Ypie Bakker

Ik bin berne yn 1966 as helte fan in twaling. Op in pleats oan ’e Slachte by Lollum. As bern doarme ik graach troch de fjilden en friet boeken. Nei ús trouwen ferhuzen wy nei Achlum en krigen trije bern. Foar ús bern betocht ik ferhaaltsjes en rymkes foar it sliepen gean. Dy ferhalen en gedichten sieten yn ’e holle, opskriuwe kaam der net fan. It is pas fan de lêste tiid dat ik koarte ferhaaltsjes en fersen opskriuw en lêze lit. De reaksjes dêrop binne foar my in stimulâns om troch te gean. Ik ha in oantal skriuw- en dichtkursussen folge en wol my graach fierder talizze op it dichtsjen.

Ynstjoerde gedichten
Teraand
Fergetten gongen (16 april 2019)
Fûgelfrij (maart 2020)
Op de Swetteblom (11 augustus 2023)
Untstien (31 augustus 2023)

TERAAND

It wie op sa’n dizige maitiidsmoarn
dat inkeld it âljen fan in ko
de mankelike stillens ferbruts

In grize wale riisde út de sleatten omheech
dêr’t de sinne besocht troch it griis te brekken
ferskeaten de greiden fan donker nei ljocht

Troch it grienglânzgjende wrydsk mozayk
slingere steatlik de âld slachtedyk

Werom, yn tinzen fersonken ferdize
as mist op in maitiidsmoarn
myn bernetiid in hânfol ferhalen

Dreamen ferfleagen en sloegen del as
sulveren kralen op hillige grûn
teraand mei ’t lânskip.

©  Ypie Haitsma-Bakker