ferâldere

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne novimber by RIXT. ‘ferâldere’ is syn earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

 

ferâldere

by de MediaMarkt
op De Sintrale
moast ik fannemiddei
in bytsje gûle

al dy nije apparaten –
faak wist ik net wat it wie
of hie ik der noait fan heard,
lit stean dat ik se betsjinje koe

docking stations,
powerbanks,
Xbox-consoles,
subwoofers 

de triennen rûnen my oer de wangen,
ik besefte dat ik
ryp bin
foar de skroat

 

Foto: Edwin de Groot

koarte film

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT,  koarte film is syn twadde moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

 

koarte film

by it fleanfjild telt in frou twa talen
yn de stêd trêdzje religieuze plysjemannen
swije ‘it ferline is de takomst’
se krúst de wei – spriedt wjukken
har hier sjongt ûnder it skaad

 

 

short film

at the airport a woman counts two languages
religious policemen saunter in the city
pressing silence ‘the past lies in the future’
she crosses the road – wings spread
her hair sings under the shadow

Oersetting fan de auteur.

Lot

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT. Lot is syn earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

Lot

foar sinne-opgong die de man
sêft de doar ticht fan syn hûs
ried oeren, seach yn spegels
de loft berûn as wie it reek
it lûd kaam tichterby
in meunsterynsekt oer de berchrêch
it frije lân kaam net yn byld

CLOSE ENOUGH

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, CLOSE ENOUGH is syn tredde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.

Foto: Edwin de Groot
CLOSE ENOUGH

efter it sykheljen fan de bosk
dinderje auto’s oer beton
in do klapperet út in beam wei

twa klokken tikje tsjin inoar
en troch de túndoarren
trippelet de kat stikem

yn ’e hûs op, net te kearen,
de gong troch, nei boppen
dêr’t er boartet mei in baltsje

dat fierder út himsels
pop
    per
       de
          pop
              pop
                   pop
de treppen del stuiteret

in klyster slacht alarm
buorfrou ropt de bern
en in sirene falt yn

neat is perfekt
mar alles falt teplak
close enough for jazz

Que sera

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, Que sera is syn twadde moannegedicht.

Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.

Foto: Geart Tigchelaar

 

que sera

de trilhierkes
op myn glêzen lichem
ferriede: der komt wat oan
it lit him net ferbidde
as in god mei in plan
of it ûndielbere belang
fan oandielhâlders

wat der ek komt
it sil oer my komme
in slak stoot net oan ’e kant
en in stien wykt net fan syn wei
mar sân waait op ’e wyn

de stofsûger

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, de stofsûger is syn earste moannegedicht.

Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.

 

Foto: Geart Tigchelaar

de stofsûger

om te begjinnen dichtsje je
oer flinters en oer wolkens,
oer blommen en oer tinzen,
oer muzyk en oer malheur,
oer har (lit him der leaver bûten)
en jitris oer har,
oer lijen en leafde,
oer alles wat net beet te krijen is
oars as yn wurden

no is it tiid om te sjongen
fan de stofsûger
kocht by de Expert,
in kante kabaalmasine
dy’t bromt yn lege registers,
dy’t alles wol opfrette wol
oant en mei syn eigen snoer
en gjin ûnderskied makket
tusken túch en libben guod

doar ik him los te litten
op alle bernesûnden,
op de hiele skepping,
op it taaiste spinreach
dat sels it deiljocht fangt
en op de wolkens dy’t
skaad oer blommen lizze?

ik set him oan – ik set him út,
en streakje mei myn skriuwhân
syn lange wrede hals

Nylân

Henk Nijp is dichter fan de moanne July by RIXT. Nylân is syn earste moannegedicht.

 

Nylân

dêr stie ik, foar ’t earst
heech boppe alles ferheven
sels fier oer it spoar koe ik sjen
de skroeiende sinne
ûnder de tegels, it ûnrêstige wetter
de huiende oaren

de earste treden in fluitsje
healwei wat stadiger heger
boppe-oan it wiete beton en de huver
it skurve blau fan it izer
de rûge planke ûnder de fuotten
twivel yn ’t liif

efter my de roppers:
‘sjit no op juh…!’
skrutene stapkes foarút
yn twastriid wer stil,
de weagjende djipte

sûnder werom
it luchtliddige yn,
meallende earmen
de klap en de brobbels
dan wer de huiende oaren