Septimber 2022

de stofsûger

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, de stofsûger is syn earste moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   de stofsûger om te begjinnen dichtsje je oer flinters en oer wolkens, oer blommen en oer tinzen, oer muzyk en oer malheur, oer har (lit him der leaver bûten) en jitris oer har, …

Que sera

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, Que sera is syn twadde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   que sera de trilhierkes op myn glêzen lichem ferriede: der komt wat oan it lit him net ferbidde as in god mei in plan of it ûndielbere belang fan oandielhâlders wat der ek …

CLOSE ENOUGH

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, CLOSE ENOUGH is syn tredde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT. CLOSE ENOUGH efter it sykheljen fan de bosk dinderje auto’s oer beton in do klapperet út in beam wei twa klokken tikje tsjin inoar en troch de túndoarren trippelet de kat stikem yn ’e …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *