Neam se ien foar ien

Aggie van der Meer is ús dichter fan de moanne febrewaris 2018 en docht har beklach oer de kap. As de polonêze it easket, kappet de stêd, de skamte foarby, de beammen.

foto van DichterS fan Fryslân.

NEAM SE IEN FOAR IEN

Mear as hûndert
neam se ien foar ien
de tilia, de acer en de cornus
de wylde pirus
ferjit har rook net
har omearming, treurje
mei elk fan har bewenners

krusige mei it reade teken
sille se, net skuldich
mei mear as hûndert
de moarn net helje
de arena, nûgjend
wer frij foar it spul

de nacht ûntwijd
de kaën har sermoen ûnthâlden
hat de stêd wer ljocht
de alfa romeo de earmslach
it rjocht dat har takomt

hjir en dêr
in iepen rút
in stikje tún mei bûtergieltsjes
is it te fernimmen

it dôvjen fan it offerfjoer
it sêfte gûlen
it bern dat witte wol

flokke
roubeklach

sân der oer.

© Aggie van der Meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *