der heart in grapke by

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne oktober by RIXT.  Der heart in grapke by is syn earste moannegedicht.

 

der heart in grapke by

kuierjend oer it gemeentlik hôf yn Harns
seach ik twa neistinoar lizzende sarken

op in grêfsark fan granyt
lei in wyt, ovalen stientsje
mei de tekst ik mis dy;
op de marmeren grêfsark dernjonken
lei in read stientsje yn de foarm fan in hert
dêr’t yn wite letters op stie
ik hâld fan dy –

it wite, ovalen stientsje
lei ik op de marmeren sark
en it reade, hertfoarmige stientsje
op de graniten sark

foldien kuiere ik fierder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *