Winterpinnestreek 8 – Anne Heegstra: ‘oerwinning’

Winterpinnestreek 8 – Anne Heegstra

Fan jongs ôf oan hawwe se my al yn de besnijing. Hoe’t se yn myn jeugd by’t hjerst foar de kjeld út fleagen, my de winter brochten. Ik hâld fan winter. Faak woe ’k as bern yn sa’n formaasje wol mei werom nei harren thúslân fleane. Soms, om oan lyts fertriet te ûntkommen, mar meastal om aventoeren te belibjen. Letter woe ’k sá by harren keppel oanslute om tsjustere tiden te ûntflechtsjen. Mar op seker moment wist ik; der is gjin ûntkommen oan, bist op eigen krêft oanwiisd.

En dochs soe ‘k, ek no noch, sa mei de guozzen meifleane wolle.

Foto: Roel Bos

 

oerwinning

út beferzen oarde komt in gakjen, guozzen
yn de foarm fan fiktoarje harren hoedzjen
tsjin in godfergetten, as stiel sa hurde himel

de hannen spraat, it antlit yn oerjefte
nei it ûneinige keard sjoch ik se gean, as bern
hie ‘k op harren reis faak meifleane wollen

no is dêr it witten fan net te peilen djipten
dy’t we himel neame, dat âlde fielen
soarte fan bekrûping, wizer as ik

se hiene dy earne efterlitten

dochs digeret yn my op wytberime moarn
noch altyd dreamend dat bern nei bûten

 

 

 

 

6 Replies to “Winterpinnestreek 8 – Anne Heegstra: ‘oerwinning’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *