Einoptreden Waailân: dichters op it eilân

De groep dielnimmende dichters oan Waailân: dichters op it eilân. Foto: Geart Tigchelaar

Justerjûn hawwe de dichters harren wurk fan Waailân foardroegen foar it publyk mei it einoptreden yn it wynstille iepenlofteater de Rûnte ûnder in hieltiten tsjuster en moaier wurdende stjerrehimel.

As earste wiene oan bar Ilse Vos, Jolanda Gooiker en Simon Oosting, mei harren poëtyske fertelling fan de dei, mei ‘Deiferslach’.

Ilse Vos, Simon Oosting en Jolanda Gooiker ‘Deiferslach’. Foto: Geart Tigchelaar
Simon Oosting. Foto: Geart Tigchelaar

Oard wiene Simen de Jong, Ina Schroders-Zeeders, André Looijenga mei ‘It Hôf’. Harren gedichten wiene ynspirearre troch it tsjerkhôf dêr’t hja west hiene én it Skylger wurd ‘driig’.

Simen de Jong, Ina Schroders-Zeeders, André Looijenga mei ‘It Hôf’. Foto: Geart Tigchelaar
Simen de Jong, Ina Schroders-Zeeders. Foto: Geart Tigchelaar

As tredde kamen Janna van der Meer en Carla van der Zwaag mei harren ‘duet of duel?’, in dûbelspul tusken see en eilân.

Carla van der Zwaag en Janna van der Meer mei ‘duet of duel?’ Foto: Geart Tigchelaar

Tryntsje van der Veer, Dirk Geerdink en Nienke Zorgdrager slueten dêr op oan mei harren meartalige optreden ‘Eindland/Einlân’.

Nienke Zorgdrager, Dirk Geerdink en Tryntsje van der Veer mei ‘Eindland/ Einlân’. Foto: Geart Tigchelaar
Tryntsje van der Veer. Foto: Geart Tigchelaar

Ofslutende groep wie Ruud Knier, Syds Wiersma en Yva Hokwerda mei harren optreden ‘Skylge’.

Ruud Knier, Yva Hokwerda (Syds Wiersma) mei ‘Skylge’. Foto: Geart Tigchelaar
Yva Hokwerda. Foto: Geart Tigchelaar

Mei in soad niget hawwe wy yn de Rûnte sitten en geniete en harke nei alle dichters en de omjouwing. It wie in moaie ôfsluter fan in daalders kreative dei en it optreden liet goed sjen wat de dichters mei-inoar fersette kinne bywannear’t hja de frijheid hawwe om op it eilân te strunen, ynspiraasje op te dwaan en mei-inoar de ferbining te sykjen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *