ûngetiidzje

Anne Heegstra is dichter fan de moanne oktober by RIXT. Ungetiidzje is har earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar
ûngetiidzje

mennich man
gie syn ienlike gong
dei yn dei út
wike oan wike
wylst de seine song
 
fersliten
fuotark mei gatten
troch platwâde tiid
spikers sichtber
fan ’t sekuer 
fersoaljen
 
hy trêde
iuwen nei âlde moade
fan hûs op ’t fiere haailân ta
yn opgeand ferweech
de seineman 
temjitte
 
yn lêste skimer
tsjin feroarjende kime
fertige syn tinte

harhammers tikjen
ferwaaide op nije winen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *