Woah Black Betty

Arjan Hut is dichter fan de moanne maaie by RIXT. ‘Woah Black Betty’ is syn earste moannegedicht.

Foto: Edwin de Groot

Woah Black Betty

Klik hjir foar it fers (pdf)

de wind / de wyn

de wind / de wyn is Henk Dillerop syn twadde moannegedicht fan april. Oersetting Syds Wiersma.

 

de wind

negen dagen
heeft de week tegenwoordig
of zes
de namen van de etmalen
weet zij niet meer
behalve die van de zon
en de maan

ook het besef van tijd
en plaats
is zij vaak kwijt
sinds vandaag
of gisteren al
alles gaat snel
of heel langzaam
de golven van de zee
de wolken aan de hemel

de vingers van haar broze hand
glijden zoekend
over de woorden
in de vergeelde krant

zij staat op
loopt naar buiten
kijkt naar blauw
en voelt

het is de wind
denkt zij
ja, het is de wind

 

foto: Edwin de Groot

 

de wyn

njoggen dagen
hat de wike hjoed-de-dei
of seis
de nammen van de etmels
wit sy net mear
behalve dy fan de sinne
en de moanne

it besef fan tiid boppedat
en plak
is sy faak kwyt
sûnt hjoed
of juster al
alles giet hurd
of hiel stadich
de weagen fan ’e see
de wolkens oan ’e himel

de fingers fan har wiffe hân
glydzje sykjend
oer de wurden
yn de fergiele krante

sy komt oerein
rint derút
sjocht nei blau
en fielt

it is de wyn
tinkt sy
ja, it is de wyn

(Oersetting Syds Wiersma)

Vorm

Henk Dillerop, dichter fan de moanne april,  is nij by Dichterskollektyf RIXT.  Syn earste moannegedicht is vorm.

 

Foto: Edwin de Groot

 

vorm

heeft leegte ook vorm
vraagt zij
liggend op het strand

hij denkt
staat op
loopt naar zee
en slaat met zijn handen
gaten in de branding

heeft gevoel
ook vorm
vraagt zij

hij denkt
en met zijn hand
klopt hij lucht tussen de golven

heeft kleur
ook vorm

hij tekent haar naam
met sierletters
in het schuim

en leven

hij zoekt schelpen
handenvol

en liefde
heeft liefde ook vorm

hij is stil

kijkt haar
minuten lang
bewegingsloos aan

zij ziet het antwoord

JONG SELSPORTRET

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. JONG SELSPORTRET is syn twadde moannegedicht.

Foto: Edwin de Groot

JONG SELSPORTRET

bist al skitende krekt
te smel is dyn nekke

hast gjin mûle en noas
dyn hannen koene wol

heksebiezems wêze en
wat te tinken fan dyn

holle: dat is in sitroen
de skonken lykje op ’e

tinen fan in heafoarke
en dyn eagen dan: twa

luzige stipkes. moatst
sa nei de wrâld sjen?

Minske

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. Minske is syn earste moannegedicht.

Foto: Edwin de Groot

 

MINSKE

hy is skjin
as in rivier

mar slimet oan ’e mûning ticht

hy lit syn Switserske herder
op it sintelpaad efter in stôk
oanfleane

rimet in fûgel net mei de man

hy is earlik
as in kûgel

draait oan ’e râne fan ’e stêd it
stiel foar de arena, dêr’t er syn
slachsang sjonge mei

hy is suver
as in stien

sweltsjetipt oer de âld
opfeart

glêd en plat
is syn wurd

Jas

Ina Schroders-Zeeders is dichter fan de moanne jannewaris 2023 by RIXT. Jas is har twadde moannegedicht.

Foto: Edwin de Groot

jas

er valt zoveel uit jaszakken van vroeger:
pleisters, munten
pillen om te rusten

wie heeft ze erin gestopt toen je even niet keek?
of was je het zelf
maar vergeten

ooit slapeloze nachten om geld
geen kledingstuk met zoveel geheimen
als een oude jas met pepergeur van zweet en regen

niets valt zo op zijn plaats
als rommel
op een kapotgesleten tegelvloer

Schoteltje

Ina Schroders-Zeeders is dichter fan de moanne jannewaris 2023. Schoteltje is har earste moannegedicht.

Foto: Edwin de Groot

 

schoteltje

schoteltje
tolde daarnet nog op z’n kant
op de vensterbank
naast de azalea

voor soldaten kwamen
en het schieten begon
toen het kind nog speelde
en het liet draaien als een tol

kapot schoteltje
kapot huis
waar zijn de kinderen nu?
waar is de zon?

een azalea sterft tussen dode kozijnen