Novimber 2022

ferâldere

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne novimber by RIXT. ‘ferâldere’ is syn earste moannegedicht.   ferâldere by de MediaMarkt op De Sintrale moast ik fannemiddei in bytsje gûle al dy nije apparaten – faak wist ik net wat it wie of hie ik der noait fan heard, lit stean dat ik se betsjinje …

ôffallige

‘ôffalige’ is Sipke de Schiffart syn twadde moannegedicht fan novimber 2022.   ôffallige oait wie de bûnscoach in fromme, trouwe tsjerkegonger, oant syn earste frou stoar hy kearde him ôf fan it leauwen, sette gjin stap mear yn tsjerke frjemd, ast deroer neitinkst alle ellinde yn de wrâld, de hongersneed en hongerdea fan miljoenen lytse …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *