kryst mei de bern

In krystgedicht fan moannedichter fan desimber Sipke de Schiffart.

Foto: Geart Tigchelaar

 

kryst mei de bern

op earste krystdei hie ik de bern fan myn eks,
harren mem wie by har nije freon

oan de ein fan de middei
stie ik yn de iepen keuken iten te sieden:
sykje mar wat krystmuzyk op, sei ik tsjin Suze

de laptop wie op de telefyzje oansletten
en sy fûn op YouTube in medley
fan popkrystferskes

ik hie ferskes as Stille Nacht, Heilige Nacht en
Ere zij God en Nu zijt wellekome yn gedachten, mar goed

ûnder Last Christmas fan Wham! tocht ik:
wie de iepen keuken mar ticht

is der net wat oars? frege ik

Marie sette Boef op en kaam yn de keuken meisjongen

sjonge? rappe!
die prijzen gaan omhoog, die kech naar beneden

tusken it rappen troch lei se út
wat de Marokkaanske wurden betsjutten

myn iten lêsten se net,
ik hie sa goed as foar neat kôke,
Suze bestelde patat en frikandel mei mayo
en Marie in pizza salamy

wylst ik siet te iten, wachten sy op harren bestelling

doe’t ik it op hie, waard harren krystmiel besoarge

wylst sy sieten te iten, socht ik op YouTube
nei echte muzyk, ik fûn Es ist vollbracht
songen troch Dietrich Fisher-Dieskau

harkje famkes, dit is de earste kear dat jim Bach hearre

se ieten braaf fierder

as ik deagean,
wol ik dat dit draaid wurdt
op myn begraffenis

gjin reaksje

de lêste, kâld wurden patatsjes
en de lêste stikjes pizza salamy wienen foar Tokki,
de boarre dy’t omtrint alles yt

nei it iten, doe’t ik de ôfwask die,
siet Suze achter de pc en lei Marie op de bank
mei har smartphone

út de iepen keuken wei seach ik op it telefyzjeskerm
in tige gewelddadige fideoklip fan Rammstein – Ich Will

ik gong nei de keamer om it lûd sêfter te setten,
doe seach ik dat it filmke yn fjouwer jier tiid op YouTube
al 172 miljoen kear besjoen wie

nei alle gedachten faker as alle kristlike krystferskes
en Bach-Cantates byinoar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *