Wingewest sinne

Miljeuridder en dichter Geart Tigchelaar is plat foar sinnepanielen en oare wizen fan alternativen om fan de fossile brânstoffen ôf te kommen. Lykwols soe soks mei mear belied (sinnepanielen op dakken bgl.), oerlis en fyzje moatte. Oftewol mei justjes minder ekonomyske driuwfearen.

Klik hjir en hjir foar mear ynformaasje.

Foto: Geart Tigchelaar

 

wingewest sinne

de sinne giet foar neat op
klinkt it út de kielen fan âlde profeten

krekt dêrom is it sa’n leuk fertsjinmodel
klinkt it út de kielen fan enerzjike bazen

wat moat der fan my wurde
klinkt it út ’e ierde wei
mei al dy peallen my yn ’t liif en fel fertrape

moatst net altiten sa seure
klinkt it út de kielen fan arbeiders
wês dan ek net sa goederjousk

mei ik der ek wat fan fine
klinkt it út ’e himel wei
ik moat dit allegear mar machteleas oansjen

wês dan ek net sa achteleas
klinkt it út de kielen fan gewoane minsken
wy binne it dy’t dokke moatte foar de transyzje

haw ik dêr dan ek baat by
klinkt it út ’e ierde wei
ik moat it ynkassearje

salang’t wy trochgean kinne
klinkt it út alle kielen
silstû it wol oerlibje hear


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *