Febrewaris 2018

Neam se ien foar ien

Aggie van der Meer is ús dichter fan de moanne febrewaris 2018 en docht har beklach oer de kap. As de polonêze it easket, kappet de stêd, de skamte foarby, de beammen. NEAM SE IEN FOAR IEN Mear as hûndert neam se ien foar ien de tilia, de acer en de cornus de wylde pirus …

Winter 2018

Aggie van der Meer har twadde gedicht fan de moanne febrewaris 2018. In wintergedicht. Oer it ivige Fryske longerjen om iis. Kin it dit jier of kin it wer krekt net? WINTER 2018 Slimmer as oerdeis spilet it op yn ‘e nacht as de winter syn dagen telt net wit oft de wraak swiet wêze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *