O SEEDAK Ssss

Understeand gedicht fan Syds Wiersma lies de dichter op 19-02-20 by IepenUp Live foar. Wiersma hat it fers foar in part ek ûnder de útstjoering skreaun . It tema wie Other.Wordly, de titel fan de nije tentoanstelling yn it Fries Museum oer de see en benammen ek de geheimen en de myten fan it djipseelibben.

Osedax is in soarte fan boarstelwjirm dy’t op ‘e boaiems fan ‘e djipseeën de bonkerakken fan sonken walfisken fermôget.

Osedax, Fries Museum

 

O SEEDAK Ssss

Fan ljocht gjin weet
Yn it grom fan de tiid begroeven
Of is it
Yn de widze fan de see

Fermôget boarstelfolk
Us skjinne bonken
In libbensrêd yn ’t djipst besonken
Ea
Komt it wer
Omheech

Krôljen, krûpen, kreveljen

Earne bedizene mei dat frjemde hearskip
Libbensgeast

Net in plak foar Afrodite
Nee dat kâld en skimerich boaiemplebs
Noch fier fan in foetus

In ivichheid foar’t de skulp
Treaun fan wyn mei har deryn
Syprus fine kin

Mar god, dan hast ek wat
Har dûbelferskining fan sêft wâljend
Flaaks en fleis
Fingerspoar tusken blabzich ripe
Búk en bilbonken, drippend
De glâns fan it ôfsobbe
Ljocht fan de ribbe
Sy
Ut fallen walfisken
Nommen

Boarstelwjirms
Dêr’t ik âld en djipwei jim bleaun bin
Glydzje ik har skûl
Fan waarme hûdploaien yn

Wêr’t al mar oars
It wurd it byld it omskot
Opdold wurdt

En

Ta drinkeldeaden
Bepluze
Behimmele
Bekoarre

As wiene it de genitaliën
Fan Oeranos
Syn kastrearde himelbestoarmers

O seedak sssss
It skom út it grom

Guon djipten
Moatst noch altyd in Titaan foar ha
Wolst de fersmytlingen
Ut ’e burokrasy fan deadsingels rêde

Tiidleas fermôgjen
Oerstadige berte
Fan har hom-en-gromliif

Dat de wyn ús kant út sylt

© Syds Wiersma

Noat: De rigel ‘guon djipten moatst noch altyd in Titaan foar ha’ is in sitaat út it gedicht dat Joël Hut earder op ’e jûn foarlies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *