yn dizze neakene stêd

Bauke Terpstra debutearret by RIXT mei ‘yn dizze neakene stêd’.

Foto: Bauke Terpstra

 

 

yn dizze neakene stêd
hearst tuskentroch
it ferrin fan tiid

fallen

yn parten
wêrfan’t it tocht
ûnderskied te meitsjen
ta wichtich en lit mar rinne

mar ynstee dêrfan
krûpt it swarte beest
troch stege en lytse herne

it wol my bite

jonkje

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT,  jonkje is syn twadde moannegedicht.

jonkje,

nea silst dit lêze, bin ik bang,
silst nea witte dat ik oan dy tink,
dat ik dy nea ferjitte sil

do stiest foar in soad oaren,
al krigest gjin tiid
om in deiboek te skriuwen

op in filmke seach ik datst meiskuord waardst
troch in folwoeksen keardel, yn dyn koarte broek,
mei dyn tinne skonkjes, hoe âld bist – seis, sân?

ha se dyn âlden libben ferbaarnd,
pake en beppe deasketten, dyn suster ferkrêfte
en dyn broerke de holle ôfhakke?

dyn belager klemde dy ûnder it rinnen
fêst mei in earm ûnder dyn oksel,
in earm dy’t tsjokker wie as dyn skonkjes

fan wa wie dy earm?

hy is fan alle antysemiten op ’e wrâld!

ik treastgje my mei de gedachte
datst eins net folle ferliest
oan in libben dêr’t yn barre kin
wat dy oerkaam is

der heart in grapke by

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT.  Der heart in grapke by is syn earste moannegedicht.

 

der heart in grapke by

kuierjend oer it gemeentlik hôf yn Harns
seach ik twa neistinoar lizzende sarken

op in grêfsark fan granyt
lei in wyt, ovalen stientsje
mei de tekst ik mis dy;
op de marmeren grêfsark dernjonken
lei in read stientsje yn de foarm fan in hert
dêr’t yn wite letters op stie
ik hâld fan dy –

it wite, ovalen stientsje
lei ik op de marmeren sark
en it reade, hertfoarmige stientsje
op de graniten sark

foldien kuiere ik fierder

Lêste sprong

Nij fers fan Lara Kool

Foto: Lara Kool

Lêste sprong

De earste stap altyd in sprong
tosken efkes op inoar
happend nei de siken
Kâld
sa kâld

Tiid hat gjin betsjutting mear
tinzen yn it hjir en no
neat hat noch gewicht
Stil
sa stil

Alles helder, de rûs foarby
fielen gjin needsaak
ferjitte in hearlikheid
Kalm
sa kalm

Yn it wetter bin ik my
Frij fan lûd, lea, emoasje
hoech allinnich mar te
Wêzen
allinnich wêze

Wêrom werom?
Is ferdrinke wier sa slim?

oan ’e igge

Henk Nijp is dichter fan de moanne septimber by RIXT, ‘oan ‘e igge’ is syn twadde moannegedicht.

Foto: Henk Nijp

oan ’e igge

wer dûnsje wy de slowfox fan it stil fertriet,
wurden dy’t wy nea sprutsen
spegelje de romte tusken de paskes,
âlde patroanen as nerven yn ’e flier,
wy witte linken fan de râne en de hoed,
fan de foarke oan ’e stôk

dagen glydzje troch de mesken fan de tiid
ferdwine yn it sinkgat fan ’t ûnthâld,
wat oerbliuwt binne relikwyen
fan in libben oan ’e igge fan ’t bestean,
– faaks diene wy te hurd ús bêst,
skipbrekkelingen fan it lot

fine wy wjerklank yn ússels, of by de oar,
oer it rjochte paad of fia de omwei fan ’e leagen,
is it lotter leffens of inkeld ûnfermogen,
ommers in hiemhûn hapt allinnich lucht en nea de proai,
libbet tusken keatling en de koer,
ûnthellet jankend elke jûn opnij de moanne

as op ’t lêst it ljocht wer oangiet,
snaar- en slachwurk swije
huverje wy yn iere moarnsdamp,
ús earmen sakje, paskes wurde passen,
ik stjoer dy langer net, do draaist sa grasjeus net mear

yn ’e fierte kraait in hoanne trije kear

de wâl fan it Djip

Henk Nijp is dichter fan de moanne septimber by RIXT. ‘de wâl fan it Djip’ is syn earste moannegedicht, in fers (tige) frij nei Otis Reddings ‘(Sittin on) The dock of the bay’.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

de wâl fan it Djip

ik sit op ’e wâl fan it Djip
sjoch it wetter dat streamt
reiden dy’t wiuwe op ’e wyn
in skip komt tuffend foarby
it skip komt tuffend werom,
jûn sit ik hjir noch,
ha neat by de ein

’k sit op ’e wâl fan it Djip
in swel tipt op in weach
gjin wolk driuwt oan ’e loft
it waar is fierstente moai
ik ferdoch hjir myn tiid,
jûn sit ik hjir noch,
ha neat by de ein

’k sit op ’e wâl fan it Djip
it skaad fan de beam slokt my op
myn flesse is al moai leech
en dy bin ik kwyt
wêr moat ik hinne,
jûn sit ik hjir noch,
ha neat by de ein

’k sit op ’e wâl fan it Djip
wat de minsken ek sizze
– moai praat by de rûs –
ik kin der neat mei
want wat wit men derfan
jûn sit ik hjir noch,
ha neat by de ein

’k sit op de wâl fan it Djip
de moanne krûpt stadich omheech
flearmûzen fladderje stil om ’e beam
hja binne mei twa
en ik mei mysels
daalk sit ik hjir noch
ha te folle oan ’e kop

 

 

 

It ritme fan RIXT – 50 selektearre gedichten fan it Frysk dichterskollektyf RIXT

It ritme fan RIXT – 50 selektearre gedichten fan it Frysk dichterskollektyf RIXT

Yn 2023 bestiet it Frysk dichterskollektyf RIXT fiif jier. Yn maaie 2018 kaam in groep dichters byinoar en waard de namme fan de ferneamde Fryske dichteresse Rixt (1887-1979) keazen foar it kollektyf dat de poëzy yn Fryslân oars op de kaart sette woe. Op dit stuit nimme mear as fyftich dichters diel oan RIXT. De measte fan harren skriuwe yn it Frysk, mar der sitte ek Nederlânsktalige dichters by it kollektyf en guon dy’t yn Fryske streek- of stedstalen publisearje.

By gelegenheid fan it earste lustrum komt RIXT, yn gearwurking mei útjouwerij Louise, mei in jubileumbondel. It is in seleksje út fiif jier poëzy by RIXT. De measte gedichten yn de bondel binne publisearre op de RIXT-webside of skreaun foar projekten organisearre troch RIXT. Fyftich dichters hawwe fersen foar de bondel oanlevere. In eksterne redaksje (Bert Looper, Henk Dillerop en Nika Stefan) hat de fersen foar de bondel selektearre. Fan alle dielnimmende dichters is ien fers opnaam. De bondel jout in grut ferskaat oan tema’s en foarmen. It is in kaleidoskopysk byld fan fiif jier poëzy yn Fryslân, mei in bysûndere klam op aktualiteit en maatskiplike tema’s.

De bondel ferskynt op 1 oktober 2023 en de presintaasje is ûnderdiel fan in middei en jûn mei sa’n 30 dichters, muzyk en dûns. Lokaasje is Theater De Bres yn Ljouwert, tiid fan 13.30 oere oant 22.00 oere. Op trije sneinen dêrnei (8, 15 en 22 oktober) sil it boek ek presintearre wurde op in rige dichtersmiddeis, dêr’t dichters yn wikseljende groepkes optrede sille, mei oandacht ek foar muzyk en byldzjende keunst. Lokaasjes Grou, Ouwe-Syl en Nijelamer.

—————————————
It ritme fan RIXT
140 siden
Hurde omslach mei heal linnen rêch
€22,50
Utjouwerij Louise

Mear ynformaasje as in resinsje-eksimplaar:
Utjouwerij Louise / Eddy van der Noord 06-54983002
Frysk Dichterskollektyf RIXT / Syds Wiersma 06-38018355