voor we de herfst in vallen / foar’t wy de hjerst yn falle

voor we de herfst in vallen / foar’t wy de hjerst yn falle is Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT. De Fryske oersetting is fan Geart Tigchelaar.

Foto: Edwin de Groot

voor we de herfst in vallen

we struikelen en ploeteren voort
langs vochtige muren met Bijbelse graffiti
het slijm van de straat plakt onder onze schoenen
we gaan met handen die elkaar niet mogen raken
een duisternis tegemoet

de derde golf achtervolgt ons,
nadert, haalt ons in, wij vallen verder
in het korten van de dagen aan zee
we vallen en vallen dieper het jaar in
de bodem van december is nog niet in zicht

als de boot je zo ophaalt
en je vertrekt in het donker
kom je dan weer in het voorjaar?
we vallen al die kant op maar je merkt het nog niet
nog ruik je barbecue en zonnebrand, het zout van de zee

 

foar’t wy de hjerst yn falle

we stroffelje en bodzje fierder
by fochtige muorren mei Bibelske graffity del
it slym fan ’e strjitte klibbet ûnder ús skuon
we gean mei hannen dy’t inoar net reitsje meie
in tsjuster temjitte

de tredde weach efterfolget ús,
neieroan, hellet ús yn, wy falle fierder
yn it koartsjen fan ’e dagen oan see
wy falle en falle djipper it jier yn
de boaiem fan desimber is noch net yn sicht

as de boat dy sa ophellet
en do setst ôf yn it tsjuster
komst dan wer yn it foarjier?
wy falle al dy kant út mar merkbytst it noch net
noch rûkst barbekjû en sinnebrân, it sâlt fan de see

Oersetting: Geart Tigchelaar

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *