Oproer yn in lege strjitte

Arjan Hut is Dichter fan jannewaris 2022 by RIXT.  Syn earste moannegedicht is Oproer yn in lege strjitte.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Oproer yn in lege strjitte

De fûlste lampe brânt yn in ferlitten romte.
Krystbeammen takelje ôf yn de húskeamers fan
jannewaris. Moderne winter, we diele plaatsjes fan snie.
Hingjend oer it finsterbank stjoer ik myn drones it jier
foarút om previntyf de dreechste dagen op te blazen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *