Underhûdsk  

Op 07-10-2020 lies Edwin de Groot by Iepen Up û.o. it gedicht Underhûdsk  foar:

Underhûdsk  

it heucht my noch goed dat ik wurke mei, ik sei mongoaltjes
fleurich foar de drumband út, ik wie se wier tagedien
mar moast my djip en djip skamje

en dat in wurd as negerzoen perfoarst ek nea net mear klinke mei
in kearske baarne foar de slaven, dat wol
en sjonge fan god's leafde is neiby

tûk is de geast en smart
roaskleurich as in piperdjoer hip krêmke
mei nije skoandere frazen, mar taal bliuwt in tin fel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *