Stilte foar de stoarm

In gedicht fan Lara Kool

Foto: Lara Kool

 

 

it is wynstil
dýnstil
sis dochs wat
bestean ik wol?

driigjend as de nacht
do witst
wat ik net wit
yn stilte leit macht

hoe stiller oftst bist
hoe lûder ik wurd
healwiis op ‘e syk
nei wurden
dy’t fertelle dat ik noch bin
wylst ik mysels wei jou
oan it tsjustere gat fan

foar de stoarm

foar altyd dyn-
Ssshhhh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *