Oardelskonkedei

It Oardelskonkje is in nije dichtfoarm dy’t koartlyn yn it libben roppen is troch dichter Syds Wiersma, dy’t de ferliking makke dat wy hjoed-de-dei reizgers op oardel skonk wurden binne. It fers hat dêrom “oardel skonk” mei twa strofes, dêr’t de earste tsien wurden hat en de twadde fiif. Fierders is it frij oan de dichter de ynfolling te jaan oan it Oardelskonkje.

Ein april nûge RIXT elkenien út om mei de foarm te wurkjen, boartsjen en dichtsjen. Dat hawwe minsken ek dien – en it resultaat kinne wy hjoed presintearje op RIXT har alderearste Oardelskonkedei mei mar leafst tolve Oardelskonkjes fan de dichters Elmar Kuiper, Gerrit de Vries, Carla van der Zwaag, Yva Hokwerda, Elly de Leeuw, Inne Bilker, Simen de Jong, Henk Veenstra, Ytsje Hettinga, Dirk Geerdink, Anne Heegstra en Ypie Bakker.

Elmar Kuiper

ik ha ús frijheid opmetten
mei in tomstôk en kaam

net fierder as in meter


Gerrit de Vries

de opperpoaier yn it tuorke
set kassafammen efter pleksyglês en

âlderein as hoeren efter ruten


Carla van der Zwaag

de hiele wrâld is betsjoend
troch koroana syn glûpende set

wannear komt prins te tútsjen?


Elly de Leeuw

bûtendoar baarnt de sinne 
yn de maitiid fan dit koroanajier

binnendoar baarne allinne 
de triennen


Inne Bilker

mem en heit setten my
yn ’48 op de wrâld

harren bydrage 
oan de weropbou


Yva Hokwerda

babbelegûchelst as ‘ynfloedster’
oer wrâldwiid myselium
fleizich ferwege dyn poddestuollelipkes

popke, ik ha leaver 
oesterswam


Simen de Jong

wy grutte minsken
binne ûnderweis
te fangen troch it lytse

wat ús fiert nei fierder


Henk Veenstra

sa stil op strjitte
elkenien bliuwt binnen
drok mei alles

mar harkje...
alle fûgels sjonge


Ytsje Hettinga

oardelmeter by my wei 
bist tichterby as yn al dy

jierren dat we
ferfrissele leine


Dirk Geerdink

frijheid om te witten en it witten witte te litten

fan dy hearre te litten


Anne Heegstra

fan juster, hjoed en moarn
sammelet it libben de siden

de dea bynt it boek


Ypie Bakker

begearich setst de tosken
yn farske fastfoodfersen
se folje goed

mar sêdzje docht it net  

 

8 antwurden opr “Oardelskonkedei”

   1. Tanke goede Syds, de dichter Snijders is bekend wurden mei ultrakoarte ferhalen. Yn Hjir ( nû. 1, 1984) ha fan myn hân trije “koartlingen” stien. Ientsje dan:

    Famke mei swartlearen fingerwanten

    In lokaal fan glês. Fiif menuten foar de belle. Fiifentweintich jassen fan santjin-achttjin. Der sit in famke mei swartlearen fingerwanten oan dat achter de want in stik wite bôle yt. Lytse hapkes. Elk hapke in snúfke lear.

 1. Myn lietekuorkes

  Trije útsetkisten oan de râne ta fol mei lietsjes
  haw ik yn de hôving stean

  Trije dagen haw ik ûnôfbrutsen songen
  ik hoegde it deksel jit net op te tillen

  (Byldzjend sizzen om oan te jaan hoefolle lietsjes hja wol kinne. Sa’n famke foel tige by de feinten yn ‘e smaak)

  Reinhard Verveld
  Daina’s de Letse wûnderbeam

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *