Snie is in died fan ferset

Cornelis van der Wal droech ôfrûne snein by Optrede foar de Frede syn gedicht ‘Snie is in died fan ferset’ foar. It gedicht ferskynde earder yn Ensafh nû 3, 2020. Omdat it dizze wiken in nije, aktuele betsjutting krigen hat, publisearje wy it hjoed nochris.

Cornelis van der Wal. Foto: Geart Tigchelaar

Snie is in died fan ferset

Snie makket iensum en frij, tinken krimpt fan kâlde sinne.
Snie is in died fan ferset.tsjin de suertsjes en kwallen,
dat binne ús lieders: hja slikje it paad nei de takomst skjin.

Grint komt tusken harren kiezzen, tosktinzen betonmole.
Hja bouwe stêden fan leagens, dêrboppe sirkelje drones,
hja hjitfolgje jo mei eagen dy’t stekke as in lilk ynsekt.

Snie leit tûk op ‘e loer yn ‘e wolkens, snie is ús rêding.
Snie sisteret op ‘e glêde speknekke fan ‘e macht.
Snie raant as fet. Alles raant, myn freon, alles raant.

:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *