Oktober 2023

der heart in grapke by

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT.  Der heart in grapke by is syn earste moannegedicht.   der heart in grapke by kuierjend oer it gemeentlik hôf yn Harns seach ik twa neistinoar lizzende sarken op in grêfsark fan granyt lei in wyt, ovalen stientsje mei de tekst ik mis dy; …

jonkje

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT,  jonkje is syn twadde moannegedicht. jonkje, nea silst dit lêze, bin ik bang, silst nea witte dat ik oan dy tink, dat ik dy nea ferjitte sil do stiest foar in soad oaren, al krigest gjin tiid om in deiboek te skriuwen op in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *