Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.

 

Foto: Edwin de Groot

 

Taryf en koers 
 
i. 
goalera, boadskipper fan bedjer  
foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie
sels in bern dat troch de hoeven gie
der is altiten wol in sûnde te finen

in nij fûnemint kin no ienris brekke 
as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte 
 
ii. 
elke koroanamoanne like wreed  
de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon 
seit it is feilich fergelike mei frikandellen  
is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út 

fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske 
en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Negativen

De deade mosk is bedobbe
dreame mei noch op de bonnefoai
oer optochtrûpen en iepen knoppen
festivaltinten yn wolkefjilden
wattestaafke as fentyl
foar de ûnderbúkmaitiid
fier fuorttroppe
fynst 2020 werom
op in ferkeapkleedsje
njonken de sjoelbak

Kâld en stil
koade swart
mei in depresje
stamppot rauwe data
it terraswaar gjin sifer
de flagge mei út wiuw
ferbylde flekken fuort
foar in sunich sintsje

Yn de fields stean no
túnmaatsjes
earste resultaten wize út
dat beantsjes foar
blommen opkomme
al binne der spruten by
dy’t har net teste litt

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.

 

Foto: Geart Tigchelaar
Kopstikken

Slingers hinget er foar
himsels net op
fiert oerlibbings mei
tichtlutsen lúksafleks
yn de efterkeamer
sensibilisearre freonen
bûsjild sparre by de ABN
foar syn nije fyts

Bedoarne pjut dy’t
fjochtet tsjin ferskjinning
sêfte wurden siket
foar in leagen
of gnyskjend bekent
dat er fergeat
wa’t juster noch
syn bôle smarde

Helder lykwols stiet
foar de geast
dat it sjerp wie
oer it papierwurk rûn
de plakkende poaten
ôfslikke yn de neigalm
fan de klinkende skilleLivestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Livestream

Bob en Flo hâlde in barbekjû
buorlju bakke mei
Fagradalsfjall is hotspot
fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf
fan de richel yn floeiber stien
by skimer ljochtsje feloranje ieren op
stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers
en dronefleaners
dampende dea krûpt stikem
ferrifeljend stadich nei teannen ta
tink om oardel meter mar mear noch
MOVE!!!
mei de kop foar ús byld wei
Bob siket mei flamjende eagen
freget om fullscreen 
Flo set in falleifoljende polonêze yn
de chat dûnset der wyld oerhinne
by jûn soarget Sif foar opskuor
ferswolget Bob de live-kamera

	

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

et locht en de wiend
daansen
om et huus op ’e rots an ’e rane 
iets
vergliedet van zwart naor gries in mi’j

ik wil daor ok
daansen om mi’jzelf
as een woepsterd altemis
in de stokken te hoolden

de uutbundighied van kleur
de ruumte van et huus
de trappe die’t opstiegt uut mien heuft

de rots hoolt alles verrassend strak
bi’jmekeer
et snoert mi’j in tegen de kaante
wat et inhoolt
ik zuke et smalle pattien
dat langzem omhoge mien heufd omlegens trekt

de bakker

De bakker is Tsjisse Hettema syn earste moannegedicht foar RIXT fan Maart 2021.

Foto: Geart Tigchelaar
de bakker

de bakker
dy’t op syn koekedaai
omstammeret

op knibbels leit er
ûnder de baktafel
yn it stof
fan de flier in figuer te knetsjen

dan stookt in âlde
psalmberiming
it krusige hert
heech
yn him op

sjocht er út it rút wei
syn frou
de ruten dwaan

yn it finsterbank
har hannen

elke beweging
in tongerslach

troch de seismobolle
binnenkant fan syn holle
wjerljochtet it

oer har havene hannen sjit in flak ljocht
om âlde skuld teplak te ritsen

syn gemoed 
hat gjin weet fan de sinne 
op al har binnenwetters

út al har registers oargelt
wetter

de ferbazing
dan wer fjoer
in reade stoarm leit op ’e loer

Beferzen de tiid

Beferzen de tiid is Aggie van der Meer har twadde moannegedicht fan febrewaris 2021

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

Beferzen de tiid

Febrewaris, roetkâld en stil
beferzen de tiid 
magysk hie er sein, it hie de hazze west,
it waar hie it west, mar mear wie it de hazze
útsnien byld, yngrift,
de hazze hie beskûl socht
hy, oerfallen, oerjûn 
wit dat it syn libben is, in jefte is

dy dei, beferzen de tiid, hy soe it net ferjtte

der hie net mear west as dat.