Kaïns razernij / Kaïn is mâl

Ina Schroders-Zeeders is by RIXT de moannedichter fan maart. ‘Kaïns razernij’ is har twadde moannegedicht. De Fryske oersetting is fan Syds Wiersma.

Foto: Geart Tigchelaar

Kaïns razernij

een broedermoord vindt plaats in zonnig landschap
waar later gele bloemen bloeien

voor nu telt nog het vluchten van de onschuld
de angst voor wreedheid van een bittere despoot

nu redeloos de oostenwind hier huishoudt
wacht de natuur alvast tot alles is bedaard
en Abels dood met bloemen wordt gewroken

een doffe groene helm zal snel gaan roesten
om nest te worden van een glanzend duivenpaar

© Ina Schroders-Zeeders

 

Kaïn is mâl

in bruorremoard fynt plak yn sinnich gea
dêr’t letter giele blommen bloeie

foar no telt noch it flechtsjen fan de ûnskuld
de eangst foar wredens fan in bittere despoat

no’t redeleas de eastewyn hjir húshâldt
wachtet de natoer alfêst oant alles delbêde is
en Abel syn dea mei blommen wreekt wurdt

in doffe griene helm sil gau rustkje om nêst
te wurden fan in glânzjend dowespantsje

oersetting: Syds Wiersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *