Gerrit de Vries

Gerrit de Vries (Ljouwert, 16 maaie 1969) is opgroeid yn Menaam. Nei it Christelijk Gymnasium yn Ljouwert ferhuze er nei Delft om dêr in stúdzje Mijnbouwkunde en Petroleumwinning te dwaan oan de TU. Hy behelle in Yngenieurstitel (spesjalisaasje Yngenieursgeologie) en gie oan it wurk as GIS en database spesjalist. Sûnt 2007 stjoert er in lyts bedriuw oan dat spesjalisearre is yn wrâldwiid offshore geotechnysk ûndersyk.

Gerrit hat him nei syn stúdzje te wenjen set yn Schiedam, wêr’t er no noch wennet mei syn beide bern. Fersen skriuwe docht er sûnt 1989. Hy publisearret de lêste jierren poëzy yn it Frysk literêr tydskrift Ensafh. In bondel is op kommendewei.

Ynstjoerde gedichten
Krapte (maaie 2018)
Oer minsken en bargen (24 maaie 2018)
Neitins (4 jannewaris 2019)
Semana Santa (19 april 2019)
Oer kanarjes (30 april 2019)
Oester (28 juny 2019)
Wat wit ik fan dizze wrâld (17 oktober 2019)
2020 koroanawurdlist (april 2020)
Poilvache (maaie 2020)
De twa hearen (16 april 2021)
Foby (21 desimber 2021)
Mottejacht (29 desimber 2021)
Sjoernaal (1 maart 2022)

 

KRAPTE

yn tiden fan
brânje krapte
hâldt elk fan keunst
en literatuer

it hat wat
wreed poëtysk skoans
jins pantsje jirpels
op te waarmjen mei
in fjoer fan fersen
oer ierappels of
ierappeliters

en op it húske
hat men wat te lêzen
leafst in goedkeape druk
mei rûch papier
dat feit faaks
nofliker en better
as in e-reader

wat is mear wurdich
wat wurden
of in skjinne naad

it kostet
inkeld wat dreamen
oer ivige rom
yn tiden fan dwylsinnigens
krapte oan sûn ferstân

lis dan ta nut fan ’t algemien
yn in KH desnoads
in stedsferwaarming oan
stek dan de brân
yn bergen boeken

lêzen wurdt der dochs al net
útsein troch dyjingen
mei ferheven dreamen

© Gerrit de Vries