Transpoesie Festival

Hjoed, 26 septimber, op de Europeeske Dei fan ’e Talen, begjint it Transpoesie Festival yn Brussel. De deis dêrnei organisearret de Europeeske Kommisje yn gearwurking mei Transpoesie in konferinsje ‘Multilingual education and cultural expression – learning three languages in school’. As Fryske ôffeardige sil Janneke Spoelstra dêr optrede. Hja is, lykas bekend, nei in oprop fan It Skriuwersboun útkeazen op grûn fan har gedicht ‘Altyd alve’, dat hjir te lêzen is:

:https://www.transpoesie.eu/poems/828

De oprop dy’t wy as RIXT dien hawwe om yn ’e geast fan dat festival en dy konferinsje dichters op te roppen om ek in fers oer te setten (of oersette te litten) yn it Ingelsk, Frânsk en Nederlânsk hat fertuten dien.
Om it gedicht yn alle fjouwer talen te lêzen, klik op ûndersteande dichters:

Elmar Kuiper
Marije Roorda
Geart Tigchelaar
Jan Kleefstra
Jetze de Vries

Today, the 26th of September, on the European Day of Languages, the Transpoesie Festival in Brussels starts. On the 27th the European Commission organizes, in collaboration with Transpoesie, a conference called ‘Multilingual education and cultural expression – learning three languages in school’. Janneke Spoelstra will perform there as the Frisian representative. She is, as known, chosen after a call by It Skriuwersboun on the basis of her poem ‘Altyd alve’ / ‘Always eleven’, which you can read here:

https://www.transpoesie.eu/poems/828

In the spirit of that festival, we sent out a call as RIXT to our poets to translate (or let translate) a poem in English, French and Dutch, and this call payed off.
To read the poem in all four languages, click on the following poets:

Elmar Kuiper
Marije Roorda
Geart Tigchelaar
Jan Kleefstra
Jetze de Vries

RIXT-dichters op it Greidhoek’ Festival te Wommels

 

Ankom sneon, 22-09-18, is wer it jierlikse Greidhoek’ Festival yn Wommels. Diskear binne der ek fiif dichters fan RIXT oanwêzich, te witten Simen de Jong, Jetze de Vries, Syds Wiersma, Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar.
Hja hawwe in keatshokje ta harren foldwaan dêr’t twa stuollen ynsteane. Yn dy yntime setting is der plak foar ien dichter en ien taharker. In read parke ferljochtet de hiele keet. It tema fan it festival is #Bobek as ferwizing nei de metoo-diskusje. De namme fan ’e dichtersakt hat de titel Hestek Respekt meikrigen, mar grutte kâns dat taharker en faaks de dichter sels mei reade earkes út it hokje komt.

A poem by Kristina Kočan translated into Frisian

Foto: Kristijan Robič

Kristina Kočan (1981) is a Slovenian poet from the city of Maribor. For the European literary exchange project Other Words she was in Friesland for a few weeks. On Friday the Bildt poet and journalist Gerard de Jong showed Kristina the beautiful Bildt region, along the northern Frisian coast.

On Saturday Kristina was invited by a few RIXT-poets for a poetry session at the Swetteblom, an ecological farm and a camping site on the western banks of the Swette. This hidden spot in the Swette polder is located a few kilometers south of Leeuwarden. It was an inspiring afternoon and evening, with talks about poetry writing and an exchange of each other’s work. The meeting culminated in an attempt to translate one of Kristina’s poems into Frisian. The poets André Looijenga, Pier Boorsma, and Syds Wiersma managed to make the following joint translation of Poznopoletne Prostosti, a beautiful poem about children playing in the corn fields of August. The day after, during Kristina’s reading of poetry in the Language Pavilion MeM, she and André read the poem in Slovenian and Frisian. Today we publish it on RIXT.

Poznopoletne prostosti

v avgustovskem večeru otroci
vzklikajo vreščijo nekje
daleč na travniku
se v labirintu
koruznega polja
igrajo skrivalnice štorklje
jih v visokem preletu
tiho zapuščajo
en otrok je vedno tisti
ki se med koruzo pritaji
pozabi na igro
za par trenutkov
vsrka vase vonj
poznopoletne prostosti puhteče
toplote na koži
nog v kratkih hlačah
ko se igra bliža h koncu
so vsi otroci najdeni ta otrok
pogleda za starodavno izgubo
ki bo trajala skoraj leto
na hitro zagrebe
toplo suho zemljo
nese k obrazu
povonja jo z nosom in
odprtimi usti

© Kristina Kočan


Let simmersk frij

op in augustusjûn bern
geie wyld, raze erges
in ein it lân út
fersideboartsje yn
it labyrint fan
in maisfjild earrebarren
fleane heech oer se hinne
litte se stil achter
der is altyd ien bern
dat djipper skûlet yn it mais
en it boartsjen ferjit
hiel even
opsnúft de geur
fan it let simmersk frij wêzen
de dampende waarmte fan ‘e hûd
op koartebroekeskonken
wylst de boarterij lûkt nei de ein
wurde alle bern fûn dit bern
sjocht omheech nei it oerâlde ferlies
dat hast in jier duorje sil
bringt gau in hantsje
waarme drûge
grûn nei ’t gesicht
priuwt it mei noas en
iepen mûle

© Oersetting:
André Looijenga, Pier Boorsma, Syds Wiersma

It is further worth mentioning that the translation session at the Swetteblom ended with a short walk through the meadows of the Swette polder. Kristina wanted to spot the Ljip, the Lapwing, once Friesland’s ‘national’ bird, but now having hard times to survive in Friesland with its enduring focus on monoculture grassland and intensive livestock farming. The small group of bird spotters managed to find some Lapwings that were already gathering in the Swette polder to migrate to their winter residence in the south. At the moment Kristina is working on a poem about the Ljip and its mystical cry.

Twa dichters fan RIXT winne Rely Jorritsmapriis

Sipke de Schiffart en Edwin de Groot, beide binne dielnimmers oan RIXT, Frysk Dichterskollektyf, hawwe dit jier in Rely Jorritsmapriis wûn.

Lokwinske!

De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 6 oktober útrikt yn it doarpshûs te Weidum.

Lês hjir, op ensafh, it parseberjocht.

Sneon 7 july 2018: Dichters fan RIXT drage foar by de Pauperfontein yn Warkum

Boarne: Workumer Krant Friso

Evita Bakker sil sneon û.o. it folgjende, spesjaal foar de Pauperfontein skreaune fers foardrage:

Brutsen

Stadich skimerjend simmerljocht dwaalt as in wetterfal.

It kletterjende wetter brekt de stilte
– Brekt hurder as it wekker wurd -.

Iepenje mieningen de eagen, wurdt it lûd,
noch yn ‘e fontein opburgen, in stim.

In spuitsjende pimel, sûnder wurgens
klaut fier foarby de brekbere himel,
net langer bang in wolk tekardzjen.

De skamte foarby.

© Evita Bakker