Oarden fan No-Go

In aktueel fers fan Syds Wiersma

Foto: Syds Wiersma

 

Oarden fan No-Go

ik bin der op klear
ik bin it wend
om in wike of mear
yn lockdown te gean
it is myn habitat as dichter

mar mocht it safier komme dat
alles falt yn it slot
en wa’t de doar út wol
earst in ferklearring
fan wêrom, hoelang en wêrhinne
uploade moat

dan rin ik de frontliny yn
de útbonke diken
de grêfstimming yn wiken
it jûkjend blombekjen yn tunen en parken

want as poëzy earne wêze wol
dan is it
ûnbewapene
yn de oarden fan No-Go

also
schreibe ich in friesischer Sprache
und in Großbuchstaben
meinen eigenen Ausweis:

IK BIN DICHTER
MYN WRÂLD LEIT OP ’E DYK
GJIN PANYK
IK KOM NET TICHTERBY
AS IT BYTSJE DISTÂNSJE
DAT FERSEN FAN KWIZEKWÂNSJE
NO IENKEAR FREEGJE

of effektiver miskien:

TREK U TERUG
IK HEB EEN LICHTE KUCH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *