Folgje de dichters

Arjan Hut is dichter fan de moanne by RIXT yn jannewaris 2022. Folgje de dichters is syn twadde moannegedicht.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

Folgje de dichters

Wy wennen earder op de Nachtegaal
mar ferfarren op in heidensk skip nei in strjitte
neamd nei in eilân, djip yn de stêd
fan skaden

De reis wie wyld, buken skuorden iepen
en as we songen spatte guon it bloed fan de
tosken

Alle fûgels fleagen nei de stêd en bouden nêsten
fan tûfen hier, letters en papier.
In liet kraste fan bek nei bek

Besmetlik, of seinen we fan in melody: oansteklik?
It kraste en pipe en krite
as trams read
oer de hege bochten fan it noarden

Wy sleepten nachten troch de nacht
achterstefoarren tsjotterjend en sjongend om sa werom
nei de oarsprong te kommen

Splitsten ússels fan ússels en setten de nije farianten
op in smeller spoar

Yn de nacht tusken de moanne en
de ierde tearde de nije teleskoop syn spegels iepen,
skarnieren en chips te skommeljen yn de romte,
in tommeljende gouden sinneblom

Wy folgen dichters troch de taal
stiif mei de rêch nei de oerknal

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *