jonkje

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT,  jonkje is syn twadde moannegedicht.

jonkje,

nea silst dit lêze, bin ik bang,
silst nea witte dat ik oan dy tink,
dat ik dy nea ferjitte sil

do stiest foar in soad oaren,
al krigest gjin tiid
om in deiboek te skriuwen

op in filmke seach ik datst meiskuord waardst
troch in folwoeksen keardel, yn dyn koarte broek,
mei dyn tinne skonkjes, hoe âld bist – seis, sân?

ha se dyn âlden libben ferbaarnd,
pake en beppe deasketten, dyn suster ferkrêfte
en dyn broerke de holle ôfhakke?

dyn belager klemde dy ûnder it rinnen
fêst mei in earm ûnder dyn oksel,
in earm dy’t tsjokker wie as dyn skonkjes

fan wa wie dy earm?

hy is fan alle antysemiten op ’e wrâld!

ik treastgje my mei de gedachte
datst eins net folle ferliest
oan in libben dêr’t yn barre kin
wat dy oerkaam is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *