as yn it Ingelsk skreau. William Soutar, dêr’t it festival nei neamd is, skreau sawol yn it Skotsk as yn it Ingelsk.

De seal siet op 28 april net grôtfol, mar de minsken dy’t der wienen, wienen o sa ynteressearre. It waard dy sneintemiddeis folle mear in petear mei it publyk as dat it gie om it foardragen fan gedichten en it dêroer fertellen.
Minsken wienen net allinnich nijsgjirrich nei it Skotsk as it Frysk, mar ek nei de dúdlike oerienkomsten tusken beide talen (sjoch dêrfoar ûndersteand gedicht). It Skotsk wurdt faak sjoen as min útsprutsen Ingelsk, mar Eyre hat dúdlik makke dat it lân der sa net hinne leit. Syn doel is dan ek om te wizen op de relaasje mei it Frysk en sa it boadskip oer te bringen dat it Skotsk gewoan ien fariant is fan de brede Germaanske taalfamylje.
It Frysk wurdt faak as hiel sjongsum oantsjutten, ek troch minsken dy’t dy taal net behearskje. Dy sneintemiddeis yn Perth waard opmurken dat beide talen dyselde sjongsumens hawwe.
Eyre is fan doel om fierder te gean mei it oersetten fan Tigchelaar syn dichtbondel leech hert yn nij jek en hopet dêr meidertiid ek in útjouwer foar te finen.

Understeand fers hat David Eyre op it StAnza Festival earst yn it Skotsk skreaun en doe mei help fan Tigchelaar oersetten.

Memmetaal

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in freon.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde

Mammietung

For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

English version:

Geart Tigchelaar at the Soutar Festival of Words in Perth

Poet Geart Tigchelaar has performed at the international poetry festival StAnza in St. Andrews, Scotland, last year. There he met the Scottish poet David Eyre, who was intrigued by the similarities between Frisian and Scots. As a result, he has started with the translation of Tigchelaar’s work. Eyre was asked to talk at the Soutar Festival of Words about the relationship between Scots and Frisian with the poetry of Tigchelaar as an example. The festival organisation invited Tigchelaar to Perth to accompany and strengthen this presentation. A talk about multilingual poetry suited the festival, as William Soutar, whom the festival is named after, wrote in both Scots and English.

On the 28th of April, the room was not crowded, but the people who did attend were greatly interested. That Sunday afternoon it became much more a conversation with the audience than a poetry recital with a talk afterwards. The audience was not only interested in both Scots and Frisian, but also in the distinct similarities between the two languages (see the poem below). Scots is often seen as poorly pronounced English, but Eyre made clear that this is far from true. His aim is to point towards the relationship with Frisian and transfer that Scots is just a variant of the broad Germanic language family. Frisian is regularly described as melodic, also by people who do not know the language. This afternoon in Perth it was noted that both languages share this melodious ring to it.

Eyre plans to continue translating Tigchelaar’s collection of poetry leech hert yn nij jek and hopes to find a publisher in due time.

The poem below is first written in Scots by David Eyre at the StAnza Festival and then translated with the support of Tigchelaar.

Memmetaal

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in freon.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde

Mammietung

For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

 

RIXT-dichter Elmar Kuiper nei Transpoesie yn Brussel

Alwer in RIXT-dichter nei Transpoesie yn Brussel. Foarich jier Janneke Spoelstra,  dit jier Elmar Kuiper. Lês it parseberjocht fan it Skriuwersboun:

Ek yn 2019 wurdt yn Brussel Transpoesie organisearre, it Europeeske Poëzyfestival.

Foar de twadde kear is dêr in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Elmar Kuiper. Hy sil 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is, tusken 24 oare talen út Europa. Fierder organisearret Transpoesie foarstellings yn september en oktober.
Ek dit jier hat It Skriuwersboun de oprop dien foar ynstjoerings. In kommisje besteande út Alex Riemersma ((NHL-Network to Promote Linguistic Diversity), Cor van der Meer (Fryske Akademy) en Tryntsje van der Veer (It Skriuwersboun) hawwe út trije kandidaten dichters Elmar Kuiper keazen mei syn gedicht ‘Myn Lân’.
De yn 1969 berne dichter skreau fiif Frysktalige bondels (Hertbyt, Ut namme fan mysels, Granytglimkes, Hiemsiik en Stienkeal (Bornmeer). Syn Nederlânske gedichten waarden bondele yn Hechtzwaluwen (Augustus) en Ruimtedier (Atlas Contact) en ek ferskynde fan syn hân de twatalige bondel: Roep de rottweiler op! / Rop de rotweiler op! (BnM).
Njonken dichter is Elmar Kuiper ek toanielskriuwer, byldzjend keunstner, performer, filmmakker en partisipearret yn it ymprovisaasjekollektyf Tsjinlûd. Fierder is hy lietskriuwer en sjonger fan de darkwave band Tigers fan Greonterp.

Ut ‘Myn lân’ in fragmint:

Wat kin ik jaan as de ljip op myn lân gûlt
aai kwyt, aai kwyt, as myn skries skriemt
as in dichter dy’t siik en blyn fan langst
syn âlde lân besjonge wol?

Wat kin ik dwaan as myn lân skoare wol,
mar jankt as in junk om ’e jarre,
as de hûd skuort, de nulle yn ’e ier
it wêzen iepenript?