Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.

 

Foto: Edwin de Groot

 

Taryf en koers 
 
i. 
goalera, boadskipper fan bedjer  
foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie
sels in bern dat troch de hoeven gie
der is altiten wol in sûnde te finen

in nij fûnemint kin no ienris brekke 
as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte 
 
ii. 
elke koroanamoanne like wreed  
de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon 
seit it is feilich fergelike mei frikandellen  
is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út 

fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske 
en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

skiednis meitsje

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘skiednis meitsje’ (‘geschiedenis maken’) is syn fjirde fers dat skreaun is yn opdracht fan it 4 maaiekomitee Ljussens en ferwiist nei de stokken dy’t by de hûzen yn Moarre en Ljussens steane dêr’t yn ‘e Twadde Wrâldoarloch ûnderdûkers sitten hawwe.

De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

 

Winsken twirje

‘Winsken twirje’, in gedicht fan Tialda Hoogeveen.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

Winsken twirje

wyt, giel en grien
yn eltse hân tsien
sykhelje yn, de wangen tsjok
sykhelje út, blaas ik it lok
hieltyd heger troch de loft
flean ik stadich in skoft
mei de plúskes mei
warreljende winsken efternei

Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Negativen

De deade mosk is bedobbe
dreame mei noch op de bonnefoai
oer optochtrûpen en iepen knoppen
festivaltinten yn wolkefjilden
wattestaafke as fentyl
foar de ûnderbúkmaitiid
fier fuorttroppe
fynst 2020 werom
op in ferkeapkleedsje
njonken de sjoelbak

Kâld en stil
koade swart
mei in depresje
stamppot rauwe data
it terraswaar gjin sifer
de flagge mei út wiuw
ferbylde flekken fuort
foar in sunich sintsje

Yn de fields stean no
túnmaatsjes
earste resultaten wize út
dat beantsjes foar
blommen opkomme
al binne der spruten by
dy’t har net teste litt

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.

 

Foto: Geart Tigchelaar
Kopstikken

Slingers hinget er foar
himsels net op
fiert oerlibbings mei
tichtlutsen lúksafleks
yn de efterkeamer
sensibilisearre freonen
bûsjild sparre by de ABN
foar syn nije fyts

Bedoarne pjut dy’t
fjochtet tsjin ferskjinning
sêfte wurden siket
foar in leagen
of gnyskjend bekent
dat er fergeat
wa’t juster noch
syn bôle smarde

Helder lykwols stiet
foar de geast
dat it sjerp wie
oer it papierwurk rûn
de plakkende poaten
ôfslikke yn de neigalm
fan de klinkende skillede twa hearen

‘De twa hearen’, in gedicht fan Gerrit de Vries.

Foto: Geart Tigchelaar

De twa hearen

de keamer,
it riedplachtsjen heard hawwend,
oerwaagjend

De Donald, De Mark

de ôfsetting, de ôfkarring

it wie in perfekt petear
perfekter as ea

we hawwe der nochris oer praat
mar it der net oer hân

sjocht potinsje
mar freget har ôf
oft de oerienkomst tusken de twa
better: de oerienkomsten
faaks wat subtiler
oanjûn wurde kinne

it is nepnijs
it heucht my net mear

ik kin immen yn New York by deiljocht
deasjitte
en der foar wei wine

it betrouwen is skeind
mar ik stean net
te ligen ik sprek de wierheid

wêrfan kundskip

it is de skuld fan de media
it siet no ienris oars yn myn ûnthâld

ik bin ûnskuldich ferklearre en frijpleite

ik skamje my djip

wat mear synisme en irony
soe it poëtysker meitsje kinne

nimt der noasje fan
en giet oer ta de oarder
fan de dei

Livestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Livestream

Bob en Flo hâlde in barbekjû
buorlju bakke mei
Fagradalsfjall is hotspot
fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf
fan de richel yn floeiber stien
by skimer ljochtsje feloranje ieren op
stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers
en dronefleaners
dampende dea krûpt stikem
ferrifeljend stadich nei teannen ta
tink om oardel meter mar mear noch
MOVE!!!
mei de kop foar ús byld wei
Bob siket mei flamjende eagen
freget om fullscreen 
Flo set in falleifoljende polonêze yn
de chat dûnset der wyld oerhinne
by jûn soarget Sif foar opskuor
ferswolget Bob de live-kamera