Dichterskollektyf RIXT komt mei It Literêr Sirkwy

Earste sirkwyjûn op 9 oktober yn kafee Marktzicht yn Drachten

Frysk Dichterskollektyf RIXT bringt It Literêr Sirkwy werom mei in nije rige literêre jûnen yn 2021-2022. Poëzy en muzyk binne de fêste yngrediïnten, lykas in iepen poadium nei it skoft. Sneontejûn 9 oktober is de ôftraap mei it earste Literêr Sirkwy yn kafee Marktzicht yn Drachten.

De ferskate RIXT-dichters dy’t ein july meidien hawwe oan RIXT op ’e Arke sette de toan foar de earste jûn, Arke yn ’zicht. Yn de Skriuwersarke op de Feanhoop wurken RIXT-dichters gear mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut en muzikant Bruno Rummler. De poëzy en muzyk dy’t dat oplevere hat, wurdt yn kafee Marktzicht presintearre.

Foar it skoft binne der optredens fan de dichters Arjan Hut, Sigrid Kingma, Edwin de Groot, Syds Wiersma, Carla van der Zwaag en Janna van der Meer. De lêste beide dichters trede op mei Bruno Rummler.

Der sil ek omtinken wêze foar de poëzy fan Tsjisse Hettema, dy’t meidwaan soe oan RIXT op ’e Arke mar hommels ferstoar yn de wike dat it projekt plakhie. By útjouwerij Frysk en Frij ferskynt ynkoarten postúm Hettema syn fjirde dichtbondel Hewwy dát. Gedichten út dy bondel sille yn Marktzicht klinke.

Nei it skoft is der in iepen poadium en sil Bruno Rummler solo optrede. Elk dy’t poëzy (eigen of fan in oar) bringe wol op it iepen poadium, is tige wolkom. Wol graach efkes opjaan by: ynfo@rixt.frl. De presintaasje fan de jûn yn Drachten is yn hannen fan Edwin de Groot.

It Literêr Sirkwy waard foar it earst yn 2005 organisearre en wie tsien jier lang in fêst poadium foar skriuwers, dichters en muzikanten. Yn dy jierren wie it in inisjatyf fan It Skriuwersboun. Dichterskollektyf RIXT hat dat stokje no oernaam en sil in tal literêre jûnen op ferskate plakken yn Fryslân organisearje. Dy nije rige wurdt mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Datum: 9 oktober 2021
Plak: Drachten, kafee Marktzicht, Aldewei 14
Tiid: 20.00 – 22.00 oere
Tagong: fergees
Wolkom ek by de neisit! Hâld rekken mei de jildende koroanamaatregels

RIXT op de Arke – tongersdei

Dizze wike is de Skriuwersarke it briedplak foar kreativiteit fan Frysk Dichterskollektyf RIXT.  RIXT-dichters skriuwe poëzy mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut of mei sjonger Bruno Rummler.

De lêste dei op de Arke! Sigrid Kingma hat mei Ypie Bakker en Anne Heegstra wakker dwaande west mei poëzy, mei styloefeningen en letter kreatyf dwaande west mei sinnen út de krante. In moaie ôfsluter fan de wike op de Arke!

Ypie Bakker en Anne Heegstra oan de slach mei de kranteknipsels. Foto: Sigrid Kingma

RIXT op de Arke – woansdei

Dizze wike is de Skriuwersarke it briedplak foar kreativiteit fan Frysk Dichterskollektyf RIXT.  RIXT-dichters skriuwe poëzy mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut of mei sjonger Bruno Rummler.

Op woansdei wiene Edwin de Groot en Arjan Hut op de Arke. De dei is fold mei goede petearen oer it dichtsjen, besprekken fan poëzy en it libben. It resinte ferstjerren fan Tsjisse Hettema droegen hja mei harren mei. In middei dy’t in oare ynfolling krigen hat as de foargeande dagen, mar nettsjinsteande is der in siedsje plante foar letter.

Foto: Edwin de Groot

RIXT op de Arke – tiisdei

Dizze wike is de Skriuwersarke it briedplak foar kreativiteit fan Frysk Dichterskollektyf RIXT.  RIXT-dichters skriuwe poëzy mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut of mei sjonger Bruno Rummler.

Op tiisdei skode Janna van der Meer oan by Bruno Rummler om mei-inoar te dichtsjen op muzyk. In moaie dei en útwikseling by it Petgat, mei Arjan Hut as gasthear.

Bruno Rummler en Janna van der Meer by de Arke. Foto: Elizabeth Hietkamp

 

RIXT op de Arke – moandei

Dizze wike is de Skriuwersarke it briedplak foar kreativiteit fan Frysk Dichterskollektyf RIXT.  RIXT-dichters skriuwe poëzy mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut of mei sjonger Bruno Rummler.

Hjoed wie Carla van der Zwaag op de Feanhoop en sy sprong mei Bruno Rummler drekst yn it boatsje om op muzyk te dichtsjen. Hja hawwe frijút dwaande west en oan ‘e ein fan de middei klonk der al muzyk yn de Arke: de toan is setten foar de wike!

Carla van der Zwaag en Bruno Rummler yn Foekje. Foto: Sigrid Kingma.

RIXT op ‘e Arke

Foar de twadde kear hat RIXT fan it FLMD in wike de beskikking krigen oer de Skriuwersarke by de Feanhoop. Fan 24 oant en mei 30 july sille RIXT-dichters mei-inoar oan poëzy wurkje yn de mande mei dichteresse Sigrid Kingma, dichter Arjan Hut of sjonger Bruno Rummler. It doel is om te wurkjen oan in gedicht, oersetting, foardracht of songtekst, dat letter dit jier op it poadium brocht wurde kin.

De dielnimmende RIXT-dichters binne: DerGjitr, Anne Heegstra, Ypie Bakker, Janna van der Meer, Tsjisse Hettema en Carla van der Zwaag. Sy sille de úteinlike útkomsten fan har moetings presintearje op in poëzyjûn dy’t RIXT yn de hjerst organisearret. Hut, Kingma en Rummler sille dêr dan ek optrede.

Ffoto: Geart Tigchelaar

Foarich jier hawwe wy ek op ’e Skriuwersarke west en mei in groep RIXT-dichters in ‘trochjougedicht’ skreaun. Dat neamden wy doe ‘De Rigel fan Rink’, omdat in rigel út it wurk fan Rink van der Velde as begjinrigel fan it trochgedicht naam wie. Moannedichter Cornelis van der Wal trape doe ôf mei de earste strofe en ferfolgens waard yn twatallen alle dagen in ferfolchstrofe skreaun. In fotoferslach dy wike op de Skriuwersarke fine jo hjir. It trochjougedicht “De bui” kinne jo hjir fine.

Fryske en Deenske dichters presintearje twatalige blomlêzing op LiteratureXchange yn Aarhus

De RIXT-dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar presintearje yn ’e mande mei de Deenske dichters Peter Laugesen, Carsten René Nielsen, Annemette Kure Andersen, Thomas Dalgaard en Mads Mygind op it ynternasjonale literatuerfestival LiteratureXchange yn Aarhus de twatalige blomlêzing Oar hûs / Et andet hus, útjûn troch Hispel.

Yn 2019 hawwe de fjouwer Fryske dichters in wike yn Aarhus west om kollega-dichters te treffen en om op te treden. Dêr is in gearwurking mei de fiif Deenske dichters út fuortkommen. Sa hawwe hja dwaande west om inoars wurk oer te setten, fjouwer fan elke dichter. Geart Tigchelaar hat de bondel fan foto’s foarsjoen.

foto: Pieter Postma

‘In oar hûs kin fiele as thúskommen op in oar plak,’ sa stiet yn it foaropwurd fan ’e bondel. En dat is krekt hoe’t de Fryske dichters harren fielden yn de twadde grutste stêd fan Denemarken. En fan dat oare hûs jouwe hja poëtysk blyk yn de twatalige bondel.

Yn juny wurdt de tredde edysje fan it Aarhusiaanske literatuerfestival LiteratureXchange holden. It festival duorret alve dagen lang mei in soad ynternasjonale skriuwers dy’t mei-inoar mear as 180 optredens, masterclasses, lêzings, ensafuorthinne jouwe. De presintaasje fan ’e bondel Oar hûs / Et andet hus is op 16 juny.