Jannewaris 2018

Salut Walt Whitman!

Hjoed it iepeningsgedicht fan Willem Abma, ús dichter fan de moanne jannewaris 2018. Yn 1995 frege Kees ’t Hart him om yn it ramt fan it Frysk Festival in gedicht te skriuwen op it tema ‘Salut au Monde’, in gedicht fan Walt Whitman. Abma: ‘De tekst fan it fers liket my tapaslik yn ferbân mei …

Ljouwert KH 2018

It gedicht op de poëzijstien foar de yngong fan it Ljouwerter Burmaniahûs waard skreaun troch Willem Abma. Hy is ús dichter fan de moanne jannewaris 2018. Foar dy gelegenheid hat er syn Burmaniagedicht mei in pear rigels útwreide. Abma: ‘Ik bring it dêrmei wat tichter by it tema fan it LF2018’. LJOUWERT KH 2018 tûzenen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *