generaasjekleau

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne desimber by RIXT

Foto: Geart Tigchelaar
generaasjekleau

ús heit wie in âlderwetske boer,
hy gong moarns om healwei fjouweren
oan’ t wurk
en ferwachte fan my itselde

mar ik wie in heale ieu jonger
en gong jûns let op bêd,
nei’t ik sjoen hie nei
Veronica en de VPRO,
dêrom kaam ik moarns letter fan ’t bêd ôf

no tink ik: tusken fiif en seis oere derôf komme,
dat is noch altyd tige betiid
foar in jonge fan om de tweintich hinne

moarns ier fierde ik in striid
om wekker te wurden, alle moarnen
waard ús heit lilk op my,
omdat ik net avesearre

op in moarn (no tink ik: middenyn de nacht)
yn desimber 1980 kaam ús heit
om healwei fjouweren oan myn bêd
mei de meidieling dat Mick Jagger
deasketten wie yn New York

it berjocht hie it winske effekt:
ik wie fuort sa wekker as in hazze,
tefreden gong ús heit werom nei de stâl
om it fee te fuorjen

mar doe’t ik op de wekkerradio
hearde dat John Lennon delsketten wie,
net Mick Jagger,
draaide ik my nochris om
en foel wer yn ’e sliep

No tiisdeitemiddei 17-12-19 sil Sipke de Schiffart foarlêze by it krystbarren fan de personielsferiening fan de Fryske Akademy.

2 Replies to “generaasjekleau”

  1. It hiele fenomeen komt my bekend foar. Us heit en dy hiene ’n op solder in trekker claxon ynstallearre, de hiele húshâlding waard der wekker fan, mar myn broer draaide him nochris om.

  2. Karakteristyk foar broers? Myn âldste broer naam séls it inisjatyf om him net te fersliepen: de wekker – sa’n grutten mei in hammerke en twa grutte bellen – én myn knikkerts yn in porsleinen itensboard. De hiele strjitte wekker, myn broer net.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *