Novimber – Tom Waits

Jan Kooistra is dichter fan de moanne novimber by RIXT.  Kooistra skriuwt:

It nûmer’ November’ stiet op The Black Rider, it tolfde studioalbum fan Tom Waits, útbrocht yn 1993. ‘November’ is lykas de oare nûmers op dy plaat spesjaal skeaun foar it toanielstik‘The Black Rider’, regisearre troch Robert Wilson en mei-skreaun troch William S. Burroughs.
It mei dúdlik wêze dat Tom Waits net in soad op hat mei de moanne novimber. Lit my earlik wêze, it is eins myn favorite moanne ek net. Dochs ha ik it altyd in geweldich nûmer fûn en dêrom dizze oersetting as moannefers foar RIXT.

Tom Waits (1949) is in Amearikaanske sjonger, komponist, skriuwer en akteur. Syn teksten binne faak tsjuster en net maklik nei te kommen. Hy stiet ek foaral bekend om syn lege, soms heaze, dan wer rauwe, hast gromjende stim.

Novimber Tom Waits

gjin skaad, gjin stjerren mear
der is gjin moanne, ek gjin ferkear
novimber

it leaut allinnich mar yn in bulte deade blêden
en yn in moanne mei de lykkleur fan bonken
gjin gebeden foar novimber om langer te bliuwen

gean mar nei gychem en wachtsje
want wy sille se allegear slachtsje
novimber hat my bûn oan in âld’ kroandeade beam
jou it troch oan april, helje my út dizze yslike dream

syn kjeldkeattingen binne makke fan wiete learzens en rein
fan gleiswarte ravens op skoarstiennen mei roetspoaren belein
novimber is grillich, myn dea is him hillich
novimber

mei myn hier glêd achteroer en glinzjend fan ‘t fet
en it bloed fan in fesant en fan in hazze de bonken
oan ’e hoarnen fan in reebok ha ’k hâld
efterlitten om as in skot hagel te siizjen troch ’t wâld

jou dy ôf, smoarge reinbek
jou dy ôf, sjit dyn eigen harsens mar lek
novimber

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *