Helden

It gedicht ‘Helden’ is fan Sigrid Kingma, Dichter fan Fryslân. It waard útsprutsen op de literêre middei ‘Optrede foar de frede’, opset troch dichterskollektyf RIXT, literêre tydskrift ‘de Moanne’ en Leeuwarden UNESCO City of Literature. Oarloch wie eat dêr’t beppes oer prate en pakes oer swije. Dat feroaret, lykas de ynterpretaasje fan ferhalen oer it ferline.

Sigird Kingma. Foto: Geart Tigchelaar

Helden

Wêr wienen jo yn de oarloch?

Hoe faak hat se ferteld
oer de jûntsjes kaarten
militêren oan de doar
it lûk ûnder it hea.

Wêr wienen jo yn de oarloch?
We laitsje allegear
sa’n treflike imitaasje fan beppe
dy’t doe al minder waard
hilarysk.

De âlde geast krûpt
yn de nije tiid
sy stienen der, helden sûnder nammen
makken plak oan tafel foar
in libbenslang potsje skaak.

Wêr wienen jo yn de oarloch?
Oare beppe antwurde
‘No, gewoan, thús.’

Se hienen like âld west
beide noch famkes
in ferskil fan fyftich
bommen westliker.

De fraach komt werom
net sa maklik as it klonk
sa grappich net mear
wêr binne wy yn de oarloch?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *