Twa gedichten oer Abe Lenstra

Fan ’e middei ferskynde dit nijs: ‘Unike kleurebylden opdûkt fan Abe Lenstra yn aksje foar Hearrenfean‘ by Omrop Fryslân.

Nei oanlieding fan dy fynst publisearret RIXT twa fersen oer Abe Lenstra, it earste fers is Us Abe fan Durk Wiersma, dat gedicht hat earder yn it klupblêd fan Hearrenfean stien. It is skreaun by gelegenheid fan in oprop fan de LC om gedichten te skriuwen by stânbylden yn de iepenbiere romte.

It twadde fers hjit ek fan Us Abe en is fan Durk syn soan, Syds Wiersma, fan it Fries Film Archief, dy’t it filmke ûndutsen hat. It is (foar in part) in reaksje op it gedicht fan syn heit.

Jo kinne it kleurefilmke mei Abe Lenstra hjir besjen.

 

Still út it Abe-filmke

 

Us Abe

Ik ha him spyljen sjoen
Tsjin ‘t Schiedamse S.V.V.
Hy foel net op
Syn wite broek bleau skjin
Gjin dribbel en gjin moaie goal
It Fean ferlear, it waard 5-1
Syn spul wie oars as oars

Ik ha him spyljen sjoen
Yn ‘t Olympysk Stadion
Hy wie de man
Yn syn oranje shirt
In omhaal, wat in moaie goal
De Liuw dy wûn, it waard 2-1
Syn spul wie grandioas

Ik ha him riden sjoen
Net op it iis, mar yn in stoel
Hy like lyts
Syn swarte hier wie wyt
Gjin Liuw en gjin Pompeblêd
Us held ferlear, as mannichien
Al bleau er oars as oars

No stiet syn byld
Foar ’t stadion
It hâldt de oantins fêst
In stjer, dy’t lyk
As elke stjer
Ek falle koe somtiids


©  Durk Wiersma

Us Abe

hy hie him spyljen sjoen
ik net
stânbyld, wat kykjes
sneue boel fan net fleane doarre 
buro en pensjoen leaver as it grutte 
flanearjen fan florence
grize man 
dy’t beweart cruijff is net sa goed
as dat se sizze

oan de snypsels dy’t ik fûn sûnt 
sjoch ik it wie fenyn
kening fuotbal te strang 
foar syn âldste soan

as sei obe tsjin tsjêbbe
wat minder dirigeare, jonguh
wat suniger mei wurden

mûskoppet er himsels fuort
tusken de linys
sfinks slûchslim
achter syn noas foar
it ultime
oan

nei lange helte klomje hoopje 
wie ik hjir no foar kaam
knetterjende wjerlocht fan in rush
bûtekantsje wreef mei tsjineffekt
yn swart-wyt 
dan noch

foardat

dy oerknal 
dwyl en dwers stik karbid 
op hurdhoutene latte
blau-wyt-read 
útinoar spat

gjin bal mear sjoen
inkeld noch tocht hoe 
flikt er soks
ús

OOBE-AABE-BOE

@ Syds Wiersma

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *