Wêr’tst sitst yn ’e kano

Edwin de Groot skriuwt: okkerdeis haw ik in operaasje hân yn Swol en seach ik wer ris wat technysk allegearre wol net mooglik is. Dat wy dy technyske mooglikheden lykwols net allinne foar ús heil en segen ynsette is ek evidint en meie wy ús lokkich priizgje dat wy it (noch hieltiid) goed treffe yn Nederlân. Der binne genôch dy’t nearne om frege hawwe en de sjit oer har hinne krije. Dus wat seure oer saken lykas fan 130 nei 100 en hoe swart is in Pyt no eins as it wurk derop sit is wol hiel lúks, as ik sa frij wêze mei. De ferdieling fan lok is wol wat op oan te merken.

Foto: Geart Tigchelaar

Wêr’tst sitst yn ’e kano 

ik haw in hert, dat kloppet, mar geregeld spint it ek
as in poes op ’e skurte fan in minskebern
dat is net goed; fan dy poes wol
fan it hert net

wat men allegearre wol net kin mei it drukken op knoppen
dokter sei neiertiid dat alles prima ferrûn wie
ik sei dat de pine my tafoel

werom op seal haw ik in bêd hiel lúkse yn alderhanne stannen
en in TV mei in rolkrante mei dêrop de beurskoersen
win some lose some en tuskentroch it nijs
eat oer drones en hjitte hei

bern op in skoalplein
en in druk op in knop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *