Twadde printinge Pippi Langkous

De Fryske oersetting fan Pippi Langkous troch Martsje de Jong hat in twadde printinge, nei’t de earste nei in pear wike útferkocht wie.

De ‘Fryske Pippi’ is útbrocht ta eare fan de 75ste jierdei fan it sterkste famke fan de hiele wrâld. Yn de Fryske edysje fan Pippi Langkous stean de dielen ‘Pippi Langkous’, ‘Pippi Langkous giet oan board’ en ‘Pippi Langkous yn Taka-Tukalân’.

foto: Afûk

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en draacht gauris foar by ferskate gelegenheden yn en bûten Fryslân. Har ynteresse giet út nei berneliteratuer. Se resinsearre in pear jier berneboeken foar it Friesch Dagblad en no is se bestjoerslid fan it Simke Kloostermanlien. Sigrid Kingma hat by ferskate tydskriften belutsen west as dichter, resinsint en columnist. Yn 2016 debutearre se mei de twatalige dichtbondel Reade triedleas/Red wireless. Sûnt dy tiid hat se in oantal ynternasjonale meartalige projekten dien. De lêste jierren is se as dichter belutsen by edukative projekten yn it primêr en fuortset ûnderwiis en skriuwt se in soad op fersyk. Foar it FeRstival leveret se jierliks nij wurk oan. ‘Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine.’

Oer har dielname oan RIXT: ‘Ik skriuw foar publyk en draach foar om heard te wurden. In netwurk helpt foar de sichtberens en it oansjen fan Fryske poëzij. Dêr draach ik graach oan by.’

Ynstjoerde gedichten
Livestream (12 april 2021)
Kopstikken (26 april 2021)
Negativen (28 april 2021)
Helden (18 maart 2022)

Blommen

Om de tiid te deadzjen
is der in knopke fan ‘autoplay’
dat altyd op dy wachtet

Der is in hiele wrâld fol
as in grut pakhûs mei knopkes
om de tiid te deadzjen

Mar dan hellet de tiid dy yn
as wyn dy’t dy foarby raast
en is der gjin knop ‘rewind’

Om de dea út te stellen
sit der in lyts plestik pakje
mei wyt poeier by elk boskje

Der is in hiele fabryk
en grutte kantoaren foar blompoeier
om de dea út te stellen

Mar dan komt dochs de dea
en dy bringt wer nije tiid
foar jonge blommen

© Sigrid Kingma

De bui [dei 6]

Fan 1 oant en mei 7 augustus sit Dichterskollektyf RIXT op ’e Feanhoop yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde. Alle dagen komt der in twatal del om oan in strofe te wurkjen dat nei sân dagen in folslein gedicht wurdt.

Hjoed wienen dat Syds Wiersma en Dirk Geerdink.

Yn augustus is Cornelis van der Wal Dichter fan de moanne. Hy hat it spit dêrôf biten troch de earste strofe te skriuwen. As ‘Rigel fan Rink’ is der keazen foar: ‘De mar nimt de bui net.’ Dy rigel komt út de roman De nacht fan Belse madam (1991) en jout daliks de toan en rjochting fan it fers en dêrmei de hiele wike oan.

Foto: Geart Tigchelaar
De bui

De mar nimt de bui net
en do joust gjin antwurd.
Boppe ús beiden driuwe
wolken dy’t gûle wolle.

Under ús de feanbrân,
dyn eagen doarmje ôf.
Ik freegje it reid om ried.
It rommelet yn ’e fierte.

Faaks moat ik wei fan dy.
Lit de mar de mar en skûlet
in skjin rekest yn falleien fan omfierrens wei
dêr’t tonger rôlet mei in oare stim

as dy dêr’t ik my fan benearje lit.
Wol ik it fjoer beswarre
wylst it yn myn wêzen ferankere leit,
of spjalt it hjit de stobbe sisterjend?

Leafst my noch haw ik dy frege
dyn swijen is it antwurd dat myn siel ferbalderet
it wjerljocht twingt in brekline ôf
en kliuwt de mar klinysk yn gaos.

Witwêrsanne wolket loft.
Ik wol net langer as in rider
op blak wetter rûntsjedraaie
wachtsjend op in weach fan dy
lit ik alles achter. Lottere is it klear
foar my. De mar nimt de bui net
mar do hast my mar te nimmen.

Hiest my mar naam. Do bluister-flarde,
ik triuw ús ielstikeljen no ôf. In wetterjuffer
riert de himelhûd oer de plûmpe oan.
It lûd fan de kloet laket. Ik haw ús sjoen.

De bui [dei 4]

Fan 1 oant en mei 7 augustus sit Dichterskollektyf RIXT op ’e Feanhoop yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde. Alle dagen komt der in twatal del om oan in strofe te wurkjen dat nei sân dagen in folslein gedicht wurdt.

Hjoed wienen dat Carla van der Zwaag en Tialda Hoogeveen.

Yn augustus is Cornelis van der Wal Dichter fan de moanne. Hy hat it spit dêrôf biten troch de earste strofe te skriuwen. As ‘Rigel fan Rink’ is der keazen foar: ‘De mar nimt de bui net.’ Dy rigel komt út de roman De nacht fan Belse madam (1991) en jout daliks de toan en rjochting fan it fers en dêrmei de hiele wike oan.

Foto: Geart Tigchelaar
De bui

De mar nimt de bui net
en do joust gjin antwurd.
Boppe ús beiden driuwe
wolken dy’t gûle wolle.

Under ús de feanbrân,
dyn eagen doarmje ôf.
Ik freegje it reid om ried.
It rommelet yn ’e fierte.

Faaks moat ik wei fan dy.
Lit de mar de mar en skûlet
in skjin rekest yn falleien fan omfierrens wei
dêr’t tonger rôlet mei in oare stim

as dy dêr’t ik my fan benearje lit.
Wol ik it fjoer beswarre
wylst it yn myn wêzen ferankere leit,
of spjalt it hjit de stobbe sisterjend?

Leafst my noch haw ik dy frege
dyn swijen is it antwurd dat myn siel ferbalderet
it wjerljocht twingt in brekline ôf
en kliuwt de mar klinysk yn gaos.

De bui [dei 3]

Fan 1 oant en mei 7 augustus sit Dichterskollektyf RIXT op ’e Feanhoop yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde. Alle dagen komt der in twatal del om oan in strofe te wurkjen dat nei sân dagen in folslein gedicht wurdt.

Hjoed wienen dat Anne Heegstra en Simen de Jong.

Yn augustus is Cornelis van der Wal Dichter fan de moanne. Hy hat it spit dêrôf biten troch de earste strofe te skriuwen. As ‘Rigel fan Rink’ is der keazen foar: ‘De mar nimt de bui net.’ Dy rigel komt út de roman De nacht fan Belse madam (1991) en jout daliks de toan en rjochting fan it fers en dêrmei de hiele wike oan.

Foto: Geart Tigchelaar
De bui

De mar nimt de bui net
en do joust gjin antwurd.
Boppe ús beiden driuwe
wolken dy’t gûle wolle.

Under ús de feanbrân,
dyn eagen doarmje ôf.
Ik freegje it reid om ried.
It rommelet yn ’e fierte.

Faaks moat ik wei fan dy.
Lit de mar de mar en skûlet
in skjin rekest yn falleien fan omfierrens wei
dêr’t tonger rôlet mei in oare stim

as dy der’t ik my fan benearje lit.
Wol ik it fjoer beswarre
wylst it yn myn wêzen ferankere leit,
as spjalt it hjit de stobbe sisterjend?

Skriuwerskafee mei Tsead Bruinja

Tsead Bruinja is Frysk dichter en beneamd ta Dichter des Vaderlands foar de jierren 2019 en 2020. Hy sil yn dy twa jier fersen skriuwe by nasjonale barrens en optrede as ambassadeur fan ‘e poëzije. Bruinja is in dichter dy’t yn earlike, ienfâldige wurden sawol gefoelich as skerp wêze kin, dy’t in ynfal of anekdoate ta gedicht ferheffe kin en rauwens en lyryk ôfwikselet.

Hy debutearre yn it Frysk yn 2000 mei de Frysktalige bondel De wizers yn it read en yn it Nederlânsk yn 2003 mei Dat het zo hoorde. Bruinja stelt blomlêzings gear, besprekt, presintearret, hâldt fraachpetearen en treedt op yn it binnen- en bûtenlân.

It fraachpetear mei Tsead Bruinja sil fersoarge wurde troch Inki de Jonge.

foto: Rosa van Ederen
Skriuwerskafee
Snein 8 maart, 16:00 oere,
De Harmonie (Accent-seal)
Yn Ljouwert.
Tagongspriis  € 12,50,
koarting mei dbiebpas.

Trije RIXT-dichters op Frysk–Grunneger literêre jûn Europese Taledei

Trije RIXT-dichters op Frysk–Grunneger literêre jûn Europese Taledei

Om Europeeske Taledei te fieren organisearret it Europeeske Buro foar Lytse Talen (EBLT) op tongersdei 26 septimber by de Fryske Akademy yn Ljouwert in literêre moeting tusken Fryslân en Grinslân. Trije Grunnegerstalige skriuwers en trije dichters út Fryslân sille op dizze jûn yn Ljouwert optrede. De singer-songwriter Gert Sennema, bekend fan de band Westkantstad, sil syn Grunneger nûmers sjonge. De foardrachten op dizze Frysk-Grunneger literêre jûn komme fan Aly Freije, Hein Jaap Hilarides, Sytse Jansma, Tonko Ufkes, Harry van Velsen en Carla van der Zwaag.

Datum: 26 septimber
Tiid: 20.00-21.00 likernôch) – ynrin: 19.30
Plak: Fryske Akademy
Tagong: fergees

lês mear: https://www.facebook.com/events/532419180839761/