Tredde publikaasje Waailân

Heal septimber strúnden tsien fêstelândichters fan RIXT mei fjouwer eilândichters in dei oer it waadeilân Skylge. Dat diene se yn fiif groepen en ûnder lieding fan in eilândichter. Dy brocht har/syn groepke op bysûndere plakjes yn de buert fan Hoarn. Under de titel Waailân waard de poëzy dy’t middeis makke waard jûns yn it bûtenteater fan de Folkshegeskoalle oan it publyk presintearre.
Carla van der Zwaag en Janna van der Meer yn it Hoarnster bosk. Foto: Geart Tigchelaar

Hjoed de tredde publikaasje. It is in spoken word-bydrage fan it duo Janna van der Meer en Carla van der Zwaag: ‘duel of duet?’ Geart Tigchelaar makke it filmke en die de audiomiks.

2 Replies to “Tredde publikaasje Waailân”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *