Foar korona

Simen de Jong is nei alle gedachten de earste Fryske skriuwer, dy’t it Korona-firus skipe hat. Aldergeloks betteret it al wer aardich. De Jong skreau in haikû-syklus oer syn wjerfarren.

Foto: Geart Tigchelaar
Foar korona

kloatekorona
ik wol net mei dy op bêd
mar do harkest net

iiskâlde hjitte
flinters fuort en de fûgels
sûnder sangen lam

benei tolven al
stroffelet der in routôch
stil yn eigen fal

wy slute ús op
om inoar net foar jimmer
misse te moaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *