Stilte foar de stoarm

In gedicht fan Lara Kool

Foto: Lara Kool

 

 

it is wynstil
dýnstil
sis dochs wat
bestean ik wol?

driigjend as de nacht
do witst
wat ik net wit
yn stilte leit macht

hoe stiller oftst bist
hoe lûder ik wurd
healwiis op ‘e syk
nei wurden
dy’t fertelle dat ik noch bin
wylst ik mysels wei jou
oan it tsjustere gat fan

foar de stoarm

foar altyd dyn-
Ssshhhh

ûntstien

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har twadde moannegedicht is ûntstien.

Ypie Bakker: ‘Dit fers ha ik by bygeande bylden makke foar de eksposysje: ‘De weg naar het beeld’, fan Staal en Steen.’

 

ûntstien

alles wie al
besletten yn stien

it bern foetus noch
beferzen yn de memmeskurte

it famke ferstille
fossyl fan ferlerne tiid

de brekbere frou in dame
kwetsber mar krachtich

se wachten

do seachst en trochseachst
fieldest en foarmest

haktest hurdens fuort
rasptest rauwe rânen flak

swierte waard lichter
ballast waard stof

blaasdest it fuort
der foel in lêst fan dy ôf
it wie folbrocht

dame, famke
bern yn ’e knop
glânzen yn ’t ljocht

Foto’s Ypie Bakker

op de Swetteblom

Ypie Bakker is dichter fan de moanne augustus by RIXT. Har earste moannegedicht is ‘op de Swetteblom’.

Foto: Ypie Bakker

Duorsumens en frijheid stiet heech yn it findel op de ekologyske camping de Swetteblom. Werom nei de basis is dêr it kredo. Yn de wenwein fan Syds Wiersma (dy’t op dat momint yn Ierlân siet) hope ik wat ynspiraasje foar gedichten op te dwaan.

Ypie Bakker

op de Swetteblom

swijt de tiid
is stilstân
foarútgong

en it gers
griener
by buorman

weidzje de kij
earmerkfrij
hinget poëzy

op it húske
hoecht de doar
net op slot

weagje ik
myn wurden
fan glês

raant it iis
hurder as
ik slikje kin

Einstasjon

 

‘Einstasjon’ fan Lara Kool

Foto: Lara Kool

Einstasjon  

In trein fol minsken
wurdt in romte fol gedachten
in fleach fan fielen
we binne mei-inoar ien

Elts mei in eigen rûte
in eigen bestimming
har eigen doel
guon foarút, guon efterút
Mar no allegear
tafallich op itselde stuit
Ien momint yn ’e tiid

In trein fol mei minsken
op folle krêft
En doe…
Wiesto dêr
Woest der ek graach by hearre
mei dyn eigen gedachten
dyn gefoelens krekt as uzes
ûnwittend fan de krêft yn dy

Foar in trein fol minsken
Derfoar
Net deryn
Koest der nea mear by
Allinnich mar der omhinne
Derûnder
Ferspraat…

De minsken yn ’e trein
Stoarje foar harren út
Wiest mar gewoan ynstapt
Mei in oare einbestimming

Asjebleaft

Lara Kool makket har debút op RIXT mei it fers ‘Asjebleaft’.

Foto: Lara Kool

 

Asjebleaft

Krekt troud
in nestke boud
fielde dyn siel yn my

Dan krampen,
bloed… en dy
it is foargoed foarby

SLACH yn myn búk
TRAAP yn myn búk
in foet en noch in fûst

Fertel my dochs
do fieldest it net
hast der trochhinne koest

droechst ús

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har earste moannegedicht is droechst ús.

Foto: Geart Tigchelaar

droechst ús

wat soe ik
moatte, sûnder
jim, seist

wa binne
wy
sûnder dy