Ljouwert KH 2018

It gedicht op de poëzijstien foar de yngong fan it Ljouwerter Burmaniahûs waard skreaun troch Willem Abma. Hy is ús dichter fan de moanne jannewaris 2018. Foar dy gelegenheid hat er syn Burmaniagedicht mei in pear rigels útwreide. Abma: ‘Ik bring it dêrmei wat tichter by it tema fan it LF2018’.

LJOUWERT KH 2018

tûzenen oan tûzenen foarby
in eachopslach in amerij
in wif hâldfêst yn it ferlitten

en oan de stegen en de strjitten
hûs oan hûs fasades dy ’t ferswije
wa ’t hjir it lok fûn wa it lijen

mar, Ljouwert, haadstêd fan kultuer,
dêr’t men no mannich frjemde talen heart,
wêr fynt de frjemdling wierlik dyn statuer
en kloppet dizze stêd no echt it hert?

dat is dêr’t út in ieuwenâld en djip ferlet
in mins wat kostber is en kwetsber net ferbrekt,
him yn syn memmetaal de mienskip fynt
dy’t doarp en stêd yn har ferskaat ferbynt.

© Willem Abma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *